• ลูกค้าทรูมูฟ เอช (ระบบเติมเงิน) ใช้ 89 ทรูพอยท์ แลกรับเน็ต 1GB นาน 3 วัน ที่ตู้เติมสบายพลัส

  ลูกค้าทรูมูฟ เอช (ระบบเติมเงิน) ใช้ 89 ทรูพอยท์ แลกรับเน็ต 1GB นาน 3 วัน
  *เฉพาะการแลกรับสิทธิ์ที่ตู้เติมสบายพลัสทั่วประเทศเท่านั้น

  เงื่อนไข
  - แพ็กเกจเสริมเน็ต 1GB 3 วัน ใช้ 89 ทรูพอยท์ ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิใช้บริการ 4G/3G รวมกันจำนวน 1 กิกะไบต์ (GB) โดยระบบจะหักปริมาณการใช้งานจากแพ็กเกจเสริมก่อนรายการส่งเสริมการขายหลักที่ผู้ใช้บริการใช้อยู่ และระบบจะทำการยกเลิกโดยอัตโนมัติเมื่อเวลา 00.00 น. ของวันที่ 3 นับจากวันที่สมัครใช้บริการและได้รับ SMS ยืนยันการสมัครใช้บริการ หากผู้ใช้บริการต้องการใช้บริการต่อเนื่องต้องทำการสมัครใหม่ ผ่านช่องทางตู้เติมเงิน เติมสบายพลัสได้ตลอดเวลา
  - สิทธิใดๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถโอนไปให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดได้ด้วย
  - เลขหมายทรูมูฟ เอช ที่รับสิทธิแลกซื้อแพ็กเกจเสริมนี้ได้จะต้องเป็นเลขหมายที่จดทะเบียนภายใต้เลขที่บัตรประชาชนของผู้ใช้บริการเท่านั้น
  - บริษัทมีสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง ระงับหรือยกเลิกข้อกำหนดนี้ได้ตามความเหมาะสมโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันผ่านช่องทางที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร
  - แพ็กเกจนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทกำหนด ผู้ใช้บริการจะต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนเลือกใช้บริการที่ www.truemoveh.com และสำหรับการตั้งค่าเชื่อมต่อระบบ 4G/3G/EDGE/GPRS ที่ http://www3.truecorp.co.th/phonefirst หรือ ทรูมูฟ เอช แคร์ โทร 1242 หรือสอบถามพนักงานขาย


  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้ และไม่สามารถแลกเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนแปลงมูลค่าได้
  - ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า