• ส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพ ความสนใจ และความถนัดของแต่ละบุคคล เพื่อการดำรงชีวิตอย่างอิสระ มูลนิธิออทิสติกไทย เป็นองค์กรสาธารณะประโยชน์ ได้รับการรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการระดับดีมากจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จัดบริการเตรียมความพร้อม ศูนย์การเรียนและศูนย์ฝึกอาชีพออทิสติกไทย แก่บุคคลออทิสติกและบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ในพื้นที่ทั่วประเทศ

    เงื่อนไข
    - เงินที่ได้จากการบริจาคจะนำเข้าสู่ “มูลนิธิออทิสติกไทย” โดยไม่หักค่าใช้จ่าย
    - ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนคะแนนทรูพอยท์ หลังจากกดบริจาค
    - การบริจาคในนามของบริษัท ทรู ดิจิตอล กรุ๊ป จํากัด โดยไม่มีการออกใบเสร็จบริจาคให้กับลูกค้า