•  
  ลูกค้าทรู ใช้คะแนนทรูพอยท์ 9 คะแนน แลก 1 สิทธิ์ ลุ้นรับ ทองคำแท่ง 5 บาท ที่กิจกรรม TruePoint High Prize : เลอค่า น่าแลก

  ระยะเวลาร่วมกิจกรรม : 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม2565
  วิธีการร่วมสนุก
  1. ใช้คะแนนทรูพอยท์ 9 คะแนน แลกรับ 1 สิทธิ์ในการลุ้นรางวัล
  2. หลังจากสิ้นสุดแคมเปญ เจ้าหน้าที่รวบรวมรายชื่อผู้ร่วมกิจกรรม นำมาตัดชิ้นส่วนเพื่อจับฉลาก และประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง Facebook TrueYou

  ของรางวัลและมูลค่าของรางวัลจากกิจกรรม ได้แก่
  ทองคำแท่ง 5 บาท พร้อมสลักชื่อ มูลค่า 135,857 บาท จำนวน 1 รางวัล

  ระยะเวลาการจับรางวัล: วันที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น.
  ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง Facebook TrueYou วันที่ 2 กันยายน 2565
  ทองคำแท่ง 5 บาทพร้อมสลักชื่อ มูลค่า 135,857 บาท (ราคา ณ วันที่ 14 มี.ค. 65)

  ข้อกำหนดและเงื่อนไขกิจกรรม “TruePoint High Prize เลอค่า น่าแลก”
  1. กิจกรรม TruePoint High Prize เลอค่า น่าแลก ("กิจกรรม") นี้ จัดขึ้นโดยบริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด ("บริษัทฯ") สำหรับผู้ใช้สินค้าและบริการในเครือทรู ซึ่งได้ลงทะเบียนบัญชีทรูไอดี ถูกต้องสมบูรณ์แล้ว (“ผู้ใช้บริการ”) โดยผู้ใช้บริการสามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ผ่านแอปพลิเคชั่นทรูไอดี (“แอปพลิเคชั่น”) ด้วย User Name และ Password ที่ได้ลงทะเบียนไว้กับบัญชีทรูไอดี
  2. กิจกรรมนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  3. ผู้ใช้บริการสามารถนำทรูพอยท์มาแลกรับสิทธิลุ้นรางวัลได้ ดังต่อไปนี้
  3.1 ใช้ 9 ทรูพอยท์ แลกรับ 1 สิทธิ์ในการลุ้นรางวัล
  3.2 ใช้ 90 ทรูพอยท์ แลกรับ 15 สิทธิ์ในการลุ้นรางวัล
  3.3 ใช้ 900 ทรูพอยท์ แลกรับ 150 สิทธิ์ในการลุ้นรางวัล
  4. ของรางวัลและมูลค่าของรางวัลจากกิจกรรมได้แก่ ทองคำแท่ง 5 บาท พร้อมสลักชื่อ มูลค่า 135,857 บาท จำนวน 1 รางวัล
  5. หากผู้ใช้บริการเข้าร่วมกิจกรรมกดลุ้นรับสิทธิ์แล้ว จะไม่สามารถขอคืน TruePoint ได้ในทุกกรณี
  6. การจับรางวัล ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้บริษัทฯ ทำการพิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ใช้บริการที่มีสิทธิรับรางวัลลงบนชิ้นส่วนกระดาษ เพื่อนำไปจับรางวัลหาผู้โชคดี
  7. บริษัทฯ จะจับรางวัลผู้โชคดี ณ อาคารทรูทาวเวอร์ เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ในวันที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยวิธีการรวบรวมชิ้นส่วนของผู้ร่วมกิจกรรมทั้งหมดนำมากองรวมกัน และสามารถมองเห็นได้ชัดเจน จากนั้นจะคละชิ้นส่วนทั้งหมดก่อนโยนขึ้นเพื่อให้ผู้จับรางวัล ทำการ จับชิ้นส่วนต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยาน เพื่อให้ได้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งอ่านรายชื่อผู้โชคดีทันทีเพื่อให้ทุกๆ ท่านที่มาร่วมงานทราบโดยทั่วกัน และประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง Facebook TrueYou ในวันที่ 2 กันยายน 2565
  8. บริษัทฯไม่มีส่วนรับผิดชอบ หรือรับประกันสินค้าใดๆ ที่เป็นของรางวัลที่ท่านได้รับไปแล้ว เงื่อนไขการรับประกันเป็นไปตามสินค้า หรือ บริการ นั้นๆ กรณีผู้ได้รับรางวัลมีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ กรุณาสอบถามผู้ผลิต หรือผู้จัดจำหน่ายสินค้านั้นๆ โดยตรง
  9. ผู้ใช้บริการ 1 ท่าน มีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัล เท่านั้น หากปรากฏว่ารายชื่อผู้โชคดีที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลซ้ำซ้อนกัน หรือผู้ใช้บริการที่เป็นผู้โชคดีขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด หรือขอสละสิทธิ์ไม่ขอรับของรางวัล หรือไม่ยอมรับเงื่อนไขตามกิจกรรมนี้ บริษัทฯ จะทำการจับรางวัลรายชื่อผู้ร่วมกิจกรรมท่านอื่นมาทดแทน
  10. ของรางวัลไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถโอนสิทธิดังกล่าวให้แก่บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นใดได้ด้วย
  11. บริษัทฯ จะติดต่อแจ้งผลการได้รับรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัล ผ่านช่องทางโทรศัพท์ หรีอ email address เพื่อแจ้งรายละเอียดให้ผู้ได้รับรางวัล ยืนยันการรับรางวัล หลังจากประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล และผู้ได้รับรางวัล จะต้องยืนยันการรับรางวัลให้กับบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่แจ้งทางโทรศัพท์ หรือ e-mail ภายใน 7 วันนับจากได้รับการติดต่อ
  12. หากบริษัทฯ ไม่สามารถติดต่อผู้ได้รับรางวัลได้ หรือผู้ได้รับรางวัลไม่ติดต่อกลับเพื่อขอรับรางวัลภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์ไม่ขอรับของรางวัลใดๆทั้งสิ้นและให้ถือเป็นสิทธิ์ขาดที่บริษัทฯจะดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดกับของรางวัลดังกล่าว
  13. ผู้ได้รับรางวัล ซึ่งได้รับรางวัลที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ตามมูลค่าของรางวัล โดยชำระผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด จากนั้นผู้ได้รับรางวัลจะต้องส่งเอกสารตามรายการที่กำหนด ให้บริษัทฯผ่านช่องทาง email: trueyouprivilege@truedigital.com  เวลา 09:00 – 17:30 น. ภายใน 7 วัน นับจากวันประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล หากผู้ได้รับรางวัลไม่ได้ชำระภาษีหรือแจ้งหลักฐานตามเงื่อนไข ภายในวันและเวลาที่บริษัทฯกำหนด ให้ถือว่าผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์ ไม่ขอรับรางวัลใดๆ ทั้งสิ้น
  14. ผู้ได้รับรางวัลต้องนำส่งเอกสารตามรายละเอียดด้านล่าง เพื่อเป็นการยืนยันการรับรางวัล โดยส่งผ่าน e-mail: trueyouprivilege@truedigital.com  ภายใน 7 วันหลังจากที่ได้รับการติดต่อจากบริษัทฯ โดยเอกสารที่ผู้โชคดีจะต้องจัดส่งมาเป็นไปตามรายละเอียดที่ดังต่อไปนี้
  14.1 สำเนาบัตรประชาชนที่มีการรับรองความถูกต้องแล้ว จำนวน 1 ฉบับ
  14.2 เอกสารการชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5 % และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ของมูลค่ารางวัล
  15. กรณีผู้ได้รับรางวัลที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลตกลงชำระค่าภาษีตามที่ระบุไว้แล้ว ให้ถือว่าผู้โชคดีที่มีสิทธิ์ได้รับของรางวัลตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ทุกประการ พร้อมทั้งตกลงไม่โต้แย้ง คัดค้าน หรือเรียกร้องสิทธิใด ๆ ทั้งสิ้น
  16. ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัล ยืนยันสลักชื่อบนทองคำแท่ง 5 บาท กับเจ้าหน้าที่ผู้แจ้งรายละเอียดการรับรางวัลแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยน หรือแก้ไขได้ในทุกกรณี
  17. พนักงานกลุ่ม บมจ.ทรูคอร์ปอเรชั่นส์ บริษัทในเครือฯ และครอบครัว สามารถร่วมกิจกรรม และรับของรางวัลจากกิจกรรมได้ ยกเว้นพนักงานของหน่วยงาน CRM จะไม่สามารถร่วมกิจกรรม และรับของรางวัลทุกกรณี
  18. พระภิกษุสงฆ์ และสามเณรไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมและรับรางวัลจากกิจกรรม ในทุกกรณี
  19. บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลากิจกรรม, วิธีการร่วมกิจกรรม, รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือ รายละเอียดอื่นใด โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใด ๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
  20. ผู้ร่วมกิจกรรมที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะต้องไม่มีเจตนาทุจริต หรือกระทำการอันผิดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม เช่น ต้องไม่ใช้โปรแกรมช่วยเหลือหรือเจาะระบบแอปพลิเคชัน หรือดำเนินการโดยเจตนาทุจริตเพื่อให้ได้ของรางวัล การตรวจสอบจะครอบคลุมไปถึงความผิดปกติในการใช้งานอื่น ๆ นอกเหนือไปจากที่กล่าวไว้ข้างต้น บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้ร่วมกิจกรรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่ามีการกระทำใด ๆ ที่เข้าข่ายทุจริตหรือผิดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
  21. ในกรณีที่บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตามกิจกรรมนี้ โดยทุจริตหรือปลอมแปลงเอกสารเพื่อรับรางวัลหรือกระทำผิดกฎหมายหรือกฎระเบียบประกาศคำสั่งใดๆ ของหน่วยงานของรัฐหรือไม่ดำเนินการใดๆ ตามเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ บริษัทฯ มีสิทธิ์ยกเลิกการให้รางวัลทันทีหรือดำเนินการใดๆตามที่บริษัทฯเห็นสมควร
  22. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องยินยอมให้บริษัทฯ ทำการบันทึกภาพผู้โชคดี เพื่อนำไปประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านทางสื่อต่างๆ โดยไม่โต้แย้ง หรือเรียกร้องสิทธิ หรือเงินใด ๆ ทั้งสิ้น โดยบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเผยแพร่ หรือแสดงรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าวเพื่อประโยชน์สำหรับกิจกรรมทางการตลาด การโฆษณา รวมทั้งวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ที่เหมาะสมได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ สามารถใช้ภาพและข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ เพื่อการประชาสัมพันธ์โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งทางบริษัทฯ ถือว่าได้รับอนุญาตจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
  23. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่านและเข้าใจข้อความดีแล้ว ตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ
  24. ทาง Apple และ Google ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับการจัดกิจกรรมนี้
  25. ใบอนุญาตเลขที่ 108-112/2565 ออกให้ ณ อำเภอปากเกร็ด ณ วันที่ 7 เมษายน 2565
  26. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1242