• ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย (Thai Red Cross Eye Bank) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2508 มีหน้าที่จัดเก็บและรวมรวมดวงตาจากผู้บริจาคที่เสียชีวิต เพื่อมอบให้แก่จักษุแพทย์ไปใช้ในการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา โดยมีการจัดสรรดวงตาบริจาคอย่างเท่าเทียม และยุติธรรม รวมถึงเป็นศูนย์กลางแห่งเดียวของประเทศไทยในการรับจองดวงตาบริจาคเพื่อการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา

    เงื่อนไข
    - เงินที่ได้จากการบริจาคจะนำเข้าสู่ "ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย” โดยไม่หักค่าใช้จ่าย
    - ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนคะแนนทรูพอยท์ หลังจากกดบริจาค