• @ทรูมูฟเอช
   
  ดีลพิเศษสุขได้ทุกวัน: ลูกค้าทรูบลู, กรีน, ไวท์ ใช้ TruePoint 2 คะแนน แลก Free Unlimited Data สำหรับเล่นเกม RoV, Call of Duty, FIFA, Freefire, Speed Drifters 48 ชั่วโมง

  (ระบบรายเดือนหรือเติมเงิน)

  เงื่อนไข
  1. สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูมูฟ เอช ในระบบรายเดือนหรือในระบบเติมเงิน ในนามบุคคลธรรมดาเท่านั้น
  2. ลูกค้ากดรับสิทธิ์ผ่านทางทรูไอดีแอปพลิเคชั่นเท่านั้น
  3. ผู้ใช้บริการที่ใช้คะแนนแลกรับสิทธิ์สำเร็จจะเริ่มใช้แพ็กเกจเสริมนี้ได้ หลังจากได้รับข้อความ (SMS) ยืนยันการสมัครใช้บริการเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
  4. สามารถใช้บริการ Free Unlimited Data เฉพาะการเล่นสิทธิในการเล่นเกมส์ RoV, Call of Duty, FIFA, Freefire, Speed Drifters ผ่านแอปพลิเคชั่น โดยไม่เสียค่าบริการ นาน 48 ชั่วโมง ได้ไม่จำกัดปริมาณ ที่ความเร็วสูงสุด 4 Mbps ผ่าน URL ที่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานของ RoV
  5. การสิ้นสุดระยะเวลาการใช้งาน : แพ็กเกจแบบ 48 ชั่วโมง ระบบจะทำการยกเลิกการใช้บริการโดยอัตโนมัติเมื่อใช้งานครบ 48 ชั่วโมงนับตั้งแต่เวลาที่ได้รับ SMS ยืนยันการสมัครใช้ หากผู้ใช้บริการต้องการใช้บริการต่อต้องทำการแลกรับสิทธิ์ใหม่ในสัปดาห์ถัดไป
  6. ความเร็วในการให้บริการ 4G/3G ขึ้นอยู่กับพื้นที่ในการให้บริการและอุปกรณ์ที่ใช้งาน สามารถตรวจสอบได้ที่ www.truemove-h.com/4G 
  7. สิทธิใด ๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถโอนไปให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดได้ด้วยหากผู้ใช้บริการกระทำการอันเป็นการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัทมีสิทธิในการยกเลิกการให้บริการตามสัญญาได้ทันที
  7.1 กระทำการฝ่าฝืนข้อห้ามในสัญญา: หากผู้ใช้บริการกระทำผิดวัตถุประสงค์แห่งสัญญา ให้ถือเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามในสัญญา “วัตถุประสงค์แห่งสัญญา” ผู้ใช้บริการจะต้อง
  (ก.) ใช้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้เพื่อการสื่อสารเฉพาะตนโดยมีเจตนาสุจริตตามวิธีการใช้บริการเยี่ยงปกติประเพณีของบุคคลธรรมดาทั่วไปที่จะพึงกระทำเท่านั้น มิใช่เพื่อประโยชน์ หรือสิ่งอื่นใดที่อาจถือเอาประโยชน์ได้ และจะไม่นำบริการไปใช้ในเชิงพาณิชย์หรือให้บริการต่อ
  (ข.) ผู้ใช้บริการต้องไม่ใช้ ไม่นำบริการมาใช้ ไม่ดัดแปลง หรือไม่กระทำการใดๆ ในเทคโนโลยีหรือระบบหรือสิ่งอื่นใดเพื่อเชื่อมต่อ หรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการดังกล่าว รวมทั้งไม่กระทำการอันมีลักษณะหรือคาดหมายได้ หรือเชื่อได้ว่าจะก่อให้เกิดการผิดศีลธรรม หรือเกิดความเสียหาย หรือเกิดความไม่เป็นธรรมต่อบริษัท หรือบุคคลอื่นใด ทั้งในทางตรงและทางอ้อม หรือไม่ทำการรบกวน หรือก่อความไม่สะดวก หรือเป็นอันตรายต่อเครือข่าย หรือทำให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเครือข่ายหรือส่วนใด ๆ ของเครือข่ายเกิดความขัดข้องไม่เป็นไปตามปกติ
  7.2 กระทำการที่มีเหตุผลอันเชื่อได้ว่าผู้ใช้บริการทุจริต หรือมีการปลอมแปลงเอกสารในการสมัครใช้ หรือรับข้อเสนอของบริการ หรือมีพฤติกรรมฉ้อฉลในการใช้บริการ หรือนำบริการไปใช้โดยผิดกฎหมาย
  8. สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ถึง 31 ธันวาคม 2565 เวลา 23.59 น. เท่านั้น
  9. จำกัดสิทธิ์แลก 1 สิทธิ์ ต่อหมายเลขบัตรประชาชน ต่อสัปดาห์
  10. บริษัทมีสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อกำหนด คำสั่ง หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกำหนดให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงื่อนไขของบริการนี้หรือคำสั่งดังกล่าวเป็นการเพิ่มภาระในการดำเนินการของบริษัท เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น
  11. สิทธิพิเศษนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทกำหนด ผู้ใช้บริการจะต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนเลือกใช้บริการที่ TrueID Application และสำหรับการตั้งค่าเชื่อมต่อระบบ 4G/3G/EDGE/GPRS ที่ www.truemove-h.com/apn  หรือโทร 1242