20 May 2021


Free Gifts ประจำวันที่ 20 พ.ค. 2564

ลำโพง JBL Flip 5 มูลค่า 4,390 บาท หรือเมนูพิเศษจาก Thai Terrace จำนวน 65 รางวัล ผู้โชคดีสามารถรักษาสิทธิ์ โดยเข้าไปยืนยันรับของรางวัลภายใน 7 วัน ได้ที่ http://bit.ly/TYConfirm


1.รางวัลลำโพง JBL Flip 5 มูลค่า 4,390 บาท จำนวน 1 รางวัล

 

คุณ ลือชา พรหมบุตร

 

2.รางวัลโค้ดรับฟรีเมนูข้าวผัดน้ำพริกลงเรือ - ปลาฟู มูลค่า 165 บาท จาก Thai Terrace จำนวน 65 รางวัล


คุณ บัญชา พันธ์เมือง
คุณ สุจิตร ชยเมธานนท์
คุณ อดิศร วรรณเกษม
คุณ สมใจ สิงหะ
คุณ ณัฐพล ฉัตรทัน
คุณ พรจันทร์ เปล่งศรี
คุณ เจ้าของหมายเลข 0947048XXX
คุณ ณัฐณิชา แซ่ฟ้าม
คุณ น้อย คำหอม
คุณ กิตติภพ จารุธีรากุล
คุณ พรรณี รักษ์เลิศ
คุณ ธานี ไชยศิริ
คุณ แก้วตา มั่นธนาสารชัย
คุณ มินทร์มัสชานันท์ ใจอารีย์
คุณ กูฏาปัญญ์ พรเพิ่มพูน
คุณ นพดล กำเหนิด
คุณ วริทธิรัญชน์ วรินทรปวเรศ
คุณ เจ้าของหมายเลข 0653964XXX
คุณ อรุณี รัตนทรานนท์
คุณ ศิริชัย วงศ์อามีน
คุณ ศุภชัย นิธิวรกุล
คุณ วิมลพรรณ วิริยภาษ
คุณ เจ้าของหมายเลข 0825154XXX
คุณ วีระวุฒิ ฟุ้งรัตนตรัย
คุณ สุวิมล จำนงนอก
คุณ เจ้าของหมายเลข 0815942XXX
คุณ ภณุภัช ปวัณณุวัธน์
คุณ สราวุฒิ ศรีทองแก้ว
คุณ ณัฐปภัสร์ จิตต์แช่มชื่น
คุณ วนิดา ศรีจันทร์
คุณ พจนา เงินสร้อย
คุณ ณตรัย ธุวพันธ์
คุณ มุจลินท์ สมพามา
คุณ มณธิยา ปานทอง
คุณ สมภพ ชัยสุวรรณ
คุณ พลพัฒน์ ปรีดารัตนวงศ์
คุณ พัชณี วุฒิหิรัญทิพย์
คุณ ธนันต์ รูปขันธ์
คุณ ปัญจนีย์ ธีระวัฒนศิริ
คุณ ฤทธิชัย เหลือนาง
คุณ โชคชัย กิจเกษมทวีสิน
คุณ นันทพร ออมสิน
คุณ พินิดา ศรีมงคล
คุณ เฉลิมวัฒน์ ตันตสวัสดิ์
คุณ ศศิกัญชณา บูรณะเสน
คุณ พรชัย เอกอุรุชัยเทพ
คุณ วรพงษ์ สุริยสิริกุล
คุณ เจ้าของหมายเลข 0844727XXX
คุณ ธวัชชัย กำจรพิสิฐ
คุณ เจ้าของหมายเลข 0855957XXX
คุณ สุวรรณฤธิ์ เครือแต้
คุณ วรัทยา ชูวงศ์
คุณ นิเวศน์ ฉวีอินทร์
คุณ ธนพร พิทักษ์กรณ์
คุณ ศรัณย์ บุญศรี
คุณ ทองหล่อ แก้วกันยา
คุณ ก้องเกียรติ มงคลกำธร
คุณ อนุชา ไข่แก้ว
คุณ วิชาญ พงษ์เผือก
คุณ วรชาติ แดงสุวรรณ
คุณ รวิสรา ตั้งอนันตรัตน์
คุณ ญาดา เมธีคชเดช
คุณ สุนิสา ชื่นชอบ
คุณ อานนท์ ทองพรม
คุณ ปิยะวุฒิ กรอบพานิชวงศ์ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่มีมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ตามมูลค่าของรางวัล ชำระผ่านบัญชีธนาคารให้กับบริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด หากลูกค้าไม่ได้ชำระภาษี หรือแจ้งหลักฐานตามเงื่อนไขภายในวัน เวลา ที่บริษัทกำหนด ถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ ไม่ขอรับรางวัลใดๆ ทั้งสิ้น โดยเจ้าหน้าที่จะแจ้งรายละเอียดทางอีเมล

 

ทาง Google และ Apple ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับกิจกรรมนี้