• เงื่อนไข
  - 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ / เดือน
  - จำกัด 170 สิทธิ์ / สาขา / เดือน
  - ลูกค้าแสดงบาร์โค้ดจากการรับสิทธิ์ หรือ รหัสที่ได้รับจากการกดรับสิทธิ์ต่อเจ้าหน้าที่ ณ แผนก Take Home
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนด สามารถแลกรับสิทธิ์ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 – 31 ธันวาคม 2564 เท่านั้น
  - ไม่สามารถโอนสิทธิ์หรือใช้สิทธิ์แทนกันได้
  - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ระงับใช้ได้โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
  - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์ในกรณีที่มีการใช้สิทธิ์ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้