• ประหยัด ฿20.00

  ที่ TrueMoney Wallet

   
  ใช้ 200 ทรูพอยท์ แลกรับเงินคืน 20 บาท เข้ากระเป๋าทรูมันนี่ วอลเล็ททันทีหลังทำรายการจ่ายบิลทรูผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท ขั้นต่ำ 100 บาทสำเร็จ
   
  วิธีการชำระ ผ่าน TrueMoney Application
  1. คลิกลิงค์เพื่อชำระบิล https://bit.ly/3NNI9ff
  2. เลือกบิลที่จะชำระ และ คลิก "จ่าย"
  3. ไปที่ข้อความ ในกล่องข้อความ Push Notification หรือ App Inbox และกดที่แคมเปญ
  4. กด Redeem

  เงื่อนไขการได้รับสิทธิ์แลกเงินคืน
  1. ลูกค้าจะได้สิทธิ์การแลก 200 ทรูพอยท์ เป็นเงินคืน 20 บาทเข้ากระเป๋าทรูมันนี่ วอลเล็ททันทีหลังทำรายการจ่ายบิลทรูผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท ขั้นต่ำ 100 บาทสำเร็จ โดยจะต้องจ่ายบิลผ่านทางเมนู “บิลทรูของฉัน” ในทรูมันนี่ วอลเล็ทแอป ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้เท่านั้น
  2. กิจกรรมนี้สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ลงทะเบียนใช้งาน “ทรูมันนี่ วอลเล็ท” และ “ทรูไอดี” ด้วยหมายเลขโทรศัพท์เดียวกันเท่านั้น และ รับ 1 สิทธิ์ / 1 บัญชีTrueID / เดือน
  3. เมื่อลูกค้าได้สิทธิ์แลก 200 ทรูพอยท์ เป็นเงินคืน 20 บาท ลูกค้าจะได้รับข้อความแจ้งเตือนที่หน้าจ่ายบิลสำเร็จ (Success page) และข้อความในกล่องข้อความ (App Inbox) ในแอฟพลิเคชัน ทรูมันนี่ วอลเล็ท โดยข้อความจะมีอายุ 3 วัน นับตั้งแต่จ่ายบิลสำเร็จ
  4. เงินคืนจะเข้ากระเป๋าทรูมันนี่วอลเล็ททันทีที่กดแลกทรูพอยท์สำเร็จ
  5. จำกัดจำนวนการใช้สิทธิพิเศษเดือนละ 25,000 สิทธิ์

  รายละเอียดเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย
  ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “จ่ายบิลทรู ได้สิทธิ์แลกทรูพอยท์ รับเงินคืน” (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะต้องยอมรับและตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไขดังต่อไปนี้
  1. รายการส่งเสริมการขายดังกล่าวนี้ จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด และ บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด
  2. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่มีสิทธิ์ได้แลกของรางวัล คือ ผู้ที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย และรายละเอียดเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายถูกต้องครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้ เท่านั้น
  3. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่มีสิทธิ์ได้แลกของรางวัล จะได้รับรางวัลภายในตามระยะเวลาที่ระบุไว้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ เว้นแต่เกิดเหตุขัดข้อง หรือเหตุอันอยู่เหนือการควบคุมของบริษัท และในกรณีที่บริษัทตรวจพบว่าเกิดความผิดพลาดในการให้รางวัล บริษัทมีสิทธิดำเนินการยกเลิกการให้รางวัล และ/หรือการเรียกรางวัลคืนได้โดยทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบแต่อย่างใด
  นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบดีว่าในกรณีที่มีการกำหนดระยะเวลาการใช้รางวัล หากไม่ใช้รางวัล หรือใช้รางวัลไม่หมด ภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกของรางวัล ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ นอกจากนี้ รางวัลที่ไม่ได้ใช้ หรือใช้ไม่หมด ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นใดได้ทั้งสิ้น
  4. ในกรณีที่บริษัทพบว่าผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับรางวัลภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ (ก) ยกเลิกการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ และ/หรือขอคืนเงินที่ชำระ หรือ (ข) มีเจตนา หรือ พฤติกรรม ที่จะนำรางวัลไปใช้ในเชิงธุรกิจ หรือโดยมิชอบ หรือ (ค) กระทำผิดเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งของรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือ (ง) กระทำการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันผิดต่อกฎหมาย หรือ (จ) มีเหตุอื่นใดที่ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับรางวัลไม่สามารถอ้างสิทธิในการได้รับหรือใช้รางวัลได้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิรับรางวัลใดๆ ภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ และ/หรือ ดำเนินการเรียกคืนรางวัลที่ได้มอบให้ และ/หรือ ดำเนินการอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบแต่อย่างใด
  5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใด โดยจะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
  6. รางวัลภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลก คืน และ/หรือ เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ รวมถึงไม่สามารถโอนสิทธิในการได้รับให้แก่บุคคลอื่น และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
  7. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับรองว่าข้อมูลที่ใช้ในการยืนยันตัวตนเป็นข้อมูลของตนและเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง หากบริษัทตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จ และ/หรือไม่ใช่ข้อมูลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้รางวัล รวมทั้งเรียกร้องค่าเสียหายต่อผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
  8. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ TrueMoney Call Center โทร.1240 ตลอด 24 ชั่วโมง
  9. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ True you Call Center 1242 หรือ เวปไซต์ทรูไอดี http//trueid.net