xEGVXjom2Xmz
xEGVXjom2Xmz
ปันรัก ปันสุข ด้วยทรูพอยท์
xEGVXjom2Xmz

ส่งต่อน้ำใจ ร่วมกันสร้างพลังแห่งการให้ ด้วยการเปลี่ยนทรูพอยท์แทนเงินบริจาค ให้กับมูลนิธิและองค์การการกุศลต่างๆได้แล้ววันนี้

 

ส่งต่อน้ำใจ ร่วมกันสร้างพลังแห่งการให้ ด้วยการเปลี่ยนทรูพอยท์แทนเงินบริจาค ให้กับมูลนิธิและองค์การการกุศลต่างๆได้แล้ววันนี้

 

ส่งความสุขใจ ใช้ทรูพอยท์

8jApX9OrVvpY

ทำบุญได้ง่ายๆ แค่มีทรูพอยท์

รวดเร็วทันใจสมเป็นยุค 4G จริงๆ เพราะไม่ว่าจะทำอะไรก็สะดวกสบายง่ายแค่ปลายนิ้ว รวมถึงการทำบุญที่เดี๋ยวนี้สามารถร่วมบริจาคให้กับองค์กรการกุศลต่างๆ ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านแอปพลิเคชั่นทรูยู เพียงใช้ 100 ทรูพอยท์ ก็เท่ากับได้ร่วมบริจาค 10 บาท เข้าสมทบทุนในองค์กรการกุศลแต่ละองค์กร

มาดูกันว่ามีองค์กรไหนบ้าง ที่สามารถใช้ทรูพอยท์แทนเงินบริจาคได้บ้าง

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย (The Thai Red Cross Organ Donation Centre) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2537 เป็นศูนย์รับแจ้งผู้เสียชีวิตที่บริจาคอวัยวะและเนื้อเยื่อ ประสานงานการบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ จัดสรรอวัยวะที่ได้รับบริจาคแก่ผู้ป่วยทั่วประเทศ ด้วยความเป็นธรรม เสมอภาค และถูกต้องตามหลักวิชาการ


องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย

องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ทำงานเพื่อพิทักษ์สิทธิเด็กทุกคนในประเทศไทยและทั่วโลก โดยไม่คำนึงถึงสัญชาติ เพศ ศาสนา เชื้อชาติ การศึกษาและฐานะ สิทธิดังกล่าวหมายถึง สิทธิที่จะมีชีวิตรอด สิทธิที่จะได้รับการพัฒนา สิทธิที่จะได้รับความคุ้มครอง และสิทธิในการมีส่วนร่วม ยูนิเซฟให้ความช่วยเหลือแก่เด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสและมีความเสี่ยงต่อความรุนแรง การถูกกระทำ ถูกทอดทิ้ง และถูกแสวงประโยชน์โดยมุ่งแก้ที่ต้นเหตุของปัญหา การทำงานของยูนิเซฟเน้นการสร้างทักษะและมอบโอกาสให้แก่เด็ก เยาวชน และครอบครัว เพื่อให้พวกเขาสามารถช่วยเหลือตัวเองได้อย่างยั่งยืนในอนาคต นอกจากนี้ ยูนิเซฟยังรณรงค์ให้เกิดกฎหมาย นโยบาย และสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้เด็กทุกคนได้รับโอกาสในการพัฒนาและเติบโตขึ้นอย่างเต็มศักยภาพ


องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลก สำนักงานประเทศไทย

องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF) คือหนึ่งในองค์กรเพื่อการอนุรักษ์ที่ได้รับความเชื่อถือมากที่สุด และเป็นอิสระมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีผู้ให้การสนับสนุนมากกว่า 5 ล้านคน และมีเครือข่ายทำงานอยู่ในประเทศต่าง ๆ กว่า 100 ประเทศ พันธกิจของ WWF คือ ลดการบุกรุก และยับยั้งการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพของโลก พร้อมกับสร้างอนาคตใหม่ให้มนุษย์อยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างกลมกลืน ด้วยการอนุรักษ์ไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพของโลก สร้างหลักประกันให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ผลักดันให้เกิดการลดมลภาวะ และลดการบริโภคอย่างสิ้นเปลือง


ศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย (Thai Red Cross Eye Bank) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2508 มีหน้าที่จัดเก็บและรวมรวมดวงตาจากผู้บริจาคที่เสียชีวิต เพื่อมอบให้แก่จักษุแพทย์ไปใช้ในการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา โดยมีการจัดสรรดวงตาบริจาคอย่างเท่าเทียม และยุติธรรม รวมถึงเป็นศูนย์กลางแห่งเดียวของประเทศไทยในการรับจองดวงตาบริจาคเพื่อการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา


มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ

มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ก่อตั้งโดย ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ อาจารย์ตาบอดผู้จบ Harvard Law School เป็นอาจารย์สอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ผลักดันกฎหมายคนพิการต่าง ๆ ซึ่งต้องการสร้างโอกาสให้แก่ผู้พิการ และ “เปลี่ยนภาระให้เป็นพลัง” โดยจัดตั้งโครงการต่าง ๆ ของมูลนิธิฯ เช่น ร้านกาแฟคนหูหนวก หอศิลป์ผลงานคนพิการ ศูนย์เด็กเล็กผู้พิการบ้านยิ้มสู้ ศูนย์บริการถ่ายทอดล่ามภาษามือทางไกลคนหูหนวก ศูนย์บริการคนพิการ ซึ่งขณะนี้ มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ กำลังจัดสร้างศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน เพื่อฝึกอาชีพอย่างยั่งยืนให้แก่คนพิการทุกประเภทได้หลุดพ้นจากความยากจน จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเปลี่ยนภาระให้เป็นพลัง กับมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ


มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี หรือ รพ.เด็ก เป็นโรงพยาบาลของรัฐแห่งเดียวในประเทศไทยที่ดูแลโรคเฉพาะทางในเด็ก มีความเชี่ยวชาญในการดูแลและให้การรักษาทุกโรคที่เป็นปัญหาสุขภาพและการเจ็บป่วยในเด็ก โดยมีโครงการดูแลรักษาเด็กผิดปกติแต่กำเนิดแบบครบวงจร เพื่อให้การดูแลช่วยเหลือเด็กเหล่านี้ได้มีโอกาสเข้าสู่กระบวนการรักษาและฟื้นฟูโดยเร็ว มีพัฒนาการที่ดี เติบโตสมวัย และสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสมบูรณ์ ไม่เป็นภาระให้กับครอบครัวและสังคม


มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ดำเนินการช่วยเหลือเด็กไทยที่ขาดพ่อแม่ ญาติมิตร ซึ่งให้การเลี้ยงดูในรูปแบบครอบครัวทดแทนถาวรระยะยาว เด็กจะมีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวอีกครั้ง โดยได้รับความรักความอบอุ่นจากแม่โสสะ และยังได้รับการศึกษาสูงสุดตามความสามารถ ปัจจุบันมีเด็กอยู่ในการดูแลของครอบครัวโสสะประมาณ 700 คน ในหมู่บ้านเด็กโสสะทั้ง 5 แห่ง ได้แก่ บางปู สมุทรปราการ หาดใหญ่ สงขลา หนองคาย เชียงราย และภูเก็ต ซึ่งมีเด็กที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่ออกไปประกอบอาชีพพึ่งพาตนเอง และอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขได้แล้วกว่า 500 คน


มูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ (องค์กรสาธารณประโยชน์)

มูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ (องค์กรสาธารณประโยชน์) จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนตลอดจนพระภิกษุ – สามเณร ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา ในปัจจุบันทางมูลนิธิฯ ได้รับอุปการะสงเคราะห์เลี้ยงดูเด็กกำพร้ายากไร้ให้ได้รับการศึกษาที่ดี ตลอดเวลาที่ผ่านมาทางมูลนิธิฯ ได้ริเริ่มโครงการเพื่อการกุศลหลายโครงการ เช่น โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้องโครงการบรรพชาสามเณร “เพื่อสร้างศาสนทายาท” เป็นต้น นั่นนี้ทางมูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญญา ได้รับความเมตตาจากพุทธศาสนิชนตลอดจนผู้ใจบุญ ช่วยเหลืออุปถัมภ์ โดยท่านสามารถร่วมสนับสนุนโครงการได้ผ่านการบริจาค น้ำใจท่านจะช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็กและเยาวชนเหล่านี้ให้ดีขึ้น


โครงการ "ก้าวคนละก้าว"

โครงการ "ก้าวคนละก้าว" มุ่งเน้นการช่วยเหลือโรงพยาบาล และจะเพิ่มเติมการช่วยเหลือไปถึงโรงพยาบาลชุมชน หรือโรงพยาบาลขนาดเล็ก เนื่องจากเป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับชุมชนมากที่สุด เป็นประตูด่านแรกที่ประชาชนจะเข้ารับการบริการ หากโรงพยาบาลชุมชนสามารถพัฒนาศักยภาพในการรักษา ก็จะสามารถแบ่งเบาภาระให้กับโรงพยาบาลประจำจังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ได้

 • ใช้ 100 ทรูพอยท์ แทนเงินบริจาค 10 บาท

 • ใช้ 500 ทรูพอยท์ แทนเงินบริจาค 50 บาท

 • ใช้ 1,000 ทรูพอยท์ แทนเงินบริจาค 100 บาท

 • ใช้ 3,000 ทรูพอยท์ แทนเงินบริจาค 300 บาท


มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม(ภาวะปากแหว่งเพดานโหว่)

ในทุกๆ 3 นาที ทั่วโลกมีเด็กหนึ่งคนที่เกิดพร้อมกับภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ในประเทศไทยโดยเฉลี่ยจะมีเด็กภาวะปากแหว่งหรือเพดาโหว่เพิ่ม 2,000 รายต่อปี สิ่งที่พวกเขาต้องเผชิญไม่ใช่แค่เรื่องความสวยงามแต่รวมถึงเรื่องการหายใจ การกลืนอาหาร การสื่อสาร รวมถึงความกังวลต่ออนาคต คุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการเติมรอยยิ้มให้กับน้องๆได้ เพราะการให้ของเราจะเปลี่ยนชีวิตของใครคนหนึ่งได้ตลอดกาล

 • ใช้ 100 ทรูพอยท์ แทนเงินบริจาค 10 บาท

 • ใช้ 500 ทรูพอยท์ แทนเงินบริจาค 50 บาท

 • ใช้ 1,000 ทรูพอยท์ แทนเงินบริจาค 100 บาท


มูลนิธิเดอะวอยซ์ (เสียงจากเรา)

มูลนิธิเดอะวอยซ์ (เสียงจากเรา) ก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือสัตว์จรจัดที่ไม่มีทั้งที่พึ่งและที่พักพิงและแก้ปัญหาสุนัขและแมวจรจัดที่มีอยู่ในประเทศไทยให้หมดไป มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและรักษาสัตว์ที่ถูกทิ้ง ถูกทำร้าย ได้รับอุบัติเหตุ และจัดหาผู้รับอุปการะ, จัดสวัสดิภาพสัตว์ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อย่างรอบด้าน โครงการระดมทุนรับบริจาคผ่านช่องทางออนไลน์ จุดออกบูธ และตู้รับบริจาค ซึ่งรายได้จากการรับบริจาคนั้น ถูกนำไปใช้เพื่อ รักษาสัตว์ที่บาดเจ็บ, โครงการทำหมันและวัคซีน, โครงการปลูกต้นกล้า ไม่พร้อมไม่เลี้ยง (เพื่อแก้ปัญหาหมาแมวจรจัดจากต้นเหตุ), ค่าใช้จ่ายดูแลสัตว์หลังจากที่ได้รับการรักษาแล้ว แต่ไม่สามารถหาบ้านได้ (Shelter)


บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

“ทรูยู…ส่งต่อน้ำใจไทยช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี” เพื่อระดมความช่วยเหลือผ่านการใช้ทรูพอยท์ 100 คะแนน แทนเงินบริจาค 10 บาท โดยร่วมบริจาคได้แล้ววันนี้" #Saveubon


มูลนิธิออทิสติกไทย

ส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพ ความสนใจ และความถนัดของแต่ละบุคคล เพื่อการดำรงชีวิตอย่างอิสระ มูลนิธิออทิสติกไทย เป็นองค์กรสาธารณะประโยชน์ ได้รับการรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการระดับดีมากจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จัดบริการเตรียมความพร้อม ศูนย์การเรียนและศูนย์ฝึกอาชีพออทิสติกไทย แก่บุคคลออทิสติกและบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ในพื้นที่ทั่วประเทศ

แบบนี้ต้องบอกว่า ทำบุญได้ง่ายแถมสบายกระเป๋าอีกต่างหาก อิ่มบุญสุดๆ ไปเลย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >> www.trueyou.net/truepoint

 

KMvyNn5dmeZ7

เส้นทางตะลุยเก็บทรูพอยท์..

ทรูพอยท์มาจากไหนกันนะ? พี่หมีจะพาไปตะลุยเก็บทรูพอยท์กัน! คะแนนแห่งความสุขสะสมได้ตั้งหลายวิธี มาดูกันว่ามีอะไรบ้าง

ชำระค่าสินค้าและบริการในเครือทรู หรือซื้อสินค้าที่ทรูช้อปครบทุกๆ 100 บาท รับ 1 ทรูพอยท์

Link

ลูกค้าทรูมูฟ เอช รับ 1 ทรูพอยท์ เมื่อซื้อแพ็กเกจเสริมทุกๆ 25 บาท ผ่านแอปทรูไอดี

ตรวจสอบแพ็กเกจ กด*900# โทรออก

ใช้จ่ายผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท ทุก 25 บาท  รับ 1 ทรูพอยท์

ใช้จ่ายผ่านร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ True Point & Pay ทุก 25 บาท  รับ 1 ทรูพอยท์

พิเศษกับแคมเปญ Happy Weekend วันหยุด...ทรูพอยท์เยอะ

ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ รับทรูพอยท์คูณตามจำนวนเดือน เช่นเดือน 8 รับทรูพอยท์ 8 เท่า

รับทรูพอยท์เต็มๆ เมื่อช้อป กิน เที่ยว กับร้านค้าที่ร่วมรายการมากมาย

 • รับ 1 ทรูพอยท์ ทุกๆ การใช้จ่าย 25 บาท เมื่อจองที่พักผ่าน Booking.com
 • รับทรูพอยท์ตามยอดการใช้จ่าย ที่ร้านโชนัน (หมดเขต 31 กรกฎาคม 2562)
 • รับสูงสุด 100 ทรูพอยท์ เมื่อเติมน้ำมันที่ Caltex
 • รับ 1,000 ทรูพอยท์ เมื่อทำสัญญากับ OcarOcash

ใช้จ่ายผ่าน True Digital Card

 • รับ 200 ทรูพอยท์ เมื่อรูดใช้จ่ายครั้งแรก ภายใน 7 วันหลังเปิดบัตร (ถึง 31 ธันวาคม 2562)
 • รับ 2 ทรูพอยท์ เมื่อรูดใช้จ่าย ทุก 25 บาท ที่ TrueShop/ True Coffee/ Paul/ TrueSphere
 • รับ 1 ทรูพอยท์ เมื่อรูดใช้จ่าย ทุก 25 บาท

สะสมทรูพอยท์แล้ว ก็นำไปใช้แลกรับสิทธิพิเศษมากมายสำหรับลูกค้าทรูได้เลย ไม่ว่าจะเป็นอิ่มคุ้มกับเมนูอร่อย แลกซื้อคูปองสินค้าที่ 7-Eleven แลกรับส่วนลดสินค้าและบริการจากแบรนด์ชั้นนำ
ทั้งตั๋วหนัง บัตรคอนเสิร์ต ที่พักและโรงแรม หรือแลกรับส่วนลดค่าโทร หรือเล่นเน็ต ในราคาสุดคุ้ม

ว่าแต่...แล้วตอนนี้เรามีอยู่กี่ทรูพอยท์กันนะ เช็กที่หน้าแอปทรูยูได้เลย

 

ql1BaBYpkD2g

สะสมทรูพอยท์ คะแนนแห่งความสุข

ช่องทางการสะสมทรูพอยท์ได้มาจากการใช้จ่ายจากค่าสินค้าและบริการในเครือทรู รวมถึงร้านค้าที่ร่วมรายการ ผ่านหลากหลายช่องทาง

 

ลูกค้าทรูวิชั่นส์ ลงทะเบียนรับของขวัญวันเกิด (ถึง 31 ธ.ค. 2562)

เมื่อเปิดบัตรและชำระค่าสินค้าครั้งแรกผ่านทรูมันนี่วอลเล็ต ที่ผูกกับบัตร True Digital Card (รายละเอียดบัตร)

ล็อกอิน แอปทรูไอดีครั้งแรก (ถึง 31 ธ.ค. 2562)

ลูกค้าทรูมูฟ เอช รับชม Special Content ที่แอปทรูไอดี (ถึง 31 ธ.ค. 2562)

ลูกค้าทรูมูฟ เอช รับชม Content ที่แอปทรูไอดี (ถึง 31 ธ.ค. 2562)

 

 

 

 

 

-  ลูกค้าทรูชำระค่าสินค้า และบริการทรู ตลอดระยะเวลาที่เป็นลูกค้าทรู

- ซื้อสินค้าที่ 7-Eleven ผ่านทรูมันนี่วอลเล็ต (ถึง 31 ธ.ค. 2562)

- ซื้อสินค้าที่ร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ Point& Pay ผ่านทรูมันนี่วอลเล็ต (ถึง 31 ธ.ค. 2562)

- ซื้อสินค้าและบริการ ผ่านทรูมันนี่วอลเล็ตโดยใช้ TrueYou MasterCard (ถึง 31 ธ.ค. 2562)

- ซื้อสินค้าและบริการ ผ่านทรูมันนี่วอลเล็ตโดยใช้ True Digital Card (ถึง 31 ธ.ค. 2562)

- ลูกค้าทรูมูฟ เอช ซื้อ แพ็กเกจเสริม ชำระด้วยทรูมันนี่วอลเล็ท (ถึง 31 ธ.ค. 2562)

- ลูกค้าทรู ซื้อสินค้าที่ทรูคอฟฟี่ (ถึง 31 ธ.ค. 2562)

- ลูกค้าทรูจองโรงแรมผ่าน Booking.com (ถึง 31 ธ.ค. 2562)

- ลูกค้าทรู ซื้อสินค้า wemall.com (ถึง 31 ธ.ค. 2562)

- ลูกค้าทรู ซื้อสินค้า weloveshopping (ถึง 31 ธ.ค. 2562)

- ลูกค้าทรู ใช้บริการร้านขายอาหารสัตว์ PCG  Shop (ถึง 31 ธ.ค. 2562)

- ลูกค้าทรู ซื้อสินค้าซื้อสินค้าสินค้าของ Perfect Companion Group (PCG) ภายในงานกาชาด-สวนลุม (15 - 24 พฤศจิกายน 2562)

- ลูกค้าทรู ซื้อสินค้าซื้อสินค้าในบูธของแบรนด์เจอร์ไฮ จินนี่ และเคซี่ภายในงาน Dog Cafe ณ เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ (ถึง 5 พฤศจิกายน 2562)

- ลูกค้าทรู ซื้อสินค้าซื้อสินค้าในบูธของแบรนด์เจอร์ไฮ จินนี่ และเคซี่ภายในงานเชียงใหม่เพ็ทแฟร์ 2019 ณ เซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ท 14-17 พฤศจิกายน 2562

 

 

 

 

 

- ลูกค้าทรูซื้อสินค้าที่ ทรูช้อป (ถึง 31 ธ.ค. 2562)

- ลูกค้าทรู ใช้บริการที่ร้าน TG Fone (วันนี้ - 30 ก.ย. 2563)

 

 

 

 

-  ลูกค้าทรูเติมน้ำมัน ได้รับ 1 ทรูพอยท์ต่อลิตร

- ลูกค้าทรูการ์ดเติมน้ำมัน ได้รับ 2 ทรูพอยท์ต่อลิตร

- ลูกค้าทรูเติมน้ำมัน ครบ 80 ลิตรต่อเดือน รับ 50 ทรูพอยท์

- ลูกค้าทรูเติมน้ำมัน ครบ 100 ลิตรต่อเดือน รับ 50 ทรูพอยท์

 

 

 

 

ลูกค้าทรูมูฟ เอช ชำระเงินผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท ณ ร้านค้าที่ร่วมแคมเปญ (มีสัญลักษณ์ True Point & Pay) ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ของทุกเดือน ทุกๆ การชำระเงินจำนวน 25 บาท จะได้รับ 1 ทรูพอยท์ คูณตามจำนวนเดือน (ถึง 31 ธ.ค. 2562)

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

วิธีตรวจสอบคะแนนทรูพอยท์

ตรวจสอบคะแนนได้ง่ายๆ ผ่านหลายหลายช่องทาง ดังนี้

 

ร่วมบริจาคให้กับมูลนิธิ
mDdPAy57gqoD

มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ

มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ก่อตั้งโดย ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ อาจารย์ตาบอดผู้จบ  Harvard Law School เป็นอาจารย์สอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ผลักดันกฎหมายคนพิการต่าง ๆ ซึ่งต้องการสร้างโอกาสให้แก่ผู้พิการ และ “เปลี่ยนภาระให้เป็นพลัง” โดยจัดตั้งโครงการต่าง ๆ ของมูลนิธิฯ เช่น ร้านกาแฟคนหูหนวก หอศิลป์ผลงานคนพิการ ศูนย์เด็กเล็กผู้พิการบ้านยิ้มสู้ ศูนย์บริการถ่ายทอดล่ามภาษามือทางไกลคนหูหนวก ศูนย์บริการคนพิการ ซึ่งขณะนี้ มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ กำลังจัดสร้างศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน เพื่อฝึกอาชีพอย่างยั่งยืนให้แก่คนพิการทุกประเภทได้หลุดพ้นจากความยากจน จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเปลี่ยนภาระให้เป็นพลัง กับมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ

ใช้ได้ถึง: 31 Dec 2020
vomgM0m0AEdX

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ดำเนินการช่วยเหลือเด็กไทยที่ขาดพ่อแม่ ญาติมิตร ซึ่งให้การเลี้ยงดูในรูปแบบครอบครัวทดแทนถาวรระยะยาว เด็กจะมีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวอีกครั้ง โดยได้รับความรักความอบอุ่นจากแม่โสสะ และยังได้รับการศึกษาสูงสุดตามความสามารถ ปัจจุบันมีเด็กอยู่ในการดูแลของครอบครัวโสสะประมาณ 700 คน ในหมู่บ้านเด็กโสสะทั้ง 5 แห่ง ได้แก่ บางปู สมุทรปราการ หาดใหญ่ สงขลา หนองคาย เชียงราย และภูเก็ต ซึ่งมีเด็กที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่ออกไปประกอบอาชีพพึ่งพาตนเอง และอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขได้แล้วกว่า 500 คน

ใช้ได้ถึง: 31 Dec 2019
EZAWAdDpg6z0

มูลนิธิเดอะวอยซ์ (เสียงจากเรา)

มูลนิธิเดอะวอยซ์ (เสียงจากเรา) ก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือสัตว์จรจัดที่ไม่มีทั้งที่พึ่งและที่พักพิงและแก้ปัญหาสุนัขและแมวจรจัดที่มีอยู่ในประเทศไทยให้หมดไป มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและรักษาสัตว์ที่ถูกทิ้ง ถูกทำร้าย ได้รับอุบัติเหตุ และจัดหาผู้รับอุปการะ, จัดสวัสดิภาพสัตว์ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อย่างรอบด้าน โครงการระดมทุนรับบริจาคผ่านช่องทางออนไลน์ จุดออกบูธ และตู้รับบริจาค ซึ่งรายได้จากการรับบริจาคนั้น ถูกนำไปใช้เพื่อ รักษาสัตว์ที่บาดเจ็บ, โครงการทำหมันและวัคซีน, โครงการปลูกต้นกล้า ไม่พร้อมไม่เลี้ยง (เพื่อแก้ปัญหาหมาแมวจรจัดจากต้นเหตุ), ค่าใช้จ่ายดูแลสัตว์หลังจากที่ได้รับการรักษาแล้ว แต่ไม่สามารถหาบ้านได้ (Shelter)

ใช้ได้ถึง: 31 Dec 2020
mDdPAy57gqoD

มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ

มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ก่อตั้งโดย ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ อาจารย์ตาบอดผู้จบ  Harvard Law School เป็นอาจารย์สอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ผลักดันกฎหมายคนพิการต่าง ๆ ซึ่งต้องการสร้างโอกาสให้แก่ผู้พิการ และ “เปลี่ยนภาระให้เป็นพลัง” โดยจัดตั้งโครงการต่าง ๆ ของมูลนิธิฯ เช่น ร้านกาแฟคนหูหนวก หอศิลป์ผลงานคนพิการ ศูนย์เด็กเล็กผู้พิการบ้านยิ้มสู้ ศูนย์บริการถ่ายทอดล่ามภาษามือทางไกลคนหูหนวก ศูนย์บริการคนพิการ ซึ่งขณะนี้ มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ กำลังจัดสร้างศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน เพื่อฝึกอาชีพอย่างยั่งยืนให้แก่คนพิการทุกประเภทได้หลุดพ้นจากความยากจน จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเปลี่ยนภาระให้เป็นพลัง กับมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ

ใช้ได้ถึง: 31 Dec 2020
vomgM0m0AEdX

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ดำเนินการช่วยเหลือเด็กไทยที่ขาดพ่อแม่ ญาติมิตร ซึ่งให้การเลี้ยงดูในรูปแบบครอบครัวทดแทนถาวรระยะยาว เด็กจะมีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวอีกครั้ง โดยได้รับความรักความอบอุ่นจากแม่โสสะ และยังได้รับการศึกษาสูงสุดตามความสามารถ ปัจจุบันมีเด็กอยู่ในการดูแลของครอบครัวโสสะประมาณ 700 คน ในหมู่บ้านเด็กโสสะทั้ง 5 แห่ง ได้แก่ บางปู สมุทรปราการ หาดใหญ่ สงขลา หนองคาย เชียงราย และภูเก็ต ซึ่งมีเด็กที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่ออกไปประกอบอาชีพพึ่งพาตนเอง และอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขได้แล้วกว่า 500 คน

ใช้ได้ถึง: 31 Dec 2019
EZAWAdDpg6z0

มูลนิธิเดอะวอยซ์ (เสียงจากเรา)

มูลนิธิเดอะวอยซ์ (เสียงจากเรา) ก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือสัตว์จรจัดที่ไม่มีทั้งที่พึ่งและที่พักพิงและแก้ปัญหาสุนัขและแมวจรจัดที่มีอยู่ในประเทศไทยให้หมดไป มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและรักษาสัตว์ที่ถูกทิ้ง ถูกทำร้าย ได้รับอุบัติเหตุ และจัดหาผู้รับอุปการะ, จัดสวัสดิภาพสัตว์ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อย่างรอบด้าน โครงการระดมทุนรับบริจาคผ่านช่องทางออนไลน์ จุดออกบูธ และตู้รับบริจาค ซึ่งรายได้จากการรับบริจาคนั้น ถูกนำไปใช้เพื่อ รักษาสัตว์ที่บาดเจ็บ, โครงการทำหมันและวัคซีน, โครงการปลูกต้นกล้า ไม่พร้อมไม่เลี้ยง (เพื่อแก้ปัญหาหมาแมวจรจัดจากต้นเหตุ), ค่าใช้จ่ายดูแลสัตว์หลังจากที่ได้รับการรักษาแล้ว แต่ไม่สามารถหาบ้านได้ (Shelter)

ใช้ได้ถึง: 31 Dec 2020
nA3R46mwrXz9

มูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ (องค์กรสาธารณประโยชน์)

มูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ (องค์กรสาธารณประโยชน์) จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนตลอดจนพระภิกษุ – สามเณร ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา ในปัจจุบันทางมูลนิธิฯ ได้รับอุปการะสงเคราะห์เลี้ยงดูเด็กกำพร้ายากไร้ให้ได้รับการศึกษาที่ดี ตลอดเวลาที่ผ่านมาทางมูลนิธิฯ ได้ริเริ่มโครงการเพื่อการกุศลหลายโครงการ เช่น โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้องโครงการบรรพชาสามเณร “เพื่อสร้างศาสนทายาท” เป็นต้น นั่นนี้ทางมูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญญา ได้รับความเมตตาจากพุทธศาสนิชนตลอดจนผู้ใจบุญ ช่วยเหลืออุปถัมภ์ โดยท่านสามารถร่วมสนับสนุนโครงการได้ผ่านการบริจาค น้ำใจท่านจะช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็กและเยาวชนเหล่านี้ให้ดีขึ้น

ใช้ได้ถึง: 31 Dec 2020
ร่วมบริจาคให้กับองค์การการกุศล
O1xqZVBXv4el

องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล สำนักงานประเทศไทย

องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF) คือหนึ่งในองค์กรเพื่อการอนุรักษ์ที่ได้รับความเชื่อถือมากที่สุด และเป็นอิสระมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีผู้ให้การสนับสนุนมากกว่า 5 ล้านคน และมีเครือข่ายทำงานอยู่ในประเทศต่าง ๆ กว่า 100 ประเทศ พันธกิจของ WWF คือ ลดการบุกรุก และยับยั้งการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพของโลก พร้อมกับสร้างอนาคตใหม่ให้มนุษย์อยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างกลมกลืน ด้วยการอนุรักษ์ไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพของโลก สร้างหลักประกันให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ผลักดันให้เกิดการลดมลภาวะ และลดการบริโภคอย่างสิ้นเปลือง

ใช้ได้ถึง: 31 Dec 2020
7WBjzrKNdQvW

องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย

องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ทำงานเพื่อพิทักษ์สิทธิเด็กทุกคนในประเทศไทยและทั่วโลก โดยไม่คำนึงถึงสัญชาติ เพศ ศาสนา เชื้อชาติ การศึกษาและฐานะ สิทธิดังกล่าวหมายถึง สิทธิที่จะมีชีวิตรอด สิทธิที่จะได้รับการพัฒนา สิทธิที่จะได้รับความคุ้มครอง และสิทธิในการมีส่วนร่วม ยูนิเซฟให้ความช่วยเหลือแก่เด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสและมีความเสี่ยงต่อความรุนแรง การถูกกระทำ ถูกทอดทิ้ง และถูกแสวงประโยชน์โดยมุ่งแก้ที่ต้นเหตุของปัญหา การทำงานของยูนิเซฟเน้นการสร้างทักษะและมอบโอกาสให้แก่เด็ก เยาวชน และครอบครัว เพื่อให้พวกเขาสามารถช่วยเหลือตัวเองได้อย่างยั่งยืนในอนาคต นอกจากนี้ ยูนิเซฟยังรณรงค์ให้เกิดกฎหมาย นโยบาย และสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้เด็กทุกคนได้รับโอกาสในการพัฒนาและเติบโตขึ้นอย่างเต็มศักยภาพ

ใช้ได้ถึง: 31 Dec 2019
O1xqZVBXv4el

องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล สำนักงานประเทศไทย

องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF) คือหนึ่งในองค์กรเพื่อการอนุรักษ์ที่ได้รับความเชื่อถือมากที่สุด และเป็นอิสระมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีผู้ให้การสนับสนุนมากกว่า 5 ล้านคน และมีเครือข่ายทำงานอยู่ในประเทศต่าง ๆ กว่า 100 ประเทศ พันธกิจของ WWF คือ ลดการบุกรุก และยับยั้งการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพของโลก พร้อมกับสร้างอนาคตใหม่ให้มนุษย์อยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างกลมกลืน ด้วยการอนุรักษ์ไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพของโลก สร้างหลักประกันให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ผลักดันให้เกิดการลดมลภาวะ และลดการบริโภคอย่างสิ้นเปลือง

ใช้ได้ถึง: 31 Dec 2020
7WBjzrKNdQvW

องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย

องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ทำงานเพื่อพิทักษ์สิทธิเด็กทุกคนในประเทศไทยและทั่วโลก โดยไม่คำนึงถึงสัญชาติ เพศ ศาสนา เชื้อชาติ การศึกษาและฐานะ สิทธิดังกล่าวหมายถึง สิทธิที่จะมีชีวิตรอด สิทธิที่จะได้รับการพัฒนา สิทธิที่จะได้รับความคุ้มครอง และสิทธิในการมีส่วนร่วม ยูนิเซฟให้ความช่วยเหลือแก่เด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสและมีความเสี่ยงต่อความรุนแรง การถูกกระทำ ถูกทอดทิ้ง และถูกแสวงประโยชน์โดยมุ่งแก้ที่ต้นเหตุของปัญหา การทำงานของยูนิเซฟเน้นการสร้างทักษะและมอบโอกาสให้แก่เด็ก เยาวชน และครอบครัว เพื่อให้พวกเขาสามารถช่วยเหลือตัวเองได้อย่างยั่งยืนในอนาคต นอกจากนี้ ยูนิเซฟยังรณรงค์ให้เกิดกฎหมาย นโยบาย และสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้เด็กทุกคนได้รับโอกาสในการพัฒนาและเติบโตขึ้นอย่างเต็มศักยภาพ

ใช้ได้ถึง: 31 Dec 2019