•  
  ลูกค้าทรู ใช้คะแนนทรูพอยท์ 9 คะแนน แลก 1 สิทธิ์ ลุ้นรับนาฬิกา G-SHOCK MTG BLUE PHOENIX ที่กิจกรรม TruePoint High Prize : เลอค่า น่าแลก

  ระยะเวลาร่วมกิจกรรม : 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565
  วิธีการร่วมสนุก
  1. ใช้คะแนนทรูพอยท์ 9 คะแนน แลกรับ 1 สิทธิ์ในการลุ้นรางวัล
  2. หลังจากสิ้นสุดแคมเปญ เจ้าหน้าที่รวบรวมรายชื่อผู้ร่วมกิจกรรม นำมาตัดชิ้นส่วนเพื่อจับฉลาก และประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง Facebook TrueYou

  ของรางวัลและมูลค่าของรางวัลจากกิจกรรม ได้แก่
  นาฬิกา G-SHOCK MTG-B2000PH BLUE PHOENIX มูลค่า 45,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

  ระยะเวลาการจับรางวัล: วันที่ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 น.
  ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง Facebook TrueYou วันที่ 21 ตุลาคม 2565

  ข้อกำหนดและเงื่อนไขกิจกรรม “TruePoint High Prize เลอค่า น่าแลก”
  1. กิจกรรม TruePoint High Prize เลอค่า น่าแลก ("กิจกรรม") นี้ จัดขึ้นโดยบริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด ("บริษัทฯ") สำหรับผู้ใช้สินค้าและบริการในเครือทรู ซึ่งได้ลงทะเบียนบัญชีทรูไอดี ถูกต้องสมบูรณ์แล้ว (“ผู้ใช้บริการ”) โดยผู้ใช้บริการสามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ผ่านแอปพลิเคชั่นทรูไอดี (“แอปพลิเคชั่น”) ด้วย User Name และ Password ที่ได้ลงทะเบียนไว้กับบัญชีทรูไอดี
  2. กิจกรรมนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  3. ผู้ใช้บริการสามารถนำทรูพอยท์มาแลกรับสิทธิลุ้นรางวัลได้ ดังต่อไปนี้
  3.1 ใช้ 9 ทรูพอยท์ แลกรับ 1 สิทธิ์ในการลุ้นรางวัล
  3.2 ใช้ 90 ทรูพอยท์ แลกรับ 15 สิทธิ์ในการลุ้นรางวัล
  3.3 ใช้ 900 ทรูพอยท์ แลกรับ 150 สิทธิ์ในการลุ้นรางวัล
  4. ของรางวัลและมูลค่าของรางวัลจากกิจกรรมได้แก่ นาฬิกา G-SHOCK MTG-B2000PH BLUE PHOENIX มูลค่า 45,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
  5. หากผู้ใช้บริการเข้าร่วมกิจกรรมกดลุ้นรับสิทธิ์แล้ว จะไม่สามารถขอคืน TruePoint ได้ในทุกกรณี
  6. การจับรางวัล ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้บริษัทฯ ทำการพิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ใช้บริการที่มีสิทธิรับรางวัลลงบนชิ้นส่วนกระดาษ เพื่อนำไปจับรางวัลหาผู้โชคดี
  7. บริษัทฯ จะจับรางวัลผู้โชคดี ณ อาคารทรูทาวเวอร์ เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ในวันที่ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 น. โดยวิธีการรวบรวมชิ้นส่วนของผู้ร่วมกิจกรรมทั้งหมดนำมากองรวมกัน และสามารถมองเห็นได้ชัดเจน จากนั้นจะคละชิ้นส่วนทั้งหมดก่อนโยนขึ้นเพื่อให้ผู้จับรางวัล ทำการ จับชิ้นส่วนต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยาน เพื่อให้ได้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งอ่านรายชื่อผู้โชคดีทันทีเพื่อให้ทุกๆ ท่านที่มาร่วมงานทราบโดยทั่วกัน และประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง Facebook TrueYou ในวันที่ 21 ตุลาคม 2565
  8. บริษัทฯไม่มีส่วนรับผิดชอบ หรือรับประกันสินค้าใดๆ ที่เป็นของรางวัลที่ท่านได้รับไปแล้ว เงื่อนไขการรับประกันเป็นไปตามสินค้า หรือ บริการ นั้นๆ กรณีผู้ได้รับรางวัลมีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ กรุณาสอบถามผู้ผลิต หรือผู้จัดจำหน่ายสินค้านั้นๆ โดยตรง
  9. ผู้ใช้บริการ 1 ท่าน มีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัล เท่านั้น หากปรากฏว่ารายชื่อผู้โชคดีที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลซ้ำซ้อนกัน หรือผู้ใช้บริการที่เป็นผู้โชคดีขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด หรือขอสละสิทธิ์ไม่ขอรับของรางวัล หรือไม่ยอมรับเงื่อนไขตามกิจกรรมนี้ บริษัทฯ จะทำการจับรางวัลรายชื่อผู้ร่วมกิจกรรมท่านอื่นมาทดแทน
  10. ของรางวัลไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถโอนสิทธิดังกล่าวให้แก่บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นใดได้ด้วย
  11. บริษัทฯ จะติดต่อแจ้งผลการได้รับรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัล ผ่านช่องทางโทรศัพท์ หรีอ email address เพื่อแจ้งรายละเอียดให้ผู้ได้รับรางวัล ยืนยันการรับรางวัล หลังจากประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล และผู้ได้รับรางวัล จะต้องยืนยันการรับรางวัลให้กับบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่แจ้งทางโทรศัพท์ หรือ e-mail ภายใน 7 วันนับจากได้รับการติดต่อ
  12. หากบริษัทฯ ไม่สามารถติดต่อผู้ได้รับรางวัลได้ หรือผู้ได้รับรางวัลไม่ติดต่อกลับเพื่อขอรับรางวัลภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์ไม่ขอรับของรางวัลใดๆทั้งสิ้นและให้ถือเป็นสิทธิ์ขาดที่บริษัทฯจะดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดกับของรางวัลดังกล่าว
  13. ผู้ได้รับรางวัล ซึ่งได้รับรางวัลที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ตามมูลค่าของรางวัล โดยชำระผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด จากนั้นผู้ได้รับรางวัลจะต้องส่งเอกสารตามรายการที่กำหนด ให้บริษัทฯผ่านช่องทาง email: trueyouprivilege@truedigital.com เวลา 09:00 – 17:30 น. ภายใน 7 วัน นับจากวันประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล หากผู้ได้รับรางวัลไม่ได้ชำระภาษีหรือแจ้งหลักฐานตามเงื่อนไข ภายในวันและเวลาที่บริษัทฯกำหนด ให้ถือว่าผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์ ไม่ขอรับรางวัลใดๆ ทั้งสิ้น
  14. ผู้ได้รับรางวัลต้องนำส่งเอกสารตามรายละเอียดด้านล่าง เพื่อเป็นการยืนยันการรับรางวัล โดยส่งผ่าน e-mail: trueyouprivilege@truedigital.com  ภายใน 7 วันหลังจากที่ได้รับการติดต่อจากบริษัทฯ โดยเอกสารที่ผู้โชคดีจะต้องจัดส่งมาเป็นไปตามรายละเอียดที่ดังต่อไปนี้
  14.1 สำเนาบัตรประชาชนที่มีการรับรองความถูกต้องแล้ว จำนวน 1 ฉบับ
  14.2 เอกสารการชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5 % และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ของมูลค่ารางวัล
  15. กรณีผู้ได้รับรางวัลที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลตกลงชำระค่าภาษีตามที่ระบุไว้แล้ว ให้ถือว่าผู้โชคดีที่มีสิทธิ์ได้รับของรางวัลตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ทุกประการ พร้อมทั้งตกลงไม่โต้แย้ง คัดค้าน หรือเรียกร้องสิทธิใด ๆ ทั้งสิ้น
  16. พนักงานกลุ่ม บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่นส์ บริษัทในเครือฯ และครอบครัว สามารถร่วมกิจกรรม และรับของรางวัลจากกิจกรรมได้ ยกเว้นพนักงานของหน่วยงาน CRM จะไม่สามารถร่วมกิจกรรม และรับของรางวัลทุกกรณี
  17. พระภิกษุสงฆ์ และสามเณรไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมและรับรางวัลจากกิจกรรม ในทุกกรณี
  18. บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลากิจกรรม, วิธีการร่วมกิจกรรม, รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือ รายละเอียดอื่นใด โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใด ๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
  19. ผู้ร่วมกิจกรรมที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะต้องไม่มีเจตนาทุจริต หรือกระทำการอันผิดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม เช่น ต้องไม่ใช้โปรแกรมช่วยเหลือหรือเจาะระบบแอปพลิเคชัน หรือดำเนินการโดยเจตนาทุจริตเพื่อให้ได้ของรางวัล การตรวจสอบจะครอบคลุมไปถึงความผิดปกติในการใช้งานอื่น ๆ นอกเหนือไปจากที่กล่าวไว้ข้างต้น บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้ร่วมกิจกรรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่ามีการกระทำใด ๆ ที่เข้าข่ายทุจริตหรือผิดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
  20. ในกรณีที่บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตามกิจกรรมนี้ โดยทุจริตหรือปลอมแปลงเอกสารเพื่อรับรางวัลหรือกระทำผิดกฎหมายหรือกฎระเบียบประกาศคำสั่งใดๆ ของหน่วยงานของรัฐหรือไม่ดำเนินการใดๆ ตามเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ บริษัทฯ มีสิทธิ์ยกเลิกการให้รางวัลทันทีหรือดำเนินการใดๆตามที่บริษัทฯเห็นสมควร
  21. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องยินยอมให้บริษัทฯ ทำการบันทึกภาพผู้โชคดี เพื่อนำไปประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านทางสื่อต่างๆ โดยไม่โต้แย้ง หรือเรียกร้องสิทธิ หรือเงินใด ๆ ทั้งสิ้น โดยบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเผยแพร่ หรือแสดงรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าวเพื่อประโยชน์สำหรับกิจกรรมทางการตลาด การโฆษณา รวมทั้งวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ที่เหมาะสมได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ สามารถใช้ภาพและข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ เพื่อการประชาสัมพันธ์โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งทางบริษัทฯ ถือว่าได้รับอนุญาตจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
  22. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่านและเข้าใจข้อความดีแล้ว ตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ
  23. ทาง Apple และ Google ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับการจัดกิจกรรมนี้
  24. ใบอนุญาตเลขที่ 108-112/2565 ออกให้ ณ อำเภอปากเกร็ด ณ วันที่ 7 เมษายน 2565
  25. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1242


 •  
  ลูกค้าทรู ใช้คะแนนทรูพอยท์ 90 คะแนน แลก 15 สิทธิ์ ลุ้นรับนาฬิกา G-SHOCK MTG BLUE PHOENIX ที่กิจกรรม TruePoint High Prize : เลอค่า น่าแลก

  ระยะเวลาร่วมกิจกรรม : 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565
  วิธีการร่วมสนุก
  1. ใช้คะแนนทรูพอยท์ 90 คะแนน แลกรับ 15 สิทธิ์ในการลุ้นรางวัล
  2. หลังจากสิ้นสุดแคมเปญ เจ้าหน้าที่รวบรวมรายชื่อผู้ร่วมกิจกรรม นำมาตัดชิ้นส่วนเพื่อจับฉลาก และประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง Facebook TrueYou

  ของรางวัลและมูลค่าของรางวัลจากกิจกรรม ได้แก่
  นาฬิกา G-SHOCK MTG-B2000PH BLUE PHOENIX มูลค่า 45,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

  ระยะเวลาการจับรางวัล: วันที่ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 น.
  ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง Facebook TrueYou วันที่ 21 ตุลาคม 2565

  ข้อกำหนดและเงื่อนไขกิจกรรม “TruePoint High Prize เลอค่า น่าแลก”
  1. กิจกรรม TruePoint High Prize เลอค่า น่าแลก ("กิจกรรม") นี้ จัดขึ้นโดยบริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด ("บริษัทฯ") สำหรับผู้ใช้สินค้าและบริการในเครือทรู ซึ่งได้ลงทะเบียนบัญชีทรูไอดี ถูกต้องสมบูรณ์แล้ว (“ผู้ใช้บริการ”) โดยผู้ใช้บริการสามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ผ่านแอปพลิเคชั่นทรูไอดี (“แอปพลิเคชั่น”) ด้วย User Name และ Password ที่ได้ลงทะเบียนไว้กับบัญชีทรูไอดี
  2. กิจกรรมนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  3. ผู้ใช้บริการสามารถนำทรูพอยท์มาแลกรับสิทธิลุ้นรางวัลได้ ดังต่อไปนี้
  3.1 ใช้ 9 ทรูพอยท์ แลกรับ 1 สิทธิ์ในการลุ้นรางวัล
  3.2 ใช้ 90 ทรูพอยท์ แลกรับ 15 สิทธิ์ในการลุ้นรางวัล
  3.3 ใช้ 900 ทรูพอยท์ แลกรับ 150 สิทธิ์ในการลุ้นรางวัล
  4. ของรางวัลและมูลค่าของรางวัลจากกิจกรรมได้แก่ นาฬิกา G-SHOCK MTG-B2000PH BLUE PHOENIX มูลค่า 45,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
  5. หากผู้ใช้บริการเข้าร่วมกิจกรรมกดลุ้นรับสิทธิ์แล้ว จะไม่สามารถขอคืน TruePoint ได้ในทุกกรณี
  6. การจับรางวัล ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้บริษัทฯ ทำการพิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ใช้บริการที่มีสิทธิรับรางวัลลงบนชิ้นส่วนกระดาษ เพื่อนำไปจับรางวัลหาผู้โชคดี
  7. บริษัทฯ จะจับรางวัลผู้โชคดี ณ อาคารทรูทาวเวอร์ เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ในวันที่ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 น. โดยวิธีการรวบรวมชิ้นส่วนของผู้ร่วมกิจกรรมทั้งหมดนำมากองรวมกัน และสามารถมองเห็นได้ชัดเจน จากนั้นจะคละชิ้นส่วนทั้งหมดก่อนโยนขึ้นเพื่อให้ผู้จับรางวัล ทำการ จับชิ้นส่วนต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยาน เพื่อให้ได้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งอ่านรายชื่อผู้โชคดีทันทีเพื่อให้ทุกๆ ท่านที่มาร่วมงานทราบโดยทั่วกัน และประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง Facebook TrueYou ในวันที่ 21 ตุลาคม 2565
  8. บริษัทฯไม่มีส่วนรับผิดชอบ หรือรับประกันสินค้าใดๆ ที่เป็นของรางวัลที่ท่านได้รับไปแล้ว เงื่อนไขการรับประกันเป็นไปตามสินค้า หรือ บริการ นั้นๆ กรณีผู้ได้รับรางวัลมีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ กรุณาสอบถามผู้ผลิต หรือผู้จัดจำหน่ายสินค้านั้นๆ โดยตรง
  9. ผู้ใช้บริการ 1 ท่าน มีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัล เท่านั้น หากปรากฏว่ารายชื่อผู้โชคดีที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลซ้ำซ้อนกัน หรือผู้ใช้บริการที่เป็นผู้โชคดีขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด หรือขอสละสิทธิ์ไม่ขอรับของรางวัล หรือไม่ยอมรับเงื่อนไขตามกิจกรรมนี้ บริษัทฯ จะทำการจับรางวัลรายชื่อผู้ร่วมกิจกรรมท่านอื่นมาทดแทน
  10. ของรางวัลไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถโอนสิทธิดังกล่าวให้แก่บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นใดได้ด้วย
  11. บริษัทฯ จะติดต่อแจ้งผลการได้รับรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัล ผ่านช่องทางโทรศัพท์ หรีอ email address เพื่อแจ้งรายละเอียดให้ผู้ได้รับรางวัล ยืนยันการรับรางวัล หลังจากประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล และผู้ได้รับรางวัล จะต้องยืนยันการรับรางวัลให้กับบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่แจ้งทางโทรศัพท์ หรือ e-mail ภายใน 7 วันนับจากได้รับการติดต่อ
  12. หากบริษัทฯ ไม่สามารถติดต่อผู้ได้รับรางวัลได้ หรือผู้ได้รับรางวัลไม่ติดต่อกลับเพื่อขอรับรางวัลภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์ไม่ขอรับของรางวัลใดๆทั้งสิ้นและให้ถือเป็นสิทธิ์ขาดที่บริษัทฯจะดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดกับของรางวัลดังกล่าว
  13. ผู้ได้รับรางวัล ซึ่งได้รับรางวัลที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ตามมูลค่าของรางวัล โดยชำระผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด จากนั้นผู้ได้รับรางวัลจะต้องส่งเอกสารตามรายการที่กำหนด ให้บริษัทฯผ่านช่องทาง email: trueyouprivilege@truedigital.com เวลา 09:00 – 17:30 น. ภายใน 7 วัน นับจากวันประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล หากผู้ได้รับรางวัลไม่ได้ชำระภาษีหรือแจ้งหลักฐานตามเงื่อนไข ภายในวันและเวลาที่บริษัทฯกำหนด ให้ถือว่าผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์ ไม่ขอรับรางวัลใดๆ ทั้งสิ้น
  14. ผู้ได้รับรางวัลต้องนำส่งเอกสารตามรายละเอียดด้านล่าง เพื่อเป็นการยืนยันการรับรางวัล โดยส่งผ่าน e-mail: trueyouprivilege@truedigital.com ภายใน 7 วันหลังจากที่ได้รับการติดต่อจากบริษัทฯ โดยเอกสารที่ผู้โชคดีจะต้องจัดส่งมาเป็นไปตามรายละเอียดที่ดังต่อไปนี้
  14.1 สำเนาบัตรประชาชนที่มีการรับรองความถูกต้องแล้ว จำนวน 1 ฉบับ
  14.2 เอกสารการชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5 % และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ของมูลค่ารางวัล
  15. กรณีผู้ได้รับรางวัลที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลตกลงชำระค่าภาษีตามที่ระบุไว้แล้ว ให้ถือว่าผู้โชคดีที่มีสิทธิ์ได้รับของรางวัลตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ทุกประการ พร้อมทั้งตกลงไม่โต้แย้ง คัดค้าน หรือเรียกร้องสิทธิใด ๆ ทั้งสิ้น
  16. พนักงานกลุ่ม บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่นส์ บริษัทในเครือฯ และครอบครัว สามารถร่วมกิจกรรม และรับของรางวัลจากกิจกรรมได้ ยกเว้นพนักงานของหน่วยงาน CRM จะไม่สามารถร่วมกิจกรรม และรับของรางวัลทุกกรณี
  17. พระภิกษุสงฆ์ และสามเณรไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมและรับรางวัลจากกิจกรรม ในทุกกรณี
  18. บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลากิจกรรม, วิธีการร่วมกิจกรรม, รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือ รายละเอียดอื่นใด โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใด ๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
  19. ผู้ร่วมกิจกรรมที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะต้องไม่มีเจตนาทุจริต หรือกระทำการอันผิดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม เช่น ต้องไม่ใช้โปรแกรมช่วยเหลือหรือเจาะระบบแอปพลิเคชัน หรือดำเนินการโดยเจตนาทุจริตเพื่อให้ได้ของรางวัล การตรวจสอบจะครอบคลุมไปถึงความผิดปกติในการใช้งานอื่น ๆ นอกเหนือไปจากที่กล่าวไว้ข้างต้น บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้ร่วมกิจกรรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่ามีการกระทำใด ๆ ที่เข้าข่ายทุจริตหรือผิดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
  20. ในกรณีที่บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตามกิจกรรมนี้ โดยทุจริตหรือปลอมแปลงเอกสารเพื่อรับรางวัลหรือกระทำผิดกฎหมายหรือกฎระเบียบประกาศคำสั่งใดๆ ของหน่วยงานของรัฐหรือไม่ดำเนินการใดๆ ตามเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ บริษัทฯ มีสิทธิ์ยกเลิกการให้รางวัลทันทีหรือดำเนินการใดๆตามที่บริษัทฯเห็นสมควร
  21. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องยินยอมให้บริษัทฯ ทำการบันทึกภาพผู้โชคดี เพื่อนำไปประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านทางสื่อต่างๆ โดยไม่โต้แย้ง หรือเรียกร้องสิทธิ หรือเงินใด ๆ ทั้งสิ้น โดยบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเผยแพร่ หรือแสดงรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าวเพื่อประโยชน์สำหรับกิจกรรมทางการตลาด การโฆษณา รวมทั้งวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ที่เหมาะสมได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ สามารถใช้ภาพและข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ เพื่อการประชาสัมพันธ์โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งทางบริษัทฯ ถือว่าได้รับอนุญาตจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
  22. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่านและเข้าใจข้อความดีแล้ว ตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ
  23. ทาง Apple และ Google ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับการจัดกิจกรรมนี้
  24. ใบอนุญาตเลขที่ 108-112/2565 ออกให้ ณ อำเภอปากเกร็ด ณ วันที่ 7 เมษายน 2565
  25. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1242


 •  
  ลูกค้าทรู ใช้คะแนนทรูพอยท์ 900 คะแนน แลก 150 สิทธิ์ ลุ้นรับนาฬิกา G-SHOCK MTG BLUE PHOENIX ที่กิจกรรม TruePoint High Prize : เลอค่า น่าแลก

  ระยะเวลาร่วมกิจกรรม : 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565
  วิธีการร่วมสนุก
  1. ใช้คะแนนทรูพอยท์ 900 คะแนน แลกรับ 150 สิทธิ์ในการลุ้นรางวัล
  2. หลังจากสิ้นสุดแคมเปญ เจ้าหน้าที่รวบรวมรายชื่อผู้ร่วมกิจกรรม นำมาตัดชิ้นส่วนเพื่อจับฉลาก และประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง Facebook TrueYou

  ของรางวัลและมูลค่าของรางวัลจากกิจกรรม ได้แก่
  นาฬิกา G-SHOCK MTG-B2000PH BLUE PHOENIX มูลค่า 45,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

  ระยะเวลาการจับรางวัล: วันที่ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 น.
  ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง Facebook TrueYou วันที่ 21 ตุลาคม 2565

  ข้อกำหนดและเงื่อนไขกิจกรรม “TruePoint High Prize เลอค่า น่าแลก”
  1. กิจกรรม TruePoint High Prize เลอค่า น่าแลก ("กิจกรรม") นี้ จัดขึ้นโดยบริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด ("บริษัทฯ") สำหรับผู้ใช้สินค้าและบริการในเครือทรู ซึ่งได้ลงทะเบียนบัญชีทรูไอดี ถูกต้องสมบูรณ์แล้ว (“ผู้ใช้บริการ”) โดยผู้ใช้บริการสามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ผ่านแอปพลิเคชั่นทรูไอดี (“แอปพลิเคชั่น”) ด้วย User Name และ Password ที่ได้ลงทะเบียนไว้กับบัญชีทรูไอดี
  2. กิจกรรมนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  3. ผู้ใช้บริการสามารถนำทรูพอยท์มาแลกรับสิทธิลุ้นรางวัลได้ ดังต่อไปนี้
  3.1 ใช้ 9 ทรูพอยท์ แลกรับ 1 สิทธิ์ในการลุ้นรางวัล
  3.2 ใช้ 90 ทรูพอยท์ แลกรับ 15 สิทธิ์ในการลุ้นรางวัล
  3.3 ใช้ 900 ทรูพอยท์ แลกรับ 150 สิทธิ์ในการลุ้นรางวัล
  4. ของรางวัลและมูลค่าของรางวัลจากกิจกรรมได้แก่ นาฬิกา G-SHOCK MTG-B2000PH BLUE PHOENIX มูลค่า 45,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
  5. หากผู้ใช้บริการเข้าร่วมกิจกรรมกดลุ้นรับสิทธิ์แล้ว จะไม่สามารถขอคืน TruePoint ได้ในทุกกรณี
  6. การจับรางวัล ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้บริษัทฯ ทำการพิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ใช้บริการที่มีสิทธิรับรางวัลลงบนชิ้นส่วนกระดาษ เพื่อนำไปจับรางวัลหาผู้โชคดี
  7. บริษัทฯ จะจับรางวัลผู้โชคดี ณ อาคารทรูทาวเวอร์ เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ในวันที่ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 น. โดยวิธีการรวบรวมชิ้นส่วนของผู้ร่วมกิจกรรมทั้งหมดนำมากองรวมกัน และสามารถมองเห็นได้ชัดเจน จากนั้นจะคละชิ้นส่วนทั้งหมดก่อนโยนขึ้นเพื่อให้ผู้จับรางวัล ทำการ จับชิ้นส่วนต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยาน เพื่อให้ได้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งอ่านรายชื่อผู้โชคดีทันทีเพื่อให้ทุกๆ ท่านที่มาร่วมงานทราบโดยทั่วกัน และประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง Facebook TrueYou ในวันที่ 21 ตุลาคม 2565
  8. บริษัทฯไม่มีส่วนรับผิดชอบ หรือรับประกันสินค้าใดๆ ที่เป็นของรางวัลที่ท่านได้รับไปแล้ว เงื่อนไขการรับประกันเป็นไปตามสินค้า หรือ บริการ นั้นๆ กรณีผู้ได้รับรางวัลมีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ กรุณาสอบถามผู้ผลิต หรือผู้จัดจำหน่ายสินค้านั้นๆ โดยตรง
  9. ผู้ใช้บริการ 1 ท่าน มีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัล เท่านั้น หากปรากฏว่ารายชื่อผู้โชคดีที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลซ้ำซ้อนกัน หรือผู้ใช้บริการที่เป็นผู้โชคดีขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด หรือขอสละสิทธิ์ไม่ขอรับของรางวัล หรือไม่ยอมรับเงื่อนไขตามกิจกรรมนี้ บริษัทฯ จะทำการจับรางวัลรายชื่อผู้ร่วมกิจกรรมท่านอื่นมาทดแทน
  10. ของรางวัลไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถโอนสิทธิดังกล่าวให้แก่บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นใดได้ด้วย
  11. บริษัทฯ จะติดต่อแจ้งผลการได้รับรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัล ผ่านช่องทางโทรศัพท์ หรีอ email address เพื่อแจ้งรายละเอียดให้ผู้ได้รับรางวัล ยืนยันการรับรางวัล หลังจากประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล และผู้ได้รับรางวัล จะต้องยืนยันการรับรางวัลให้กับบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่แจ้งทางโทรศัพท์ หรือ e-mail ภายใน 7 วันนับจากได้รับการติดต่อ
  12. หากบริษัทฯ ไม่สามารถติดต่อผู้ได้รับรางวัลได้ หรือผู้ได้รับรางวัลไม่ติดต่อกลับเพื่อขอรับรางวัลภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์ไม่ขอรับของรางวัลใดๆทั้งสิ้นและให้ถือเป็นสิทธิ์ขาดที่บริษัทฯจะดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดกับของรางวัลดังกล่าว
  13. ผู้ได้รับรางวัล ซึ่งได้รับรางวัลที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ตามมูลค่าของรางวัล โดยชำระผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด จากนั้นผู้ได้รับรางวัลจะต้องส่งเอกสารตามรายการที่กำหนด ให้บริษัทฯผ่านช่องทาง email: trueyouprivilege@truedigital.com  เวลา 09:00 – 17:30 น. ภายใน 7 วัน นับจากวันประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล หากผู้ได้รับรางวัลไม่ได้ชำระภาษีหรือแจ้งหลักฐานตามเงื่อนไข ภายในวันและเวลาที่บริษัทฯกำหนด ให้ถือว่าผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์ ไม่ขอรับรางวัลใดๆ ทั้งสิ้น
  14. ผู้ได้รับรางวัลต้องนำส่งเอกสารตามรายละเอียดด้านล่าง เพื่อเป็นการยืนยันการรับรางวัล โดยส่งผ่าน e-mail: trueyouprivilege@truedigital.com ภายใน 7 วันหลังจากที่ได้รับการติดต่อจากบริษัทฯ โดยเอกสารที่ผู้โชคดีจะต้องจัดส่งมาเป็นไปตามรายละเอียดที่ดังต่อไปนี้
  14.1 สำเนาบัตรประชาชนที่มีการรับรองความถูกต้องแล้ว จำนวน 1 ฉบับ
  14.2 เอกสารการชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5 % และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ของมูลค่ารางวัล
  15. กรณีผู้ได้รับรางวัลที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลตกลงชำระค่าภาษีตามที่ระบุไว้แล้ว ให้ถือว่าผู้โชคดีที่มีสิทธิ์ได้รับของรางวัลตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ทุกประการ พร้อมทั้งตกลงไม่โต้แย้ง คัดค้าน หรือเรียกร้องสิทธิใด ๆ ทั้งสิ้น
  16. พนักงานกลุ่ม บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่นส์ บริษัทในเครือฯ และครอบครัว สามารถร่วมกิจกรรม และรับของรางวัลจากกิจกรรมได้ ยกเว้นพนักงานของหน่วยงาน CRM จะไม่สามารถร่วมกิจกรรม และรับของรางวัลทุกกรณี
  17. พระภิกษุสงฆ์ และสามเณรไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมและรับรางวัลจากกิจกรรม ในทุกกรณี
  18. บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลากิจกรรม, วิธีการร่วมกิจกรรม, รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือ รายละเอียดอื่นใด โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใด ๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
  19. ผู้ร่วมกิจกรรมที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะต้องไม่มีเจตนาทุจริต หรือกระทำการอันผิดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม เช่น ต้องไม่ใช้โปรแกรมช่วยเหลือหรือเจาะระบบแอปพลิเคชัน หรือดำเนินการโดยเจตนาทุจริตเพื่อให้ได้ของรางวัล การตรวจสอบจะครอบคลุมไปถึงความผิดปกติในการใช้งานอื่น ๆ นอกเหนือไปจากที่กล่าวไว้ข้างต้น บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้ร่วมกิจกรรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่ามีการกระทำใด ๆ ที่เข้าข่ายทุจริตหรือผิดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
  20. ในกรณีที่บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตามกิจกรรมนี้ โดยทุจริตหรือปลอมแปลงเอกสารเพื่อรับรางวัลหรือกระทำผิดกฎหมายหรือกฎระเบียบประกาศคำสั่งใดๆ ของหน่วยงานของรัฐหรือไม่ดำเนินการใดๆ ตามเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ บริษัทฯ มีสิทธิ์ยกเลิกการให้รางวัลทันทีหรือดำเนินการใดๆตามที่บริษัทฯเห็นสมควร
  21. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องยินยอมให้บริษัทฯ ทำการบันทึกภาพผู้โชคดี เพื่อนำไปประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านทางสื่อต่างๆ โดยไม่โต้แย้ง หรือเรียกร้องสิทธิ หรือเงินใด ๆ ทั้งสิ้น โดยบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเผยแพร่ หรือแสดงรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าวเพื่อประโยชน์สำหรับกิจกรรมทางการตลาด การโฆษณา รวมทั้งวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ที่เหมาะสมได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ สามารถใช้ภาพและข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ เพื่อการประชาสัมพันธ์โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งทางบริษัทฯ ถือว่าได้รับอนุญาตจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
  22. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่านและเข้าใจข้อความดีแล้ว ตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ
  23. ทาง Apple และ Google ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับการจัดกิจกรรมนี้
  24. ใบอนุญาตเลขที่ 108-112/2565 ออกให้ ณ อำเภอปากเกร็ด ณ วันที่ 7 เมษายน 2565
  25. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1242