รถเช่าขับเอง จาก ทรู ลีสซิ่ง
ราคาเดียวไม่บวกเพิ่ม
ฟรี Car Wi-Fi
ฟรี ประกันภัยชั้น 1 ที่ครอบคลุมทุกอย่าง
ไม่บวกเพิ่มวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดยาว
คืนรถ ช้าได้ถึง 5 ชั่วโมง

รถเช่าขับเอง จาก ทรู ลีสซิ่ง
พร้อมให้บริการแล้วที่ สาขากรุงเทพฯ สาขาสนามบินเชียงราย สาขาเชียงใหม่ และสาขาภูเก็ต โดยมีรถยนต์หลากหลายแบรนด์ และรุ่นรถ ไว้รองรับลูกค้าไม่ว่าจะเป็น Toyota Vios, Toyota Altis, Toyota Camry, Toyota Fortuner, MG 3, MG 5 และ MG ZS เป็นต้น


ช่องทางการสำรองบริการ
1. ผ่านทาง True Leasing Call Center 1279 โดยแจ้งรหัสที่ได้รับจากการกดรับสิทธิ์แก่เจ้าหน้าที่
2. ที่เคาเตอร์สาขากรุงเทพฯ สาขาสนามบินเชียงราย สาขาเชียงใหม่ และสาขาภูเก็ต โดยแสดงรหัสที่ได้รับจากการกดรับสิทธิ์แก่เจ้าหน้าที่
3. www.trueleasing.co.th โดยกรอกรหัสที่ได้จาการกดรับสิทธิ์ ที่ช่อง Promotion Code เพื่อรับสิทธิพิเศษ

เงื่อนไข
1. ลูกค้าสำรองบริการผ่าน True Leasing Call Center 1279 หรือที่เคาเตอร์ โดยแจ้งรหัสที่ได้รับจากการกดรับสิทธิ์แก่เจ้าหน้าที่ หรือกรอกรหัส ที่ช่อง Promotion Code เมื่อสำรองผ่าน www.trueleasing.co.th/boatrental เพื่อรับสิทธิพิเศษ
2. 1 รหัสส่วนลด / 1 สิทธิ์ / 1 เดือน
3. มีการบล๊อควงเงิน 5000 บาทด้วยบัตรเครดิตในวันรับรถ
4. ลูกค้าทรูสามารถใช้สิทธิ์รับส่วนลดได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564
5. ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
6. มีประกันภัยชั้น 1 ทุกที่นั่ง
7. คนขับรถจะต้องมีอายุ 21 ปีขึ้นไป และใบขับขี่มีอายุอย่างน้อย 1 ปี
8. ลูกค้าต้องชำระค่าบริการเต็มจำนวนเพื่อยืนยันการจอง
9. นโยบายการยกเลิก
• เมื่อผู้เช่าจองและชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว ในกรณีที่มีการยกเลิกการเช่ารถ บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี
• ในกรณีที่ผู้เช่าคืนรถก่อนถึงครบกำหนดวันเช่า บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี
การเปลี่ยนแปลงวันใช้งาน/เปลี่ยนสาขาใช้งาน
• ผู้เช่าสามารถเปลี่ยนแปลงวันใช้งาน/สาขาใช้งานได้ฟรีในครั้งแรก โดยจะต้องแจ้งล่วงหน้า 72 ชั่วโมงก่อนถึงวันที่ระบุรับรถ และต้องใช้บริการภายใน 6 เดือนนับจากวันที่แจ้งเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ให้บริการตามจำนวนรถว่าง รุ่นรถที่มีประจำสาขา ณ ช่วงเวลานั้นๆ
• หากมีการเปลี่ยนแปลงวันใช้งาน/สาขาใช้งานเป็นครั้งที่สอง จะมีค่าธรรมเนียม 400 บาทต่อครั้ง รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว โดยจะต้องแจ้งล่วงหน้า 72 ชั่วโมงก่อนถึงวันที่ระบุรับรถ และต้องใช้บริการภายใน 6 เดือนนับจากวันที่แจ้งเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ให้บริการตามจำนวนรถว่าง รุ่นรถที่มีประจำสาขา ณ ช่วงเวลานั้นๆ ประจำสาขา ณ ช่วงเวลานั้นๆ
• หากมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงวันใช้งาน/สาขาใช้งาน น้อยกว่า 72 ชั่วโมง บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงวันใช้งาน/เปลี่ยนสาขาใช้งาน
10. ยกเว้นลูกค้าต้องการจองรถอย่างเร่งด่วนและรถพร้อมที่จะให้บริการ ลูกค้าจะต้องยืนยันการจองโดยชำระค่าเดินทางเต็มจำนวนให้เสร็จสิ้นก่อนออกเดินทาง อย่างน้อย 3 ชั่วโมง (เฉพาะในช่วงเวลาทำการของสาขาเท่านั้น) ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับบริษัทพิจารณาและเห็นสมควร แต่ถ้าลูกค้ายกเลิกการจองจะมีค่าธรรมเนียม 50% ของราคาแพ็คเกจตามที่จอง
11. หากผู้เช่าต้องการขยายการเช่าที่เกินวันและเวลาสิ้นสุด ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
12. ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการตามลำดับการจอง
13. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
14. ในกรณีที่เช่ารถเกินจำนวนชั่วโมงตามข้อตกลง หรือเปลี่ยนสถานที่รับส่งรถ หรือเปลี่ยนแปลงสาขาที่ใช้บริการ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามที่บริษัทกำหนด
15. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่สามารถมาใช้สิทธิ์ได้ด้วยตนเอง ผู้ใช้บริการสามารถให้บุคคลอื่นมารับบริการแทนได้ โดยต้องถ่ายสำเนาบัตรประชาชนพร้อมเขียนมอบสิทธิ และลายเซ็นของเจ้าของบัตรมาแสดง
16. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนTruePoint ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ภายหลังจากที่ได้ดำเนินการแลกรับสิทธิ์สำเร็จเรียบร้อยแล้ว
17. ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถโอนให้แก่บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นใดได้
18. ไม่สามารถออกใบเสร็จในนามของนิติบุคคลได้