• ประหยัด ฿5.00

  ที่ ทรูมูฟเอช

  "เฉพาะลูกค้าที่อยู่ในเงื่อนไขการรับสิทธินี้"
  วิธีการรับสิทธิ์ : ใช้ทรูพอยท์ 50 คะแนน แลกเติมเงิน 5.- รับรหัส 13 หลัก
  วิธีการเติมเงิน : กด *519*ตามด้วยรหัส 13 หลัก# กดโทรออก

   
  ข้อกำหนดและเงื่อนไข
  ทรูพอยท์ช่วยจ่ายบิลทรู TruePoint Pay TrueBill
  1. สิทธิพิเศษโครงการ “ทรูพอยท์ช่วยจ่ายบิลทรู TruePoint Pay TrueBill” นี้ สำหรับผู้ใช้บริการของ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด, บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด (รวมเรียกว่า “บริษัทฯ”) ซึ่งเป็นผู้ใช้บริการทรูมูฟ เอช ในนามบุคคลธรรมดาทั้งระบบรายเดือน และระบบเติมเงิน ที่มีสถานะของการใช้งานเป็นปกติ (Active Status) ผู้ใช้บริการทรูออนไลน์ และผู้ใช้บริการทรูวิชั่นส์ โดยผู้ใช้บริการจะต้องมีบัญชีทรูไอดี โครงการนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565 หรือจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงจากบริษัทฯ
  1.1. บริษัทฯ เป็นผู้กำหนดเกณฺฑ์ของผู้ใช้บริการว่ามีสิทธิเข้าร่วมรายการหรือไม่โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์หลักของรายการส่งเสริมการขายนี้ซึ่งอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ได้ตามเหมาะสมโดยขอสงวนสิทธิไม่แจ้งเกณฺฑ์คัดเลือกต่อผู้ใช้บริการ
  2. สิทธิพิเศษการใช้คะแนนทรูพอยท์แลกเป็นส่วนลดบิล และ การเติมเงินเข้ากระเป๋าหลัก โดยการนำคะแนนทรูพอยท์แลกรับสิทธิ์ดังนี้
  ลูกค้าทรูมูฟ เอช แบบเติมเงิน (1 เบอร์ 1 สิทธิ์ ต่อเดือน) **"เฉพาะลูกค้าที่อยู่ในเงื่อนไขการรับสิทธินี้"**
  ทรูพอยท์ 50 คะแนน : จำนวนเงิน 5 บาท :โควต้า/เดือน 80,000 สิทธิ์
  ทรูพอยท์ 100 คะแนน : จำนวนเงิน 10 บาท :โควต้า/เดือน 30,000 สิทธิ์
  ทรูพอยท์ 200 คะแนน : จำนวนเงิน 20 บาท :โควต้า/เดือน 15,000 สิทธิ์
  ทรูพอยท์ 500 คะแนน : จำนวนเงิน 50 บาท :โควต้า/เดือน 2,000 สิทธิ์
  3. วิธีและช่องทางการรับสิทธิ์ใช้คะแนนทรูพอยท์แลกเป็นส่วนลดบิล และ การเติมเงินเข้ากระเป๋าหลัก
  3.1. ผู้ใช้บริการต้องได้รับข้อความประชาสัมพันธ์จากบริษัทฯโดยตรงเท่านั้นจึงจะมีสิทธิเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายได้
  3.2. ผู้ใช้บริการที่ได้รับข้อความประชาสัมพันธ์จากบริษัทฯโดยตรงสามารถรับสิทธิ์ผ่านการคลิกลิงค์ จากข้อความ SMS ที่ได้รับ โดนรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชั่นทรูไอดี โดย Log-in ด้วยหมายเลขโทรศัพท์ ทรูมูฟ เอช
  3.3. ใช้คะแนนตามจำนวนในตารางข้อ 2 รับสิทธิ์เพื่อรับรหัส 13 หลัก สำหรับแลกเป็นส่วนลดบิล และ การเติมเงินเข้ากระเป๋าหลัก
  3.4. กำหนดจำนวนการรับรหัสที่แอปทรูไอดี
  3.4.1. ผู้ใช้บริการระบบเติมเงิน 1 สิทธิ์ต่อ 1 บัญชีทรูไอดีต่อเดือน (ตามรอบปฏิทิน)
  4. วิธีการใช้สิทธิ์ส่วนลดบิล และ การเติมเงินเข้ากระเป๋าหลัก
  4.1. ช่องทาง USSD สำหรับลูกค้าทรูมูฟ เอช แบบเติมเงินและรายเดือนกด *519*รหัส 13 หลัก#โทรออก ลูกค้าสามารถใช้ได้สูงสุด 5 รหัส ต่อ สินค้า ต่อ เดือน เช่น ลูกค้าแบบเติมเงินใช้รหัสเติมเงินเข้ากระเป๋าหลัก 10 บาท จำนวน 5 รหัส จะได้เงินเข้ากระเป๋าหลักจำนวน 50 บาท (นับรวมกับรหัสแคมเปญ Point Bank)
  5. เงื่อนไขการรับสิทธิพิเศษสำหรับ ผู้ใช้บริการระบบเติมเงิน
  5.1. ผู้ใช้บริการระบบเติมเงินสามารถเติมเงินสะสมได้สูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท สะสมวันได้สูงสุดไม่เกิน 365 วัน
  5.2. มูลค่าการเติมเงินตามรายการส่งเสริมการนี้เป็นมูลค่าที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว สามารถใช้ชำระค่าบริการโทรออก SMS MMS บริการดาต้าคอนเทนต์และซื้อแพ็กเกจเสริมได้
  6. อัตราการแลกเปลี่ยนคะแนนสะสมเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  7. ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงที่จะนำคะแนนทรูพอยท์มาแลกเป็นรหัสส่วนลดบิล และ การเติมเงินเข้ากระเป๋าหลัก ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถขอคืนเป็นเงินสด หรือขอคืนคะแนนทรูพอยท์ได้ทุกกรณี
  8. ผู้ใช้บริการมีหน้าที่เก็บรักษารหัสเติมเงินหรือชำระบิลทั้งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถนำรหัสเติมเงินหรือชำระบิลให้กับหมายเลขใดๆของทรูมูฟ เอช ก็ได้ ซึ่งให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้ใช้สิทธิประโยชน์นั้นด้วยตนเองทุกกรณี
  9. การกำหนดมูลค่าส่วนลดของคะแนนทรูพอยท์จากแคมเปญทรูพอยท์แลกรหัสส่วนลดบิล และ การเติมเงินเข้ากระเป๋าหลัก นี้เป็นมูลค่าที่กำหนดไว้เฉพาะแคมเปญนี้เท่านั้น ไม่สามารถนำไปเปรียบเทียบกับมูลค่าในแคมเปญอื่น ๆ ได้
  10. บริษัทฯมีสิทธิยกเลิกสิทธิพิเศษใดๆตามรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ทันที หากปรากฏว่า หรือปรากฏเหตุอันควรเชื่อว่า ผู้ใช้บริการนำบริการไปใช้ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  10.1. นำสิทธิพิเศษไปใช้บริการโดยฝ่าฝืนต่อข้อกำหนดตามสัญญา หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการหรือที่บริษัทฯได้แจ้งให้ทราบ หรือใช้บริการโดยผิดวัตถุประสงค์แห่งสัญญา หรือมีเจตนาไม่สุจริตต่อการใช้บริการ หรือกระทำการใดๆ ให้เกิดหรือคาดหมายได้ว่าจะเกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ
  10.2. นำไปใช้บริการโดยมีพฤติกรรมฉ้อฉล และ/หรือ นำไปใช้เชิงพาณิชย์
  10.3. ได้มา และ/หรือ นำไปใช้บริการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
  11. บริษัทฯมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกเงื่อนไขและข้อกำหนดนี้ได้ตามความเหมาะสมโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันผ่านทางช่องทางที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร
  12. อาจมีข้อกำหนดอื่นๆตามที่ธนาคารกำหนด ผู้ใช้บริการควรตรวจสอบก่อนขอรับบริการ
  13. รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ Call Center 1242 หรือ เวปไซต์ทรูไอดี http//trueid.net

 • ประหยัด ฿10.00

  ที่ ทรูมูฟเอช

  "เฉพาะลูกค้าที่อยู่ในเงื่อนไขการรับสิทธินี้"
  วิธีการรับสิทธิ์ : ใช้ทรูพอยท์ 100 คะแนน แลกเติมเงิน 10.- รับรหัส 13 หลัก
  วิธีการเติมเงิน : กด *519*ตามด้วยรหัส 13 หลัก# กดโทรออก

  ข้อกำหนดและเงื่อนไข
  ทรูพอยท์ช่วยจ่ายบิลทรู TruePoint Pay TrueBill
  1. สิทธิพิเศษโครงการ “ทรูพอยท์ช่วยจ่ายบิลทรู TruePoint Pay TrueBill” นี้ สำหรับผู้ใช้บริการของ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด, บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด (รวมเรียกว่า “บริษัทฯ”) ซึ่งเป็นผู้ใช้บริการทรูมูฟ เอช ในนามบุคคลธรรมดาทั้งระบบรายเดือน และระบบเติมเงิน ที่มีสถานะของการใช้งานเป็นปกติ (Active Status) ผู้ใช้บริการทรูออนไลน์ และผู้ใช้บริการทรูวิชั่นส์ โดยผู้ใช้บริการจะต้องมีบัญชีทรูไอดี โครงการนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565 หรือจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงจากบริษัทฯ
  1.1. บริษัทฯ เป็นผู้กำหนดเกณฺฑ์ของผู้ใช้บริการว่ามีสิทธิเข้าร่วมรายการหรือไม่โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์หลักของรายการส่งเสริมการขายนี้ซึ่งอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ได้ตามเหมาะสมโดยขอสงวนสิทธิไม่แจ้งเกณฺฑ์คัดเลือกต่อผู้ใช้บริการ
  2. สิทธิพิเศษการใช้คะแนนทรูพอยท์แลกเป็นส่วนลดบิล และ การเติมเงินเข้ากระเป๋าหลัก โดยการนำคะแนนทรูพอยท์แลกรับสิทธิ์ดังนี้
  ลูกค้าทรูมูฟ เอช แบบเติมเงิน (1 เบอร์ 1 สิทธิ์ ต่อเดือน) "เฉพาะลูกค้าที่อยู่ในเงื่อนไขการรับสิทธินี้"
  ทรูพอยท์ 50 คะแนน : จำนวนเงิน 5 บาท :โควต้า/เดือน 80,000 สิทธิ์
  ทรูพอยท์ 100 คะแนน : จำนวนเงิน 10 บาท :โควต้า/เดือน 30,000 สิทธิ์
  ทรูพอยท์ 200 คะแนน : จำนวนเงิน 20 บาท :โควต้า/เดือน 15,000 สิทธิ์
  ทรูพอยท์ 500 คะแนน : จำนวนเงิน 50 บาท :โควต้า/เดือน 2,000 สิทธิ์
  3. วิธีและช่องทางการรับสิทธิ์ใช้คะแนนทรูพอยท์แลกเป็นส่วนลดบิล และ การเติมเงินเข้ากระเป๋าหลัก
  3.1. ผู้ใช้บริการต้องได้รับข้อความประชาสัมพันธ์จากบริษัทฯโดยตรงเท่านั้นจึงจะมีสิทธิเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายได้
  3.2. ผู้ใช้บริการที่ได้รับข้อความประชาสัมพันธ์จากบริษัทฯโดยตรงสามารถรับสิทธิ์ผ่านการคลิกลิงค์ จากข้อความ SMS ที่ได้รับ โดนรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชั่นทรูไอดี โดย Log-in ด้วยหมายเลขโทรศัพท์ ทรูมูฟ เอช
  3.3. ใช้คะแนนตามจำนวนในตารางข้อ 2 รับสิทธิ์เพื่อรับรหัส 13 หลัก สำหรับแลกเป็นส่วนลดบิล และ การเติมเงินเข้ากระเป๋าหลัก
  3.4. กำหนดจำนวนการรับรหัสที่แอปทรูไอดี
  3.4.1. ผู้ใช้บริการระบบเติมเงิน 1 สิทธิ์ต่อ 1 บัญชีทรูไอดีต่อเดือน (ตามรอบปฏิทิน)
  4. วิธีการใช้สิทธิ์ส่วนลดบิล และ การเติมเงินเข้ากระเป๋าหลัก
  4.1. ช่องทาง USSD สำหรับลูกค้าทรูมูฟ เอช แบบเติมเงินและรายเดือนกด *519*รหัส 13 หลัก#โทรออก ลูกค้าสามารถใช้ได้สูงสุด 5 รหัส ต่อ สินค้า ต่อ เดือน เช่น ลูกค้าแบบเติมเงินใช้รหัสเติมเงินเข้ากระเป๋าหลัก 10 บาท จำนวน 5 รหัส จะได้เงินเข้ากระเป๋าหลักจำนวน 50 บาท (นับรวมกับรหัสแคมเปญ Point Bank)
  5. เงื่อนไขการรับสิทธิพิเศษสำหรับ ผู้ใช้บริการระบบเติมเงิน
  5.1. ผู้ใช้บริการระบบเติมเงินสามารถเติมเงินสะสมได้สูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท สะสมวันได้สูงสุดไม่เกิน 365 วัน
  5.2. มูลค่าการเติมเงินตามรายการส่งเสริมการนี้เป็นมูลค่าที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว สามารถใช้ชำระค่าบริการโทรออก SMS MMS บริการดาต้าคอนเทนต์และซื้อแพ็กเกจเสริมได้
  6. อัตราการแลกเปลี่ยนคะแนนสะสมเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  7. ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงที่จะนำคะแนนทรูพอยท์มาแลกเป็นรหัสส่วนลดบิล และ การเติมเงินเข้ากระเป๋าหลัก ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถขอคืนเป็นเงินสด หรือขอคืนคะแนนทรูพอยท์ได้ทุกกรณี
  8. ผู้ใช้บริการมีหน้าที่เก็บรักษารหัสเติมเงินหรือชำระบิลทั้งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถนำรหัสเติมเงินหรือชำระบิลให้กับหมายเลขใดๆของทรูมูฟ เอช ก็ได้ ซึ่งให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้ใช้สิทธิประโยชน์นั้นด้วยตนเองทุกกรณี
  9. การกำหนดมูลค่าส่วนลดของคะแนนทรูพอยท์จากแคมเปญทรูพอยท์แลกรหัสส่วนลดบิล และ การเติมเงินเข้ากระเป๋าหลัก นี้เป็นมูลค่าที่กำหนดไว้เฉพาะแคมเปญนี้เท่านั้น ไม่สามารถนำไปเปรียบเทียบกับมูลค่าในแคมเปญอื่น ๆ ได้
  10. บริษัทฯมีสิทธิยกเลิกสิทธิพิเศษใดๆตามรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ทันที หากปรากฏว่า หรือปรากฏเหตุอันควรเชื่อว่า ผู้ใช้บริการนำบริการไปใช้ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  10.1. นำสิทธิพิเศษไปใช้บริการโดยฝ่าฝืนต่อข้อกำหนดตามสัญญา หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการหรือที่บริษัทฯได้แจ้งให้ทราบ หรือใช้บริการโดยผิดวัตถุประสงค์แห่งสัญญา หรือมีเจตนาไม่สุจริตต่อการใช้บริการ หรือกระทำการใดๆ ให้เกิดหรือคาดหมายได้ว่าจะเกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ
  10.2. นำไปใช้บริการโดยมีพฤติกรรมฉ้อฉล และ/หรือ นำไปใช้เชิงพาณิชย์
  10.3. ได้มา และ/หรือ นำไปใช้บริการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
  11. บริษัทฯมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกเงื่อนไขและข้อกำหนดนี้ได้ตามความเหมาะสมโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันผ่านทางช่องทางที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร
  12. อาจมีข้อกำหนดอื่นๆตามที่ธนาคารกำหนด ผู้ใช้บริการควรตรวจสอบก่อนขอรับบริการ
  13. รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ Call Center 1242 หรือ เวปไซต์ทรูไอดี http//trueid.net

 • ประหยัด ฿20.00

  ที่ ทรูมูฟเอช

   
  "เฉพาะลูกค้าที่อยู่ในเงื่อนไขการรับสิทธินี้"
  วิธีการรับสิทธิ์ : ใช้ทรูพอยท์ 200 คะแนน แลกเติมเงิน 20.- รับรหัส 13 หลัก
  วิธีการเติมเงิน : กด *519*ตามด้วยรหัส 13 หลัก# กดโทรออก
   
  ข้อกำหนดและเงื่อนไข
  ทรูพอยท์ช่วยจ่ายบิลทรู TruePoint Pay TrueBill
  1. สิทธิพิเศษโครงการ “ทรูพอยท์ช่วยจ่ายบิลทรู TruePoint Pay TrueBill” นี้ สำหรับผู้ใช้บริการของ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด, บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด (รวมเรียกว่า “บริษัทฯ”) ซึ่งเป็นผู้ใช้บริการทรูมูฟ เอช ในนามบุคคลธรรมดาทั้งระบบรายเดือน และระบบเติมเงิน ที่มีสถานะของการใช้งานเป็นปกติ (Active Status) ผู้ใช้บริการทรูออนไลน์ และผู้ใช้บริการทรูวิชั่นส์ โดยผู้ใช้บริการจะต้องมีบัญชีทรูไอดี โครงการนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565 หรือจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงจากบริษัทฯ
  1.1. บริษัทฯ เป็นผู้กำหนดเกณฺฑ์ของผู้ใช้บริการว่ามีสิทธิเข้าร่วมรายการหรือไม่โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์หลักของรายการส่งเสริมการขายนี้ซึ่งอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ได้ตามเหมาะสมโดยขอสงวนสิทธิไม่แจ้งเกณฺฑ์คัดเลือกต่อผู้ใช้บริการ
  2. สิทธิพิเศษการใช้คะแนนทรูพอยท์แลกเป็นส่วนลดบิล และ การเติมเงินเข้ากระเป๋าหลัก โดยการนำคะแนนทรูพอยท์แลกรับสิทธิ์ดังนี้
  ลูกค้าทรูมูฟ เอช แบบเติมเงิน (1 เบอร์ 1 สิทธิ์ ต่อเดือน) "เฉพาะลูกค้าที่อยู่ในเงื่อนไขการรับสิทธินี้"
  ทรูพอยท์ 50 คะแนน : จำนวนเงิน 5 บาท :โควต้า/เดือน 80,000 สิทธิ์
  ทรูพอยท์ 100 คะแนน : จำนวนเงิน 10 บาท :โควต้า/เดือน 30,000 สิทธิ์
  ทรูพอยท์ 200 คะแนน : จำนวนเงิน 20 บาท :โควต้า/เดือน 15,000 สิทธิ์
  ทรูพอยท์ 500 คะแนน : จำนวนเงิน 50 บาท :โควต้า/เดือน 2,000 สิทธิ์
  3. วิธีและช่องทางการรับสิทธิ์ใช้คะแนนทรูพอยท์แลกเป็นส่วนลดบิล และ การเติมเงินเข้ากระเป๋าหลัก
  3.1. ผู้ใช้บริการต้องได้รับข้อความประชาสัมพันธ์จากบริษัทฯโดยตรงเท่านั้นจึงจะมีสิทธิเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายได้
  3.2. ผู้ใช้บริการที่ได้รับข้อความประชาสัมพันธ์จากบริษัทฯโดยตรงสามารถรับสิทธิ์ผ่านการคลิกลิงค์ จากข้อความ SMS ที่ได้รับ โดนรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชั่นทรูไอดี โดย Log-in ด้วยหมายเลขโทรศัพท์ ทรูมูฟ เอช
  3.3. ใช้คะแนนตามจำนวนในตารางข้อ 2 รับสิทธิ์เพื่อรับรหัส 13 หลัก สำหรับแลกเป็นส่วนลดบิล และ การเติมเงินเข้ากระเป๋าหลัก
  3.4. กำหนดจำนวนการรับรหัสที่แอปทรูไอดี
  3.4.1. ผู้ใช้บริการระบบเติมเงิน 1 สิทธิ์ต่อ 1 บัญชีทรูไอดีต่อเดือน (ตามรอบปฏิทิน)
  4. วิธีการใช้สิทธิ์ส่วนลดบิล และ การเติมเงินเข้ากระเป๋าหลัก
  4.1. ช่องทาง USSD สำหรับลูกค้าทรูมูฟ เอช แบบเติมเงินและรายเดือนกด *519*รหัส 13 หลัก#โทรออก ลูกค้าสามารถใช้ได้สูงสุด 5 รหัส ต่อ สินค้า ต่อ เดือน เช่น ลูกค้าแบบเติมเงินใช้รหัสเติมเงินเข้ากระเป๋าหลัก 10 บาท จำนวน 5 รหัส จะได้เงินเข้ากระเป๋าหลักจำนวน 50 บาท (นับรวมกับรหัสแคมเปญ Point Bank)
  5. เงื่อนไขการรับสิทธิพิเศษสำหรับ ผู้ใช้บริการระบบเติมเงิน
  5.1. ผู้ใช้บริการระบบเติมเงินสามารถเติมเงินสะสมได้สูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท สะสมวันได้สูงสุดไม่เกิน 365 วัน
  5.2. มูลค่าการเติมเงินตามรายการส่งเสริมการนี้เป็นมูลค่าที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว สามารถใช้ชำระค่าบริการโทรออก SMS MMS บริการดาต้าคอนเทนต์และซื้อแพ็กเกจเสริมได้
  6. อัตราการแลกเปลี่ยนคะแนนสะสมเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  7. ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงที่จะนำคะแนนทรูพอยท์มาแลกเป็นรหัสส่วนลดบิล และ การเติมเงินเข้ากระเป๋าหลัก ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถขอคืนเป็นเงินสด หรือขอคืนคะแนนทรูพอยท์ได้ทุกกรณี
  8. ผู้ใช้บริการมีหน้าที่เก็บรักษารหัสเติมเงินหรือชำระบิลทั้งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถนำรหัสเติมเงินหรือชำระบิลให้กับหมายเลขใดๆของทรูมูฟ เอช ก็ได้ ซึ่งให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้ใช้สิทธิประโยชน์นั้นด้วยตนเองทุกกรณี
  9. การกำหนดมูลค่าส่วนลดของคะแนนทรูพอยท์จากแคมเปญทรูพอยท์แลกรหัสส่วนลดบิล และ การเติมเงินเข้ากระเป๋าหลัก นี้เป็นมูลค่าที่กำหนดไว้เฉพาะแคมเปญนี้เท่านั้น ไม่สามารถนำไปเปรียบเทียบกับมูลค่าในแคมเปญอื่น ๆ ได้
  10. บริษัทฯมีสิทธิยกเลิกสิทธิพิเศษใดๆตามรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ทันที หากปรากฏว่า หรือปรากฏเหตุอันควรเชื่อว่า ผู้ใช้บริการนำบริการไปใช้ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  10.1. นำสิทธิพิเศษไปใช้บริการโดยฝ่าฝืนต่อข้อกำหนดตามสัญญา หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการหรือที่บริษัทฯได้แจ้งให้ทราบ หรือใช้บริการโดยผิดวัตถุประสงค์แห่งสัญญา หรือมีเจตนาไม่สุจริตต่อการใช้บริการ หรือกระทำการใดๆ ให้เกิดหรือคาดหมายได้ว่าจะเกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ
  10.2. นำไปใช้บริการโดยมีพฤติกรรมฉ้อฉล และ/หรือ นำไปใช้เชิงพาณิชย์
  10.3. ได้มา และ/หรือ นำไปใช้บริการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
  11. บริษัทฯมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกเงื่อนไขและข้อกำหนดนี้ได้ตามความเหมาะสมโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันผ่านทางช่องทางที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร
  12. อาจมีข้อกำหนดอื่นๆตามที่ธนาคารกำหนด ผู้ใช้บริการควรตรวจสอบก่อนขอรับบริการ
  13. รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ Call Center 1242 หรือ เวปไซต์ทรูไอดี http//trueid.net

 • ประหยัด ฿50.00

  ที่ ทรูมูฟเอช

   
  "เฉพาะลูกค้าที่อยู่ในเงื่อนไขการรับสิทธินี้"
  วิธีการรับสิทธิ์ : ใช้ทรูพอยท์ 500 คะแนน แลกเติมเงิน 50.- รับรหัส 13 หลัก
  วิธีการเติมเงิน : กด *519*ตามด้วยรหัส 13 หลัก# กดโทรออก
   
  ข้อกำหนดและเงื่อนไข
  ทรูพอยท์ช่วยจ่ายบิลทรู TruePoint Pay TrueBill
  1. สิทธิพิเศษโครงการ “ทรูพอยท์ช่วยจ่ายบิลทรู TruePoint Pay TrueBill” นี้ สำหรับผู้ใช้บริการของ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด, บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด (รวมเรียกว่า “บริษัทฯ”) ซึ่งเป็นผู้ใช้บริการทรูมูฟ เอช ในนามบุคคลธรรมดาทั้งระบบรายเดือน และระบบเติมเงิน ที่มีสถานะของการใช้งานเป็นปกติ (Active Status) ผู้ใช้บริการทรูออนไลน์ และผู้ใช้บริการทรูวิชั่นส์ โดยผู้ใช้บริการจะต้องมีบัญชีทรูไอดี โครงการนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565 หรือจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงจากบริษัทฯ
  1.1. บริษัทฯ เป็นผู้กำหนดเกณฺฑ์ของผู้ใช้บริการว่ามีสิทธิเข้าร่วมรายการหรือไม่โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์หลักของรายการส่งเสริมการขายนี้ซึ่งอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ได้ตามเหมาะสมโดยขอสงวนสิทธิไม่แจ้งเกณฺฑ์คัดเลือกต่อผู้ใช้บริการ
  2. สิทธิพิเศษการใช้คะแนนทรูพอยท์แลกเป็นส่วนลดบิล และ การเติมเงินเข้ากระเป๋าหลัก โดยการนำคะแนนทรูพอยท์แลกรับสิทธิ์ดังนี้
  ลูกค้าทรูมูฟ เอช แบบเติมเงิน (1 เบอร์ 1 สิทธิ์ ต่อเดือน) "เฉพาะลูกค้าที่อยู่ในเงื่อนไขการรับสิทธินี้"
  ทรูพอยท์ 50 คะแนน : จำนวนเงิน 5 บาท :โควต้า/เดือน 80,000 สิทธิ์
  ทรูพอยท์ 100 คะแนน : จำนวนเงิน 10 บาท :โควต้า/เดือน 30,000 สิทธิ์
  ทรูพอยท์ 200 คะแนน : จำนวนเงิน 20 บาท :โควต้า/เดือน 15,000 สิทธิ์
  ทรูพอยท์ 500 คะแนน : จำนวนเงิน 50 บาท :โควต้า/เดือน 2,000 สิทธิ์
  3. วิธีและช่องทางการรับสิทธิ์ใช้คะแนนทรูพอยท์แลกเป็นส่วนลดบิล และ การเติมเงินเข้ากระเป๋าหลัก
  3.1. ผู้ใช้บริการต้องได้รับข้อความประชาสัมพันธ์จากบริษัทฯโดยตรงเท่านั้นจึงจะมีสิทธิเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายได้
  3.2. ผู้ใช้บริการที่ได้รับข้อความประชาสัมพันธ์จากบริษัทฯโดยตรงสามารถรับสิทธิ์ผ่านการคลิกลิงค์ จากข้อความ SMS ที่ได้รับ โดนรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชั่นทรูไอดี โดย Log-in ด้วยหมายเลขโทรศัพท์ ทรูมูฟ เอช
  3.3. ใช้คะแนนตามจำนวนในตารางข้อ 2 รับสิทธิ์เพื่อรับรหัส 13 หลัก สำหรับแลกเป็นส่วนลดบิล และ การเติมเงินเข้ากระเป๋าหลัก
  3.4. กำหนดจำนวนการรับรหัสที่แอปทรูไอดี
  3.4.1. ผู้ใช้บริการระบบเติมเงิน 1 สิทธิ์ต่อ 1 บัญชีทรูไอดีต่อเดือน (ตามรอบปฏิทิน)
  4. วิธีการใช้สิทธิ์ส่วนลดบิล และ การเติมเงินเข้ากระเป๋าหลัก
  4.1. ช่องทาง USSD สำหรับลูกค้าทรูมูฟ เอช แบบเติมเงินและรายเดือนกด *519*รหัส 13 หลัก#โทรออก ลูกค้าสามารถใช้ได้สูงสุด 5 รหัส ต่อ สินค้า ต่อ เดือน เช่น ลูกค้าแบบเติมเงินใช้รหัสเติมเงินเข้ากระเป๋าหลัก 10 บาท จำนวน 5 รหัส จะได้เงินเข้ากระเป๋าหลักจำนวน 50 บาท (นับรวมกับรหัสแคมเปญ Point Bank)
  5. เงื่อนไขการรับสิทธิพิเศษสำหรับ ผู้ใช้บริการระบบเติมเงิน
  5.1. ผู้ใช้บริการระบบเติมเงินสามารถเติมเงินสะสมได้สูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท สะสมวันได้สูงสุดไม่เกิน 365 วัน
  5.2. มูลค่าการเติมเงินตามรายการส่งเสริมการนี้เป็นมูลค่าที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว สามารถใช้ชำระค่าบริการโทรออก SMS MMS บริการดาต้าคอนเทนต์และซื้อแพ็กเกจเสริมได้
  6. อัตราการแลกเปลี่ยนคะแนนสะสมเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  7. ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงที่จะนำคะแนนทรูพอยท์มาแลกเป็นรหัสส่วนลดบิล และ การเติมเงินเข้ากระเป๋าหลัก ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถขอคืนเป็นเงินสด หรือขอคืนคะแนนทรูพอยท์ได้ทุกกรณี
  8. ผู้ใช้บริการมีหน้าที่เก็บรักษารหัสเติมเงินหรือชำระบิลทั้งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถนำรหัสเติมเงินหรือชำระบิลให้กับหมายเลขใดๆของทรูมูฟ เอช ก็ได้ ซึ่งให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้ใช้สิทธิประโยชน์นั้นด้วยตนเองทุกกรณี
  9. การกำหนดมูลค่าส่วนลดของคะแนนทรูพอยท์จากแคมเปญทรูพอยท์แลกรหัสส่วนลดบิล และ การเติมเงินเข้ากระเป๋าหลัก นี้เป็นมูลค่าที่กำหนดไว้เฉพาะแคมเปญนี้เท่านั้น ไม่สามารถนำไปเปรียบเทียบกับมูลค่าในแคมเปญอื่น ๆ ได้
  10. บริษัทฯมีสิทธิยกเลิกสิทธิพิเศษใดๆตามรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ทันที หากปรากฏว่า หรือปรากฏเหตุอันควรเชื่อว่า ผู้ใช้บริการนำบริการไปใช้ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  10.1. นำสิทธิพิเศษไปใช้บริการโดยฝ่าฝืนต่อข้อกำหนดตามสัญญา หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการหรือที่บริษัทฯได้แจ้งให้ทราบ หรือใช้บริการโดยผิดวัตถุประสงค์แห่งสัญญา หรือมีเจตนาไม่สุจริตต่อการใช้บริการ หรือกระทำการใดๆ ให้เกิดหรือคาดหมายได้ว่าจะเกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ
  10.2. นำไปใช้บริการโดยมีพฤติกรรมฉ้อฉล และ/หรือ นำไปใช้เชิงพาณิชย์
  10.3. ได้มา และ/หรือ นำไปใช้บริการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
  11. บริษัทฯมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกเงื่อนไขและข้อกำหนดนี้ได้ตามความเหมาะสมโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันผ่านทางช่องทางที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร
  12. อาจมีข้อกำหนดอื่นๆตามที่ธนาคารกำหนด ผู้ใช้บริการควรตรวจสอบก่อนขอรับบริการ
  13. รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ Call Center 1242 หรือ เวปไซต์ทรูไอดี http//trueid.net