• ทรูยูร่วมกับ FWD มอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าทรู รับฟรีประกันผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน COVID-19 ทุนประกัน 150,000 บาท นาน 60 วัน จำนวน 400,000 สิทธิ์

  รายละเอียดความคุ้มครอง
  ผลประโยชน์การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า อันเกิดจากผลข้างเคียงภายหลังการได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) : 150,000 บาท

  เงื่อนไขการรับประกันภัย
  1. คุ้มครองอาการจากผลข้างเคียงการฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ในประเทศไทย เท่านั้น และกระทำการโดยแพทย์ หรือพยาบาล หรือบุคคลกรที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทยไม่ว่าจะดำเนินการ ณ สถานที่ได้ก็ตาม
  2. คุ้มครอง 60 วัน หลังจากฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 จำนวน 1 ครั้ง ครั้งแรกภายในระยะเวลาจากที่กรมธรรม์อนุมัติ (ไม่มีระยะเวลารอคอย)
  3. ลูกค้าต้องฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ภายใน 90 วันนับจากวันที่ลงทะเบียน และภายในระยะเวลากิจกรรม (5 มิ.ย. – 31 ธ.ค. 2564)
  4. จำกัด 1 คน ต่อ 1 กรมธรรม์
  5. สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าทรูที่อายุ 18 - 90 ปี

  เงื่อนไขการรับสิทธิ์
  - ลูกค้าทรู 1 ท่าน สามารถกดรับสิทธิ์ได้เพียง 1 ครั้ง / ตลอดระยะเวลากิจกรรม
  - สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าทรูที่อายุ 18 - 90 ปี
  - ลูกค้าทรูต้องดำเนินการลงทะเบียนรับประกันให้เรียบร้อยก่อนการฉีดวัคซีน 1 วัน โดยลูกค้าจะได้รับกรมธรรม์ยืนยันการรับประกันผ่านทาง email หรือ SMS
  - หลังจากลูกค้ากดรับสิทธิ์สำเร็จแล้ว สามารถนำรหัสที่ได้รับไปลงทะเบียนรับความคุ้มครองที่ https://true2.bolttech.co.th
  - จำกัดจำนวนสิทธิ์รวม 400,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลากิจกรรม
  - ลูกค้าสามารถลงทะเบียน ตั้งแต่ 5 มิ.ย. – 31 ธ.ค. 2564
  - ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  - รับประกันโดย บริษัท เอฟดับบลิวดีประกันภัย จำกัด (มหาชน)


  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้ และไม่สามารถแลกเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนแปลงมูลค่าได้
  - ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ลูกค้าทรูสามารถเลือกกดรับได้ 1 สิทธิ์ โดยเลือกจาก
  1. ประกัน Covid-19 และผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน CoVacc
  2 ประกันอุบัติเหตุ Unseen PA
  3. ประกันสุขภาพ โรคไข้เลือดออกและตาแดง


  รายละเอียดความคุ้มครองประกัน Covid-19 และผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน CoVacc ดังนี้
  - เสียชีวิต การสญูเสียอวัยวะ สายตา หรือทพุพลภาพถาวรสิ้นเชิง (คุ้มครองสูงสุด 10,000 บาท)
  - เจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า โดยมีสาเหตมุาจากโรคติดเชื้อ COVID-19 (คุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท)
  - ค่าชดเชยรายวัน กรณีเข้าพักรักษาตัวเป็นผ้ปู่วยในจากการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อ COVID-19 (300 บาท/วัน สูงสุด 30 วัน)
  - ค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ กรณีสญูเสียชีวิตจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย (คุ้มครองสูงสุด 10,000 บาท)
  - ค่าชดเชยรายวัน กรณีเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในจากผลข้างคียงจากการได้รับวัคซีน COVID-19 (300 บาท/วัน หรือ ICU 600 บาท/วัน สูงสุด 14 วัน)

  เงื่อนไขการรับประกัน Covid-19 และผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน CoVacc
  1. ระยะเวลารับประกัน 2 เดือน (ไม่มีระยะเวลารอคอย)
  2. รับประกันช่วงอาย : 1 –99 ปี
  3. ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (รวมทั้งภาวะแทรกซ้อน) ก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยจะมีผลคุ้มครอง หรือสภาวะที่เป็นมาก่อนการการทำประกันภัย
  4. ผ้เูอาประกันภัยต้องไม่ได้เดินทางทั้งไปและกลับยังประเทศที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งประกาศโดยกระทรวงสาธารณสขุภายใน 14 วันก่อนขอทำประกันภัย
  5. ไม่มีการค้มุครองในกรณีที่ผ้เูอาประกนัภยัไม่ปฎิบัติตามคำแนะนำการเดินทาง ระหวา่งประเทศ (WHO) / คำแนะนำในการเดินทางของไทย (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)
  6. ผู้ขอทำประกันภัยสามารถรับกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 ได้ 1 ฉบับต่อคน และ ไม่สามารถขอทำกรมธรรม์ COVID-19 ประเภทเดียวกันเพิ่มเติมได้ในกรณีที่กรมธรรม์ COVID-19 เดิมยังมีผลบังคับอยู่ โดยผู้ขอทำประกันภัยสามารถซื้อหรือต่ออายุกรมธรรม์ COVID-19 ได้หลังจากที่กรมธรรม์ที่มีผลบังคับหมดอายุแล้วเท่านั้น
  7. ค้มุครองอาการจากผลข้างคียงการฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขในประเทศไทยเท่านั้น
  8. รับประกันโดย บริษัท เอฟดับบลิวดีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

   

  เงื่อนไข

  1. ลูกค้า 1 ท่าน สามารถกดรับสิทธิ์ได้เพียง 1 ครั้ง/ตลอดระยะเวลาของกิจกรรม
  2. ลูกค้าทรูกดรับสิทธิ์ และนำรหัสรับสิทธิ์์เพื่อลงทะเบียนรับความคุ้มครองที่ http://true.bolttech.co.th 
  3. ลูกค้าสามารถเลือกกดรับสิทธิ์ โดยเลือกจาก
  3.1 ประกัน Covid-19 และผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน CoVacc
  3.2 ประกันอุบัติเหตุ Unseen PA
  3.3 ประกันสุขภาพ โรคไข้เลือดออกและตาแดง
  4. หลังจากที่กดรับสิทธิ์ไปแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขได้ และลูกค้าจะต้องนำสิทธิ์ที่ได้รับไปลงทะเบียนในเวปที่กำหนดเพื่อรับความคุ้มครอง
  5. ระยะเวลารับประกัน 2 เดือน (ไม่มีระยะเวลารอคอย)
  6. จำกัดจำนวนสิทธิ์รวม 130,000 สิทธิ์ ทั้ง 3 ผลิตภณัฑ์ตลอดแคมเปญ โดยนบัจากที่ ลงทะเบียนรับความคุ้มครองสำเร็จ
  7. ลูกค้าทรูสามารถเลือกลงทะเบียนรับความประกัน Covid-19 ได้เพียง 1 สิทธิ์เท่านั้น นับสิทธิ์จากทุกแคมเปญในการให้ความคุ้มครองประกันภัย Covid -19 จากทรู ในกรณีที่ใช้สิทธิ์ไปแล้วไม่สามารถ เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขได้ โดยระบบจะตรวจสอบจากเลขบัตรประชาชนที่ลงทะเบียนไว้
  8. สิทธิพเิศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือ เปลี่ยนแปลงมลูค่าได้
  9. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  10. รับประกันโดย บริษัท เอฟดับบลิวดีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้ และไม่สามารถแลกเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนแปลงมูลค่าได้
  - ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ลูกค้าทรูสามารถเลือกกดรับได้ 1 สิทธิ์ โดยเลือกจาก
  1. ประกัน Covid-19 และผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน CoVacc
  2. ประกันอุบัติเหตุ Unseen PA
  3. ประกันสุขภาพ โรคไข้เลือดออกและตาแดง


  รายละเอียดความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ Unseen PA ดังนี้
  - เสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทพุพลภาพถาวรสิ้นเชิง (คุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท)
  - ค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ กรณีสญูเสียชีวิตจากการบาดเจ็บ (คุ้มครองสูงสุด 20,000 บาท)
  - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับที่พักอาศัย (คุ้มครองสูงสุด 1,000 บาท)
  - เงินช่วยเหลือครอบครัว (คุ้มครองสูงสุด 10,000 บาท)
  - ค่าใช้จ่ายสำหรับรถพยาบาลในการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ (คุ้มครองสูงสุด 1,000 บาท/ต่อครั้ง ไมเ่กิน 2 ครั้งต่อปี)

  เงื่อนไขการรับประกันอุบัติเหตุ Unseen PA
  1. ระยะเวลารับประกัน 2 เดือน (ไม่มีระยะเวลารอคอย)
  2. สมคัรได้ตั้งแต่อายุ 15 –65 ปี
  3. มีสุขภาพแข็งแรงสมบรูณ์ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ ไม่มีโรคประจำตัวและไม่เป็นโรคร้ายแรง
  4. ผู้ขอทำประกันภัยสามารถรับกรมธรรม์ได้ 1 ฉบับต่อคน
  5. อาชีพที่ไม่รับประกันภัยให้เป็นไปตามเงื่อนไขของแผนประกันอุบัติเหตุ Unseen PA ของบริษัท เอฟดับบลิวดีประกันภัย จำกัด (มหาชน) อันประกอบด้วยลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในระดับสูง ตัวอย่างเช่น พนักงานรับส่งเอกสาร พนักงานดับเพลิง พนักงานโรงงาน กรรมกร เจ้าหน้าที่กู้ภัย
  มอเตอร์ไซด์รับจ้าง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ช่างต่างๆ ชาวประมง ทหาร ตำรวจ (ขณะปฎิบัตหน้าที่) บุคคลล้มละลาย และผู้ที่ปฎิบัติงานในลักษณะที่ คล้ายคลึงกัน
  6. เงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
  7. รับประกันโดยบริษัท เอฟดับบลิวดีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

   
  เงื่อนไข
  1. ลูกค้า 1 ท่าน สามารถกดรับสิทธิ์ได้เพียง 1 ครั้ง/ตลอดระยะเวลาของกิจกรรม
  2. ลูกค้าทรูกดรับสิทธิ์ และนำรหัสรับสิทธิ์์เพื่อลงทะเบียนรับความคุ้มครองที่ http://true.bolttech.co.th 
  3. ลูกค้าสามารถเลือกกดรับสิทธิ์ โดยเลือกจาก
  3.1 ประกัน Covid-19 และผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน CoVacc
  3.2 ประกันอุบัติเหตุ Unseen PA
  3.3 ประกันสุขภาพ โรคไข้เลือดออกและตาแดง
  4. หลังจากที่กดรับสิทธิ์ไปแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขได้ และลูกค้าจะต้องนำสิทธิ์ที่ได้รับไปลงทะเบียนในเวปที่กำหนดเพื่อรับความคุ้มครอง
  5. ระยะเวลารับประกัน 2เดือน (ไม่มีระยะเวลารอคอย)
  6. จำกัดจำนวนสิทธิ์รวม 130,000 สิทธิ์ ทั้ง 3 ผลิตภัณฑ์ตลอดแคมเปญ โดยนับจากที่ลงทะเบียนรับความคุ้มครองสำเร็จ
  7. ลูกค้าทรูสามารถเลือกลงทะเบียนรับความประกัน Covid-19 ได้เพียง 1 สิทธิ์เท่านั้น นับสิทธิ์จากทุกแคมเปญในการให้ความคุ้มครองประกันภัย Covid -19 จากทรู ในกรณีที่ใช้สิทธิ์ไปแล้วไม่สามารถ เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขได้ โดยระบบจะตรวจสอบจากเลขบตัรประชาชนที่ลงทะเบียนไว้
  8. สิทธิพเิศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือ เปลี่ยนแปลงมูลค่าได้
  9. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  10. รับประกันโดย บริษัท เอฟดับบลิวดีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้ และไม่สามารถแลกเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนแปลงมูลค่าได้
  - ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ลูกค้าทรูสามารถเลือกกดรับได้ 1 สิทธิ์ โดยเลือกจาก
  1. ประกัน Covid-19 และผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน CoVacc
  2. ประกันอุบัติเหตุ Unseen PA
  3. ประกันสุขภาพ โรคไข้เลือดออกและตาแดง


  รายละเอียดความคุ้มครองประกันสุขภาพ โรคไข้เลือดออกและตาแดง ดังนี้
  - การรักษาพยาบาลเฉพาะโรคกรณีผู้ป่วยใน (IPD) (คุ้มครองสูงสุด 7,000 บาท)
  โรคตาแดง/โรคเยื่อบุตาอักเสบ/โรคไข้เลือดออก/โรคไข้แดงกี่
  - การรักษาพยาบาลเฉพาะโรค กรณีผ้ปู่วยนอก (OPD) (คุ้มครองสูงสุด 1,750 บาทต่อครั้ง ไมเ่กิน 2 ครั้งต่อปี)

  เงื่อนไขการรับประกันสุขภาพ โรคไข้เลือดออกและตาแดง
  1. ระยะเวลารับประกัน 2 เดือน (ไม่มีระยะเวลารอคอย)
  2. มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ ไม่มีโรคประจำตัวและไม่เป็นโรคร้ายแรง
  3. จำนวนเงินเอาประกันภัยคุ้มครองต่อโรค
  4. ผู้ขอทำประกันภัยสามารถรับกรมธรรม์ได้ 1 ฉบับต่อคน
  5. เงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
  6. รับประกันโดยบริษัท เอฟดับบลิวดีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

   

  เงื่อนไข

  1. ลูกค้า 1 ท่าน สามารถกดรับสิทธิ์ได้เพียง 1 ครั้ง/ตลอดระยะเวลาของกิจกรรม
  2. ลูกค้าทรูกดรับสิทธิ์ และนำรหัสรับสิทธิ์์เพื่อลงทะเบียนรับความคุ้มครองที่ http://true.bolttech.co.th 
  3. ลูกค้าสามารถเลือกกดรับสิทธิ์ โดยเลือกจาก
  3.1 ประกัน Covid-19 และผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน CoVacc
  3.2 ประกันอุบัติเหตุ Unseen PA
  3.3 ประกันสุขภาพ โรคไข้เลือดออกและตาแดง
  4. หลังจากที่กดรับสิทธิ์ไปแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขได้ และลูกค้าจะต้องนำสิทธิ์ที่ได้รับไปลงทะเบียนในเวปที่กำหนดเพื่อรับความคุ้มครอง
  5. ระยะเวลารับประกัน 2เดือน (ไม่มีระยะเวลารอคอย)
  6. จำกัดจำนวนสิทธิ์รวม 130,000 สิทธิ์ ทั้ง 3 ผลิตภณัฑ์ตลอดแคมเปญ โดยนบัจากที่ ลงทะเบียนรับความค้มุครองสำเร็จ
  7. ลูกค้าทรูสามารถเลือกลงทะเบียนรับความประกัน Covid-19 ได้เพียง 1 สิทธิ์เท่านั้น นับสิทธิ์จากทุกแคมเปญในการให้ความคุ้มครองประกันภัย Covid -19 จากทรู ในกรณีที่ใช้สิทธิ์ไปแล้วไม่สามารถ เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขได้ โดยระบบจะตรวจสอบจากเลขบตัรประชาชนที่ลงทะเบียนไว้
  8. สิทธิพเิศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือ เปลี่ยนแปลงมลูค่าได้
  9. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  10. รับประกันโดย บริษัท เอฟดับบลิวดีประกันภัย จำกัด (มหาชน)


  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้ และไม่สามารถแลกเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนแปลงมูลค่าได้
  - ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า