เงื่อนไข

- จำนวน 10,500 สิทธิ์รวมต่อแคมเปญ

- เงินที่ได้จากการบริจาคจะนำเข้าสู่มูมูลนิธิถันยรักษ์ เพื่อช่วยเหลือหญิงไทยให้พ้นจากมะเร็งเต้านมโดยไม่หักค่าใชจ่าย
- ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนคะแนน TruePoint หลังจากกดบริจาค
- เป็นการบริจาคในนามของบริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จํากัด โดยไม่มีการออกใบเสร็จบริจาคให้กับลูกค้า