ไม่รับพลาสติก รับทรูพอยท์

รักษ์โลกต้องแสดงออก...ง่ายๆ แค่บอกไม่รับพลาสติก ช่วยโลกลดขยะ แถมได้ทรูพอยท์รางวัล

เมื่อสแกนคิวอาร์โค้ดร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ ที่ร่วมรายการ หลังจากสแกนจ่ายค่าสินค้า ด้วย ทรูมันนี่ วอลเล็ท โดยไม่รับถุง/ช้อน/ส้อม/หลอด/ถุงเครื่องปรุงพลาสติก/โฟม (เฉพาะลูกค้าทรูมูฟ เอช เท่านั้น)

 

วิธีการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย

 1. เข้าแอปทรูมันนี่ วอลเล็ท
 2. สแกนคิวอาร์โค้ดร้านค้าเพื่อชำระค่าสินค้า
 3. เมื่อชำระค่าสินค้าเรียบร้อยแล้ว กดปิดด้านบนขวาเพื่อกลับหน้าแรก
 4. คลิกที่แบนเนอร์ไม่รับพลาสติกรับ 2 ทรูพอยท์ แล้วสแกนคิวอาร์โค้ดร้านค้าอีกครั้งเพื่อรับ 2 ทรูพอยท์

 

ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
ร่วมสนุกได้ตั้งแต่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 – 30 เมษายน 2563

รายละเอียดและเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 1. รายการส่งเสริมการขายดังกล่าวนี้ จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัท”
 2. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “ไม่รับพลาสติก รับ 2 ทรูพอยท์” ต้องเป็นลูกค้าผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช เท่านั้น โดยใช้เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช เพื่อลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกทรูมันนี่ วอลเล็ทและได้รับการอนุมัติเรียบร้อยก่อนที่จะได้รับสิทธิ์ร่วมกิจกรรมเท่านั้น
 3. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “ไม่รับพลาสติก รับ 2 ทรูพอยท์” จะได้รับ 2 ทรูพอยท์เพิ่ม เมื่อสแกนคิวอาร์โค้ดของร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ ทรู Point & Pay ที่ร่วมรายการ ยกเว้นร้านค้าขายอาหารและเครื่องดื่มใน Food Court และ True Coffee Go หลังจากชำระเงินผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท เรียบร้อยแล้ว ภายใน 1 ชั่วโมง และไม่รับถุง/ช้อน/ส้อม/หลอด/แก้ว/ถุงเครื่องปรุงพลาสติก/โฟม ฯลฯ ถ้าสแกนคิวอาร์โค้ดเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย เกินกว่า 1 ชั่วโมง หลังชำระค่าสินค้าด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท จะไม่ได้รับรางวัล คือ ทรูพอยท์
 4. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะต้องสแกนได้รับทรูพอยท์ภายใน 1 ชั่วโมง หลังจากชำระค่าสินค้าสำเร็จเรียบร้อยแล้ว
 5. บริษัทจำกัดจำนวนสิทธิ์ในการรับทรูพอยท์ เมื่อชำระค่าสินค้า ณ ร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ ทรู Point & Pay ที่ร่วมรายการ ต่อ 1 หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน รับทรูพอยท์ได้ จำนวน 1 ครั้ง ต่อร้านค้า ต่อวัน, ไม่เกิน 5 สิทธิ์ ต่อวัน, 1 สิทธิ์ ที่ผู้เข้าร่วมรายการที่ทำรายการสำเร็จจะได้รับ เท่ากับ 2 ทรูพอยท์ โดยผู้เข้าร่วมรายการจะได้รับ SMS ยืนยันการได้รับทรูพอยท์ ส่งเข้าที่เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูมูฟ เอชที่ลงทะเบียนไว้กับทรูมันนี่ วอลเล็ท, สูงสุด 10 ทรูพอยท์ ต่อวัน และสูงสุด 740 ทรูพอยท์ ตลอดระยะเวลาแคมเปญ ทรูพอยท์จากรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่รวมกับแคมเปญอื่น เช่น ทรูพอยท์ที่ได้จากการชำระ 25 บาท = 1 พอยท์ เป็นต้น
 6. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับรองว่าข้อมูลที่ใช้ในการยืนยันตัวตนเป็นข้อมูลของตนและเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง หากบริษัทตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จ และ/หรือไม่ใช่ข้อมูลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย บริษัทมีสิทธิในการยกเลิกการให้ทรูพอยท์ใดๆ รวมทั้งเรียกร้องค่าเสียหายต่อผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
 7. สิทธิ์ในการรับของรางวัลจากรายการส่งเสริมการขายนี้ ต้องได้มาจากการชำระด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ทในร้านค้าที่ร่วมรายการ เพื่อรับสินค้าและ/หรือบริการของร้านค้าดังกล่าวจริงเท่านั้น หากบริษัทตรวจพบพฤติกรรมใดๆ ที่แสดง หรือส่อว่ารายการที่ทำให้ได้รับของรางวัลไม่ได้มาจากการซื้อสินค้าและ/หรือบริการของร้านค้าที่ร่วมรายการจริง บริษัทมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกหรืออายัดบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ทและเรียกคืนของรางวัลต่างๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร
 8. ร้านค้าที่ร่วมรายการต้องเป็นร้านค้าทรู สมาร์ต เมอร์ชันต์ ที่ได้รับการอนุมัติการเป็นร้านค้าจากทางบริษัทเท่านั้น ยกเว้นร้านค้าขายอาหารและเครื่องดื่มใน Food Court และ True Coffee Go
 9. จำกัด 100 สิทธิ์ ต่อร้านค้า ต่อวัน
 10. บริษัทมีสิทธิในการเลือกร้านค้าร่วมแคมเปญและการยกเลิกร้านค้าที่เข้าร่วมแคมเปญ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
 11. ทรูพอยท์ภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลกคืน และ/หรือ เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ รวมถึงไม่สามารถโอนสิทธิในการได้รับให้แก่บุคคลอื่น และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 12. บริษัทมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, จำนวนทรูพอยท์ และรายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 13. ในกรณีที่บริษัทตรวจพบว่าผู้ที่มีสิทธิได้รับของรางวัล คือ ทรูพอยท์ ภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ (ก) เป็นบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นใดที่มิได้เป็นผู้ใช้สินค้าและ/หรือบริการของบริษัทโดยแท้จริง หรือ (ข) ยกเลิกการชำระค่าสินค้า และ/หรือบริการ และ/หรือขอคืนเงินที่ชำระ (Void/Refund/Cancel) หรือ (ค) มีเจตนา หรือ พฤติกรรม ที่จะนำทรูพอยท์ดังกล่าวไปใช้ในเชิงธุรกิจ หรือ (ง) กระทำการผิดเงื่อนไข หรือไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในรายการส่งเสริมการขายฉบับนี้ หรือ (จ) บริษัทตรวจพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันผิดต่อกฎหมาย บริษัทสงวนสิทธิในการตัดสิทธิรับทรูพอยท์ดังกล่าว และ/หรือ ดำเนินการเรียกคืนทรูพอยท์ดังกล่าว รวมถึงการยกเลิกหรือระงับการใช้งานบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ทโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบแต่อย่างใด