• @ TruePoint High Prize

  ลูกค้าทรู ใช้ทรูพอยท์ 50 คะแนน แลกรับ 15 สิทธิ์ ลุ้นรับรางวัลที่กิจกรรม TruePoint High Prize : เลอค่า น่าแลก

  วิธีการร่วมสนุก
  1. ใช้คะแนนทรูพอยท์ 50 คะแนน แลกรับ 15 สิทธิ์ในการลุ้นรางวัล
  2. หลังจากสิ้นสุดแคมเปญ เจ้าหน้าที่รวบรวมรายชื่อผู้ร่วมกิจกรรม นำมาตัดชิ้นส่วนเพื่อจับฉลาก และประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง Facebook TrueYou

  ของรางวัลและมูลค่าของรางวัลจากกิจกรรม ได้แก่
  1. นาฬิกา Rolex รุ่น SUBMARINER จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 425,000 บาท(มูลค่า ณ วันที่ 3 เมษายน2564)
  2. ทองคำแท่ง 5 บาท จำนวน 3 รางวัล มูลค่ารวม 404,571 บาท (มูลค่า ณ วันที่ 17 มิถุนายน2564)
  รวมของรางวัลจากกิจกรรมในครั้งนี้คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 829,571 บาท
   
  ระยะเวลาร่วมกิจกรรม: วันที่ 1 ธันวาคม2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565
  ระยะเวลาการจับรางวัล: วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น.
  ประกาศรายชื่อผู้โชคดี: วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ทาง Facebook TrueYou 
  *หมายเหตุ: ชิ้นส่วนที่เหลือจากการจับรางวัลในแต่ละครั้ง ทางบริษัทฯจะไม่นำมารวมจับรางวัลในครั้งต่อไป
   
  ข้อกำหนดและเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย “TruePoint High Prize เลอค่า น่าแลก”
  1. รายการส่งเสริมการขายนี้ จัดขึ้นโดยบริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด ("บริษัทฯ") สำหรับผู้ใช้บริการสินค้าและบริการในเครือทรู ซึ่งได้ลงทะเบียนบัญชีทรูไอดี ถูกต้องสมบูรณ์แล้ว โดยผู้ใช้บริการสามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ผ่านแอปพลิเคชั่นทรูไอดี (“แอปพลิเคชั่น”) ด้วย User Name และ Password ที่ได้ลงทะเบียนไว้กับบัญชีทรูไอดี
  2. รายการส่งเสริมการขายนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่1 ธันวาคม2564 ถึงวันที่ 31มกราคม2565 ทั้งนี้ บริษัทฯอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  3. ผู้ใช้บริการสามารถนำทรูพ้อยท์มาแลกรับสิทธิพิเศษได้ ดังต่อไปนี้
  3.1 ใช้คะแนนทรูพอยท์ 5 คะแนน แลกรับ 1 สิทธิ์ในการลุ้นรางวัล
  3.2 ใช้คะแนนทรูพอยท์ 50 คะแนน แลกรับ 15 สิทธิ์ในการลุ้นรางวัล
  3.3 ใช้คะแนนทรูพอยท์ 500 คะแนน แลกรับ 200 สิทธิ์ในการลุ้นรางวัล
  3.4 ใช้คะแนนทรูพอยท์ 1 คะแนนในกิจกรรม ลดจัดหนักสุขจัดเต็ม ในช่วงระยะเวลาที่กำหนด แลกรับ 1 สิทธิ์ในการลุ้นรางวัล
  4. ของรางวัลและมูลค่าของรางวัลจากกิจกรรมได้แก่
  4.1 นาฬิกา Rolex รุ่น SUBMARINER จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 425,000 บาท(มูลค่า ณ วันที่ 3 เมษายน2564)
  4.2 ทองคำแท่ง 5 บาท จำนวน 3 รางวัล มูลค่า 404,571 บาท(มูลค่า ณ วันที่ 17 มิถุนายน2564)
  รวมของรางวัลจากกิจกรรมในครั้งนี้คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 829,571 บาท ( แปดแสนสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน)
  5. หากผู้ใช้บริการผู้ใช้บริการเข้าร่วมกิจกรรมกดลุ้นรับสิทธิ์แล้ว จะไม่สามารถขอคืนคืน TruePoint ได้ในทุกกรณี
  6. หลังจากสิ้นสุดกิจกรรม บริษัทฯจะรวบรวมรายชื่อผู้ร่วมกิจกรรมมาตัดชิ้นส่วนเพื่อจับฉลาก และประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง Facebook TrueYou ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
  7. บริษัทฯไม่มีส่วนรับผิดชอบ หรือรับประกันสินค้าใดๆ ที่ท่านได้รับไปแล้ว เงื่อนไขการรับประกันเป็นไปตามสินค้า หรือ บริการ นั้นๆ
  8. ผู้ใช้บริการผู้ใช้บริการ1 ท่าน มีสิทธิได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัล เท่านั้น หากปรากฏว่ารายชื่อผู้โชคดีที่มีสิทธิได้รับรางวัลซ้ำซ้อนกัน หรือผู้ใช้บริการที่เป็นผู้โชคดีขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด หรือขอสละสิทธิ์ไม่ขอรับของรางวัล หรือไม่ยอมรับเงื่อนไขตามกิจกรรมนี้ บริษัทฯจะทำการจับรางวัลรายชื่อผู้ร่วมกิจกรรมท่านอื่นมาทดแทนโดยการประกาศผลผู้โชคดีที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะประกาศผ่านทาง Facebook TrueYou ตามรายละเอียดที่ระบุไว้
  9. ของรางวัลไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถโอนสิทธิดังกล่าวให้แก่บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นใดได้ด้วย
  10. บริษัทฯจะติดต่อแจ้งผลการได้รับรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัล ผ่านช่องทาง โทรศัพท์ หรีอ email address เพื่อแจ้งรายละเอียดให้ผู้ได้รับรางวัล ยืนยันการรับรางวัล หลังจากประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล และผู้ได้รับรางวัล จะต้องยืนยันการรับรางวัลให้กับบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่แจ้งทางโทรศัพท์ หรือ e-mail ภายใน 7 วันนับจากได้รับการติดต่อ
  11. หากบริษัทฯไม่สามารถติดต่อผู้ได้รับรางวัลได้หรือผู้ได้รับรางวัลไม่ติดต่อกลับเพื่อขอรับรางวัลภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิไม่ขอรับของรางวัลใดๆทั้งสิ้นและให้ถือเป็นสิทธิขาดที่บริษัทฯจะดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดกับของรางวัลดังกล่าว
  12. ผู้ได้รับรางวัล ซึ่งได้รับรางวัลที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ตามมูลค่าของรางวัล โดยชำระผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิญิชย์ ชื่อบัญชี บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด จากนั้นผู้ได้รับรางวัลจะต้องส่งเอกสารตามรายการที่กำหนด ให้บริษัทฯผ่านช่องทาง email: trueyouprivilege@truedigital.com เวลา 09:00 – 17:30 น. ภายใน 7 วัน นับจากวันประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล หากผู้ได้รับรางวัลไม่ได้ชำระภาษีหรือแจ้งหลักฐานตามเงื่อนไข ภายในวันและเวลาที่บริษัทฯกำหนด ให้ถือว่าผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์ ไม่ขอรับรางวัลใดๆ ทั้งสิ้น
  13. ผู้ได้รับรางวัลต้องนำส่งเอกสารตามรายละเอียดด้านล่าง เพื่อเป็นการยืนยันการรับรางวัล โดยส่งผ่าน e-mail: trueyouprivilege@truedigital.com ภายใน 7 วันหลังจากที่ได้รับการติดต่อจากบริษทฯ โดยเอกสารที่ผู้โชคดีจะต้องจัดส่งมาเป็นไปตามรายละเอียดที่ดังต่อไปนี้
  13.1 สำเนาบัตรประชาชนที่มีการรับรองความถูกต้องแล้ว จำนวน 1 ฉบับ
  13.2 เอกสารการชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5 % และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ของมูลค่ารางวัล
  14. กรณีผู้ได้รับรางวัลที่มีสิทธิได้รับรางวัลตกลงชำระค่าภาษีตามที่ระบุไว้แล้ว ให้ถือว่าผู้โชคดีที่มีสิทธิได้รับของรางวัลตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ทุกประการ พร้อมทั้งตกลงไม่โต้แย้ง คัดค้าน หรือเรียกร้องสิทธิใด ๆ ทั้งสิ้น
  15. พนักงานกลุ่ม บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่นส์ บริษัทในเครือฯ และครอบครัว สามารถร่วมกิจกรรม และรับของรางวัลจากกิจกรรมได้ ยกเว้นพนักงานของหน่วยงาน CRM จะไม่สามารถร่วมกิจกรรม และรับของรางวัลทุกกรณี
  16. พระภิกษุสงฆ์ และสามเณรไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมและรับรางวัลจากกิจกรรม ในทุกกรณี
  17. บริษัทฯมีสิทธิในการจัด ดำเนินการ ปรับ เปลี่ยน กำหนดการแผนการใด ๆ ภายใต้รายละเอียดข้างต้นได้ตามที่บริษัทฯเห็นสมควรโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  18. บริษัทฯมีสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์การรับรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัล หรือ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ทำการทุจริตในกิจกรรมนี้ทุกรูปแบบ
  19. ในกรณีที่บริษัทฯพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตามกิจกรรมนี้โดยทุจริตหรือปลอมแปลงเอกสารเพื่อรับรางวัลหรือกระทำผิดกฎหมายหรือกฎระเบียบประกาศคำสั่งใดๆของหน่วยงานของรัฐหรือไม่ดำเนินการใดๆตามเงื่อนไขของรายการฯนี้บริษัทฯมีสิทธิยกเลิกการให้รางวัลทันทีหรือดำเนินการใดๆตามที่บริษัทฯเห็นสมควร
  20. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใดๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ตามที่เห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผ่านช่องทางที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร
  21. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลรับทราบและตกลงให้บริษัทฯ นำภาพผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล เผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆได้โดยไม่โต้แย้ง หรือเรียกร้องสิทธิ หรือเงินใด ๆ ทั้งสิ้น
  22. บริษัทฯจะจับรางวัลผู้โชคดีโดยวิธีการรวบรวมชิ้นส่วนของร่วมรายการทั้งหมดนำมากองรวมกัน และสามารถมองเห็นได้ชัดเจน จากนั้นจะคละชิ้นส่วนทั้งหมดก่อนโยนขึ้นเพื่อให้ผู้จับรางวัล ทำการ จับชิ้นส่วนต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยาน เพื่อให้ได้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งอ่านรายชื่อผู้โชคดีทันทีเพื่อให้ทุกๆ ท่านที่มาร่วมงานทราบโดยทั่วกัน
  23. ผู้ใช้บริการที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะต้องไม่มีเจตนาทุจริต หรือกระทำการอันผิดวัตถุประสงค์ของรายการส่งเสริมการขายนี้ เช่น ต้องไม่ใช้โปรแกรมช่วยเหลือหรือเจาะระบบแอปพลิเคชัน หรือดำเนินการโดยเจตนาทุจริตเพื่อให้ได้ของรางวัล การตรวจสอบจะครอบคลุมไปถึงความผิดปกติในการใช้งานอื่น ๆ นอกเหนือไปจากที่กล่าวไว้ข้างต้น บริษัทฯ มีสิทธิในการตัดสิทธิผู้ใช้บริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่ามีการกระทำใด ๆ ที่เข้าข่ายทุจริตหรือผิดวัตถุประสงค์ของรายการส่งเสริมการขายนี้
  24. หากบริษัทฯ ตรวจพบว่ามีการทุจริตเกิดขึ้น หรือผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามกติกาของรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ บริษัทฯสามารถตัดสิทธิ์การเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  25. บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลา วิธีการ สินค้า ตลอดจนเงื่อนไขอื่นๆของรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใด ๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุด
  26. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่านและเข้าใจข้อความดีแล้ว ตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ
  27. ทาง Apple และ Google ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับการจัดกิจกรรมนี้
  28. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1242
  29. การตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุดและยุติ
  30. ใบอนุญาตเลขที่ 381/2564 ออกให้ ณ อำเภอปากเกร็ด ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

 • @ TruePoint High Prize

  ลูกค้าทรู ใช้ทรูพอยท์ 5 คะแนน แลกรับ 1 สิทธิ์ ลุ้นรับรางวัลที่กิจกรรม TruePoint High Prize : เลอค่า น่าแลก

  วิธีการร่วมสนุก
  1. ใช้คะแนนทรูพอยท์ 5 คะแนน แลกรับ 1 สิทธิ์ในการลุ้นรางวัล
  2. หลังจากสิ้นสุดแคมเปญ เจ้าหน้าที่รวบรวมรายชื่อผู้ร่วมกิจกรรม นำมาตัดชิ้นส่วนเพื่อจับฉลาก และประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง Facebook TrueYou

  ของรางวัลและมูลค่าของรางวัลจากกิจกรรม ได้แก่
  1. นาฬิกา Rolex รุ่น SUBMARINER จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 425,000 บาท(มูลค่า ณ วันที่ 3 เมษายน2564)
  2. ทองคำแท่ง 5 บาท จำนวน 3 รางวัล มูลค่ารวม 404,571 บาท (มูลค่า ณ วันที่ 17 มิถุนายน2564)
  รวมของรางวัลจากกิจกรรมในครั้งนี้คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 829,571 บาท
   
  ระยะเวลาร่วมกิจกรรม: วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565
  ระยะเวลาการจับรางวัล: วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น.
  ประกาศรายชื่อผู้โชคดี: วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ทาง Facebook TrueYou 
  *หมายเหตุ: ชิ้นส่วนที่เหลือจากการจับรางวัลในแต่ละครั้ง ทางบริษัทฯจะไม่นำมารวมจับรางวัลในครั้งต่อไป
   
  ข้อกำหนดและเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย “TruePoint High Prize เลอค่า น่าแลก”
  1. รายการส่งเสริมการขายนี้ จัดขึ้นโดยบริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด ("บริษัทฯ") สำหรับผู้ใช้บริการสินค้าและบริการในเครือทรู ซึ่งได้ลงทะเบียนบัญชีทรูไอดี ถูกต้องสมบูรณ์แล้ว โดยผู้ใช้บริการสามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ผ่านแอปพลิเคชั่นทรูไอดี (“แอปพลิเคชั่น”) ด้วย User Name และ Password ที่ได้ลงทะเบียนไว้กับบัญชีทรูไอดี
  2. รายการส่งเสริมการขายนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่1 ธันวาคม2564 ถึงวันที่ 31มกราคม2565 ทั้งนี้ บริษัทฯอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  3. ผู้ใช้บริการสามารถนำทรูพ้อยท์มาแลกรับสิทธิพิเศษได้ ดังต่อไปนี้
  3.1 ใช้คะแนนทรูพอยท์ 5 คะแนน แลกรับ 1 สิทธิ์ในการลุ้นรางวัล
  3.2 ใช้คะแนนทรูพอยท์ 50 คะแนน แลกรับ 15 สิทธิ์ในการลุ้นรางวัล
  3.3 ใช้คะแนนทรูพอยท์ 500 คะแนน แลกรับ 200 สิทธิ์ในการลุ้นรางวัล
  3.4 ใช้คะแนนทรูพอยท์ 1 คะแนนในกิจกรรม ลดจัดหนักสุขจัดเต็ม ในช่วงระยะเวลาที่กำหนด แลกรับ 1 สิทธิ์ในการลุ้นรางวัล
  4. ของรางวัลและมูลค่าของรางวัลจากกิจกรรมได้แก่
  4.1 นาฬิกา Rolex รุ่น SUBMARINER จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 425,000 บาท(มูลค่า ณ วันที่ 3 เมษายน2564)
  4.2 ทองคำแท่ง 5 บาท จำนวน 3 รางวัล มูลค่า 404,571 บาท(มูลค่า ณ วันที่ 17 มิถุนายน2564)
  รวมของรางวัลจากกิจกรรมในครั้งนี้คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 829,571 บาท ( แปดแสนสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน)
  5. หากผู้ใช้บริการผู้ใช้บริการเข้าร่วมกิจกรรมกดลุ้นรับสิทธิ์แล้ว จะไม่สามารถขอคืนคืน TruePoint ได้ในทุกกรณี
  6. หลังจากสิ้นสุดกิจกรรม บริษัทฯจะรวบรวมรายชื่อผู้ร่วมกิจกรรมมาตัดชิ้นส่วนเพื่อจับฉลาก และประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง Facebook TrueYou ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
  7. บริษัทฯไม่มีส่วนรับผิดชอบ หรือรับประกันสินค้าใดๆ ที่ท่านได้รับไปแล้ว เงื่อนไขการรับประกันเป็นไปตามสินค้า หรือ บริการ นั้นๆ
  8. ผู้ใช้บริการผู้ใช้บริการ1 ท่าน มีสิทธิได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัล เท่านั้น หากปรากฏว่ารายชื่อผู้โชคดีที่มีสิทธิได้รับรางวัลซ้ำซ้อนกัน หรือผู้ใช้บริการที่เป็นผู้โชคดีขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด หรือขอสละสิทธิ์ไม่ขอรับของรางวัล หรือไม่ยอมรับเงื่อนไขตามกิจกรรมนี้ บริษัทฯจะทำการจับรางวัลรายชื่อผู้ร่วมกิจกรรมท่านอื่นมาทดแทนโดยการประกาศผลผู้โชคดีที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะประกาศผ่านทาง Facebook TrueYou ตามรายละเอียดที่ระบุไว้
  9. ของรางวัลไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถโอนสิทธิดังกล่าวให้แก่บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นใดได้ด้วย
  10. บริษัทฯจะติดต่อแจ้งผลการได้รับรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัล ผ่านช่องทาง โทรศัพท์ หรีอ email address เพื่อแจ้งรายละเอียดให้ผู้ได้รับรางวัล ยืนยันการรับรางวัล หลังจากประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล และผู้ได้รับรางวัล จะต้องยืนยันการรับรางวัลให้กับบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่แจ้งทางโทรศัพท์ หรือ e-mail ภายใน 7 วันนับจากได้รับการติดต่อ
  11. หากบริษัทฯไม่สามารถติดต่อผู้ได้รับรางวัลได้หรือผู้ได้รับรางวัลไม่ติดต่อกลับเพื่อขอรับรางวัลภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิไม่ขอรับของรางวัลใดๆทั้งสิ้นและให้ถือเป็นสิทธิขาดที่บริษัทฯจะดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดกับของรางวัลดังกล่าว
  12. ผู้ได้รับรางวัล ซึ่งได้รับรางวัลที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ตามมูลค่าของรางวัล โดยชำระผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิญิชย์ ชื่อบัญชี บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด จากนั้นผู้ได้รับรางวัลจะต้องส่งเอกสารตามรายการที่กำหนด ให้บริษัทฯผ่านช่องทาง email: trueyouprivilege@truedigital.com เวลา 09:00 – 17:30 น. ภายใน 7 วัน นับจากวันประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล หากผู้ได้รับรางวัลไม่ได้ชำระภาษีหรือแจ้งหลักฐานตามเงื่อนไข ภายในวันและเวลาที่บริษัทฯกำหนด ให้ถือว่าผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์ ไม่ขอรับรางวัลใดๆ ทั้งสิ้น
  13. ผู้ได้รับรางวัลต้องนำส่งเอกสารตามรายละเอียดด้านล่าง เพื่อเป็นการยืนยันการรับรางวัล โดยส่งผ่าน e-mail: trueyouprivilege@truedigital.com ภายใน 7 วันหลังจากที่ได้รับการติดต่อจากบริษทฯ โดยเอกสารที่ผู้โชคดีจะต้องจัดส่งมาเป็นไปตามรายละเอียดที่ดังต่อไปนี้
  13.1 สำเนาบัตรประชาชนที่มีการรับรองความถูกต้องแล้ว จำนวน 1 ฉบับ
  13.2 เอกสารการชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5 % และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ของมูลค่ารางวัล
  14. กรณีผู้ได้รับรางวัลที่มีสิทธิได้รับรางวัลตกลงชำระค่าภาษีตามที่ระบุไว้แล้ว ให้ถือว่าผู้โชคดีที่มีสิทธิได้รับของรางวัลตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ทุกประการ พร้อมทั้งตกลงไม่โต้แย้ง คัดค้าน หรือเรียกร้องสิทธิใด ๆ ทั้งสิ้น
  15. พนักงานกลุ่ม บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่นส์ บริษัทในเครือฯ และครอบครัว สามารถร่วมกิจกรรม และรับของรางวัลจากกิจกรรมได้ ยกเว้นพนักงานของหน่วยงาน CRM จะไม่สามารถร่วมกิจกรรม และรับของรางวัลทุกกรณี
  16. พระภิกษุสงฆ์ และสามเณรไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมและรับรางวัลจากกิจกรรม ในทุกกรณี
  17. บริษัทฯมีสิทธิในการจัด ดำเนินการ ปรับ เปลี่ยน กำหนดการแผนการใด ๆ ภายใต้รายละเอียดข้างต้นได้ตามที่บริษัทฯเห็นสมควรโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  18. บริษัทฯมีสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์การรับรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัล หรือ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ทำการทุจริตในกิจกรรมนี้ทุกรูปแบบ
  19. ในกรณีที่บริษัทฯพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตามกิจกรรมนี้โดยทุจริตหรือปลอมแปลงเอกสารเพื่อรับรางวัลหรือกระทำผิดกฎหมายหรือกฎระเบียบประกาศคำสั่งใดๆของหน่วยงานของรัฐหรือไม่ดำเนินการใดๆตามเงื่อนไขของรายการฯนี้บริษัทฯมีสิทธิยกเลิกการให้รางวัลทันทีหรือดำเนินการใดๆตามที่บริษัทฯเห็นสมควร
  20. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใดๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ตามที่เห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผ่านช่องทางที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร
  21. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลรับทราบและตกลงให้บริษัทฯ นำภาพผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล เผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆได้โดยไม่โต้แย้ง หรือเรียกร้องสิทธิ หรือเงินใด ๆ ทั้งสิ้น
  22. บริษัทฯจะจับรางวัลผู้โชคดีโดยวิธีการรวบรวมชิ้นส่วนของร่วมรายการทั้งหมดนำมากองรวมกัน และสามารถมองเห็นได้ชัดเจน จากนั้นจะคละชิ้นส่วนทั้งหมดก่อนโยนขึ้นเพื่อให้ผู้จับรางวัล ทำการ จับชิ้นส่วนต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยาน เพื่อให้ได้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งอ่านรายชื่อผู้โชคดีทันทีเพื่อให้ทุกๆ ท่านที่มาร่วมงานทราบโดยทั่วกัน
  23. ผู้ใช้บริการที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะต้องไม่มีเจตนาทุจริต หรือกระทำการอันผิดวัตถุประสงค์ของรายการส่งเสริมการขายนี้ เช่น ต้องไม่ใช้โปรแกรมช่วยเหลือหรือเจาะระบบแอปพลิเคชัน หรือดำเนินการโดยเจตนาทุจริตเพื่อให้ได้ของรางวัล การตรวจสอบจะครอบคลุมไปถึงความผิดปกติในการใช้งานอื่น ๆ นอกเหนือไปจากที่กล่าวไว้ข้างต้น บริษัทฯ มีสิทธิในการตัดสิทธิผู้ใช้บริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่ามีการกระทำใด ๆ ที่เข้าข่ายทุจริตหรือผิดวัตถุประสงค์ของรายการส่งเสริมการขายนี้
  24. หากบริษัทฯ ตรวจพบว่ามีการทุจริตเกิดขึ้น หรือผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามกติกาของรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ บริษัทฯสามารถตัดสิทธิ์การเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  25. บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลา วิธีการ สินค้า ตลอดจนเงื่อนไขอื่นๆของรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใด ๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุด
  26. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่านและเข้าใจข้อความดีแล้ว ตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ
  27. ทาง Apple และ Google ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับการจัดกิจกรรมนี้
  28. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1242
  29. การตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุดและยุติ
  30. ใบอนุญาตเลขที่ 381/2564 ออกให้ ณ อำเภอปากเกร็ด ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

 • @ TruePoint High Prize

  ลูกค้าทรู ใช้ทรูพอยท์ 500 คะแนน แลกรับ 200 สิทธิ์ ลุ้นรับรางวัลที่กิจกรรม TruePoint High Prize : เลอค่า น่าแลก

  วิธีการร่วมสนุก
  1. ใช้คะแนนทรูพอยท์ 500 คะแนน แลกรับ 200 สิทธิ์ในการลุ้นรางวัล
  2. หลังจากสิ้นสุดแคมเปญ เจ้าหน้าที่รวบรวมรายชื่อผู้ร่วมกิจกรรม นำมาตัดชิ้นส่วนเพื่อจับฉลาก และประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง Facebook TrueYou

  ของรางวัลและมูลค่าของรางวัลจากกิจกรรม ได้แก่
  1. นาฬิกา Rolex รุ่น SUBMARINER จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 425,000 บาท(มูลค่า ณ วันที่ 3 เมษายน2564)
  2. ทองคำแท่ง 5 บาท จำนวน 3 รางวัล มูลค่ารวม 404,571 บาท (มูลค่า ณ วันที่ 17 มิถุนายน2564)
  รวมของรางวัลจากกิจกรรมในครั้งนี้คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 829,571 บาท

  ระยะเวลาร่วมกิจกรรม : วันที่ 1 ธันวาคม2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565
  ระยะเวลาการจับรางวัล: วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น.
  ประกาศรายชื่อผู้โชคดี: วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ทาง Facebook TrueYou 
  *หมายเหตุ: ชิ้นส่วนที่เหลือจากการจับรางวัลในแต่ละครั้ง ทางบริษัทฯจะไม่นำมารวมจับรางวัลในครั้งต่อไป
   
   
  ข้อกำหนดและเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย “TruePoint High Prize เลอค่า น่าแลก
  1. รายการส่งเสริมการขายนี้ จัดขึ้นโดยบริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด ("บริษัทฯ") สำหรับผู้ใช้บริการสินค้าและบริการในเครือทรู ซึ่งได้ลงทะเบียนบัญชีทรูไอดี ถูกต้องสมบูรณ์แล้ว โดยผู้ใช้บริการสามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ผ่านแอปพลิเคชั่นทรูไอดี (“แอปพลิเคชั่น”) ด้วย User Name และ Password ที่ได้ลงทะเบียนไว้กับบัญชีทรูไอดี
  2. รายการส่งเสริมการขายนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่1 ธันวาคม2564 ถึงวันที่ 31มกราคม2565 ทั้งนี้ บริษัทฯอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  3. ผู้ใช้บริการสามารถนำทรูพ้อยท์มาแลกรับสิทธิพิเศษได้ ดังต่อไปนี้
  3.1 ใช้คะแนนทรูพอยท์ 5 คะแนน แลกรับ 1 สิทธิ์ในการลุ้นรางวัล
  3.2 ใช้คะแนนทรูพอยท์ 50 คะแนน แลกรับ 15 สิทธิ์ในการลุ้นรางวัล
  3.3 ใช้คะแนนทรูพอยท์ 500 คะแนน แลกรับ 200 สิทธิ์ในการลุ้นรางวัล
  3.4 ใช้คะแนนทรูพอยท์ 1 คะแนนในกิจกรรม ลดจัดหนักสุขจัดเต็ม ในช่วงระยะเวลาที่กำหนด แลกรับ 1 สิทธิ์ในการลุ้นรางวัล
  4. ของรางวัลและมูลค่าของรางวัลจากกิจกรรมได้แก่
  4.1 นาฬิกา Rolex รุ่น SUBMARINER จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 425,000 บาท(มูลค่า ณ วันที่ 3 เมษายน2564)
  4.2 ทองคำแท่ง 5 บาท จำนวน 3 รางวัล มูลค่า 404,571 บาท(มูลค่า ณ วันที่ 17 มิถุนายน2564)
  รวมของรางวัลจากกิจกรรมในครั้งนี้คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 829,571 บาท ( แปดแสนสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน)
  5. หากผู้ใช้บริการผู้ใช้บริการเข้าร่วมกิจกรรมกดลุ้นรับสิทธิ์แล้ว จะไม่สามารถขอคืนคืน TruePoint ได้ในทุกกรณี
  6. หลังจากสิ้นสุดกิจกรรม บริษัทฯจะรวบรวมรายชื่อผู้ร่วมกิจกรรมมาตัดชิ้นส่วนเพื่อจับฉลาก และประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง Facebook TrueYou ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
  7. บริษัทฯไม่มีส่วนรับผิดชอบ หรือรับประกันสินค้าใดๆ ที่ท่านได้รับไปแล้ว เงื่อนไขการรับประกันเป็นไปตามสินค้า หรือ บริการ นั้นๆ
  8. ผู้ใช้บริการผู้ใช้บริการ1 ท่าน มีสิทธิได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัล เท่านั้น หากปรากฏว่ารายชื่อผู้โชคดีที่มีสิทธิได้รับรางวัลซ้ำซ้อนกัน หรือผู้ใช้บริการที่เป็นผู้โชคดีขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด หรือขอสละสิทธิ์ไม่ขอรับของรางวัล หรือไม่ยอมรับเงื่อนไขตามกิจกรรมนี้ บริษัทฯจะทำการจับรางวัลรายชื่อผู้ร่วมกิจกรรมท่านอื่นมาทดแทนโดยการประกาศผลผู้โชคดีที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะประกาศผ่านทาง Facebook TrueYou ตามรายละเอียดที่ระบุไว้
  9. ของรางวัลไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถโอนสิทธิดังกล่าวให้แก่บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นใดได้ด้วย
  10. บริษัทฯจะติดต่อแจ้งผลการได้รับรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัล ผ่านช่องทาง โทรศัพท์ หรีอ email address เพื่อแจ้งรายละเอียดให้ผู้ได้รับรางวัล ยืนยันการรับรางวัล หลังจากประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล และผู้ได้รับรางวัล จะต้องยืนยันการรับรางวัลให้กับบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่แจ้งทางโทรศัพท์ หรือ e-mail ภายใน 7 วันนับจากได้รับการติดต่อ
  11. หากบริษัทฯไม่สามารถติดต่อผู้ได้รับรางวัลได้หรือผู้ได้รับรางวัลไม่ติดต่อกลับเพื่อขอรับรางวัลภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิไม่ขอรับของรางวัลใดๆทั้งสิ้นและให้ถือเป็นสิทธิขาดที่บริษัทฯจะดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดกับของรางวัลดังกล่าว
  12. ผู้ได้รับรางวัล ซึ่งได้รับรางวัลที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ตามมูลค่าของรางวัล โดยชำระผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิญิชย์ ชื่อบัญชี บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด จากนั้นผู้ได้รับรางวัลจะต้องส่งเอกสารตามรายการที่กำหนด ให้บริษัทฯผ่านช่องทาง email: trueyouprivilege@truedigital.com เวลา 09:00 – 17:30 น. ภายใน 7 วัน นับจากวันประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล หากผู้ได้รับรางวัลไม่ได้ชำระภาษีหรือแจ้งหลักฐานตามเงื่อนไข ภายในวันและเวลาที่บริษัทฯกำหนด ให้ถือว่าผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์ ไม่ขอรับรางวัลใดๆ ทั้งสิ้น
  13. ผู้ได้รับรางวัลต้องนำส่งเอกสารตามรายละเอียดด้านล่าง เพื่อเป็นการยืนยันการรับรางวัล โดยส่งผ่าน e-mail: trueyouprivilege@truedigital.com ภายใน 7 วันหลังจากที่ได้รับการติดต่อจากบริษทฯ โดยเอกสารที่ผู้โชคดีจะต้องจัดส่งมาเป็นไปตามรายละเอียดที่ดังต่อไปนี้
  13.1 สำเนาบัตรประชาชนที่มีการรับรองความถูกต้องแล้ว จำนวน 1 ฉบับ
  13.2 เอกสารการชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5 % และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ของมูลค่ารางวัล
  14. กรณีผู้ได้รับรางวัลที่มีสิทธิได้รับรางวัลตกลงชำระค่าภาษีตามที่ระบุไว้แล้ว ให้ถือว่าผู้โชคดีที่มีสิทธิได้รับของรางวัลตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ทุกประการ พร้อมทั้งตกลงไม่โต้แย้ง คัดค้าน หรือเรียกร้องสิทธิใด ๆ ทั้งสิ้น
  15. พนักงานกลุ่ม บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่นส์ บริษัทในเครือฯ และครอบครัว สามารถร่วมกิจกรรม และรับของรางวัลจากกิจกรรมได้ ยกเว้นพนักงานของหน่วยงาน CRM จะไม่สามารถร่วมกิจกรรม และรับของรางวัลทุกกรณี
  16. พระภิกษุสงฆ์ และสามเณรไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมและรับรางวัลจากกิจกรรม ในทุกกรณี
  17. บริษัทฯมีสิทธิในการจัด ดำเนินการ ปรับ เปลี่ยน กำหนดการแผนการใด ๆ ภายใต้รายละเอียดข้างต้นได้ตามที่บริษัทฯเห็นสมควรโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  18. บริษัทฯมีสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์การรับรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัล หรือ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ทำการทุจริตในกิจกรรมนี้ทุกรูปแบบ
  19. ในกรณีที่บริษัทฯพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตามกิจกรรมนี้โดยทุจริตหรือปลอมแปลงเอกสารเพื่อรับรางวัลหรือกระทำผิดกฎหมายหรือกฎระเบียบประกาศคำสั่งใดๆของหน่วยงานของรัฐหรือไม่ดำเนินการใดๆตามเงื่อนไขของรายการฯนี้บริษัทฯมีสิทธิยกเลิกการให้รางวัลทันทีหรือดำเนินการใดๆตามที่บริษัทฯเห็นสมควร
  20. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใดๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ตามที่เห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผ่านช่องทางที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร
  21. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลรับทราบและตกลงให้บริษัทฯ นำภาพผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล เผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆได้โดยไม่โต้แย้ง หรือเรียกร้องสิทธิ หรือเงินใด ๆ ทั้งสิ้น
  22. บริษัทฯจะจับรางวัลผู้โชคดีโดยวิธีการรวบรวมชิ้นส่วนของร่วมรายการทั้งหมดนำมากองรวมกัน และสามารถมองเห็นได้ชัดเจน จากนั้นจะคละชิ้นส่วนทั้งหมดก่อนโยนขึ้นเพื่อให้ผู้จับรางวัล ทำการ จับชิ้นส่วนต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยาน เพื่อให้ได้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งอ่านรายชื่อผู้โชคดีทันทีเพื่อให้ทุกๆ ท่านที่มาร่วมงานทราบโดยทั่วกัน
  23. ผู้ใช้บริการที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะต้องไม่มีเจตนาทุจริต หรือกระทำการอันผิดวัตถุประสงค์ของรายการส่งเสริมการขายนี้ เช่น ต้องไม่ใช้โปรแกรมช่วยเหลือหรือเจาะระบบแอปพลิเคชัน หรือดำเนินการโดยเจตนาทุจริตเพื่อให้ได้ของรางวัล การตรวจสอบจะครอบคลุมไปถึงความผิดปกติในการใช้งานอื่น ๆ นอกเหนือไปจากที่กล่าวไว้ข้างต้น บริษัทฯ มีสิทธิในการตัดสิทธิผู้ใช้บริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่ามีการกระทำใด ๆ ที่เข้าข่ายทุจริตหรือผิดวัตถุประสงค์ของรายการส่งเสริมการขายนี้
  24. หากบริษัทฯ ตรวจพบว่ามีการทุจริตเกิดขึ้น หรือผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามกติกาของรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ บริษัทฯสามารถตัดสิทธิ์การเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  25. บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลา วิธีการ สินค้า ตลอดจนเงื่อนไขอื่นๆของรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใด ๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุด
  26. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่านและเข้าใจข้อความดีแล้ว ตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ
  27. ทาง Apple และ Google ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับการจัดกิจกรรมนี้
  28. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1242
  29. การตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุดและยุติ
  30. ใบอนุญาตเลขที่ 381/2564 ออกให้ ณ อำเภอปากเกร็ด ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564