• เงื่อนไข
  - ลูกค้าทรูทำการ log in บัญชี TrueID ก่อนทำการสั่งซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน WeFresh เพื่อสะสมคะแนนทรูพอยท์
  - ลูกค้าทรูจะได้รับทรูพอยท์ทันทีหลังจากชำระค่าสินค้าเสร็จสิ้น
  - เศษหลังจากคำนวณเป็นคะแนน จะถูกปัดลงทุกกรณี
  - ลูกค้าทรูจะได้รับคะแนน TruePoint หลังจากลูกค้าได้ลงทะเบียน True ID แล้วเท่านั้น
  - คะแนนสะสม TruePoint นี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด รวมถึงทั้งไม่สามารถโอนให้แก่บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นใดได้
  - ในกรณีที่ TDG พิจารณาแล้วเห็นว่า ลูกค้าที่ได้รับสิทธิตามรายการส่งเสริมการขายนี้ทุจริตหรือใช้สิทธิโดยไม่สุจริต หรือไม่ดำเนินการใดๆ ตามเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ TDG มีสิทธิยกเลิกการให้สิทธิพิเศษ หรือดำเนินการใดๆ ตามที่ TDG เห็นสมควร
  - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  - หากมีกรณีพิพาทเกิดขึ้นระหว่างลูกค้าทรูกับ TDG ให้ยึดถือคำตัดสินของบริษัท เป็นที่ยุติและสิ้นสุด
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น 


 • เงื่อนไข
  - จำกัด 1 สิทธิ์ / คน / เดือน
  - จำกัด 2,000 สิทธิ์ / เดือน (จำกัด 24,000 สิทธิ์ / แคมเปญ)
  - ลูกค้าทรูทำการ log in บัญชี TrueID ผ่านแอปพลิเคชัน WeFresh เพื่อทำการแลกคะแนนทรูพอยท์
  - ลูกค้าทรูทำการแลกคะแนนทรูพอยท์ก่อนชำระสินค้า
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ผ่านแอปพลิเคชัน WeFresh เท่านั้น
  - หากลูกค้ากดแลกรับสิทธิแล้ว ขอสงวนสิทธิการคืน TruePoint ทุกกรณี
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือ ทอนเเป็นเงินสดได้
  - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น