• เงื่อนไข
  - จำกัด 1 สิทธิ์ / 1 ท่าน / แคมเปญ
  - ลูกค้ากดรับสิทธิ์ผ่าน True ID หรือ True You Application แล้วนำรหัสที่ได้รับจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ บริเวณเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้น G เพื่อรับสิทธิ์
  - จำกัด 2,000 สิทธิ์ / แคมเปญ (จำกัด 1,000 สิทธิ์ / เดือน) 
  - ไม่สามารถโอนสิทธิ์หรือใช้สิทธิ์แทนกันได้
  - ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสิทธิ์จากการ Capture หน้าจอ และการทุจริตใดๆ
  - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ต่างๆตามความเหมาะสมรวมถึงความผิดพลาดในการพิมพ์โดยไม่ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  - การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
  - ตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย
  - สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์ในกรณีที่มีการใช้สิทธิ์ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้