เงื่อนไข
- 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ / เดือน
- จำกัด 204 สิทธิ์ / สาขา / เดือน
- ลูกค้าแสดงบาร์โค้ดจากการรับสิทธิ์ หรือ รหัสที่ได้รับจากการกดรับสิทธิ์ต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อรับส่วนลด 20 บาท ที่แผนก Take Home
- สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนด สามารถแลกรับสิทธิ์ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 – 31 ธันวาคม 2564 เท่านั้น
- ไม่สามารถโอนสิทธิ์หรือใช้สิทธิ์แทนกันได้
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ระงับใช้ได้โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์ในกรณีที่มีการใช้สิทธิ์ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้