ในทุกๆ 3 นาที ทั่วโลกมีเด็กหนึ่งคนที่เกิดพร้อมกับภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ ในประเทศไทยโดยเฉลี่ยจะมีเด็กภาวะปากแหว่ง หรือเพดาโหว่เพิ่ม 2,000 รายต่อปี สิ่งที่พวกเขาต้องเผชิญไม่ใช่แค่เรื่องความสวยงามแตรวมถึงเรื่องการหายใจ การกลืนอาหาร การสื่อสาน รวมถึง......ความกังวลต่ออนาคต

คุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการเติมรอยยิ้มให้กับน้องๆได้ เพราะการให้ของเราจะเปลี่ยนชีวิตของใครคนหนึ่งได้ตลอดกาล

 

เงื่อนไข

- เงินที่ได้จากการบริจาคจะนำเข้าสู่มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม(ภาวะปากแหว่งเพดานโหว่) โดยไม่หักค่าใชจ่าย
- ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนคะแนน TruePoint หลังจากกดบริจาค
- เป็นการบริจาคในนามของบริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จํากัด โดยไม่มีการออกใบเสร็จบริจาคให้กับลูกค้า