ลูกค้าทรู รับ 200 ทรูพอยท์ เมื่อซื้อประกันรถยนต์ ชั้น 2+ กับ เงินติดล้อ

เงื่อนไข
- ลูกค้าทรูซื้อประกันรถยนต์ชั้น 2+ ในระยะเวลากิจกรรม รับ 200 ทรูพอยท์
- ลูกค้าทรู นำรหัสที่ได้รับจากการกดรับสิทธิ์ ไปกรอกที่ https://bit.ly/33JAGXB
- ระยะเวลากิจกรรม 1 ก.ค. 63 - 30 มิ.ย. 64
- ลูกค้าทรูที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรรมจะต้องเป็นลูกค้าทรูที่ได้รับ SMS แจ้งสิทธิพิเศษนี้เท่านั้น
- ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ กรอกลงในแบบฟอร์มการสมัครของเงินติดล้อบนเว็ปไซต์ https://bit.ly/33JAGXB เพื่อรับสิทธิ์
- จำกัดทรูพอยท์ 1 สิทธิ์/ท่านเท่านั้น
- ลูกค้าทรูที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วนจะได้รับคะแนนทรูพอยท์ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปหลังจากเดือนแรกที่ทำรายการชำระเบี้ยประกัน
- บริษัท เงินติดล้อ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุมัติทรูพอยท์ หากมีการยกเลิกกรรมธรรม์ภายใน 30 วันจากวันที่ทำรายการชำระเบี้ยประกัน
- คะแนนสะสมทรูพอยท์นี้ ไม่สามารถ แลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้ รวมทั้งไม่สามารถโอนให้แก่บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นใดได้
- บริษัท เงินติดล้อ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยซื้อประกันรถยนต์กับเงินติดล้อเท่านั้น
- ในกรณีที่ TDG พิจารณาแล้วเห็นว่า ลูกค้าที่ได้รับสิทธิตามรายการส่งเสริมการขายนี้ทุจริตหรือใช้สิทธิโดยไม่สุจริต หรือไม่ดำเนินการใดๆ ตามเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ TDG มีสิทธิยกเลิกการให้สิทธิพิเศษ หรือดำเนินการใดๆ ตามที่ TDG เห็นสมควร
- หากมีกรณีพิพาทเกิดขึ้นระหว่างลูกค้าทรูกับ TDG ให้ยึดถือคำตัดสินของบริษัท เป็นที่ยุติและสิ้นสุด
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่นๆ ได้