• รายละเอียดแผนประกันภัย
  - ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้
  - โปรโมชั่นตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 30 กันยายน 2020 เท่านั้น
  - สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถเปลี่ยน/ แลก/ ทอนเป็นเงินสดได้
  - เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด โดยบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  - บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า/ บริการ หากมีข้อสงสัยหรือข้อขัดข้องประการใด โปรดติดต่อผู้จำหน่าย/ผู้ให้บริการโดยตรง

  เงื่อนไขการรับประกันภัย
  - ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปกรอกลงใน Link คลิก https://www.msig-thai.com/trueyou/domestic
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
  ผู้เอาประกันภัยต้องมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย
  - รับประกันอายุ 1-80 ปีบริบูรณ์
  - ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถขอเอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์นี้ได้เพียง 1 ฉบับในเวลาเดียวกัน
  - ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องเริ่มต้นเดินทางจากประเทศไทยเท่านั้น และสิ้นสุดที่ประเทศไทยเท่านั้น
  - ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องมีสุขภาพแข็งแรงและสมบูรณ์ ไม่มีอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ
  - ผู้ขอเอาประกันภัยตกลงยินยอมและอนุญาตให้สถานพยาบาล รวมถึงโรงพยาบาล และคลินิก, เจ้าหน้าที่ของบริษัทประกันภัย หรือ องค์กรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลให้กับบริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)เมื่อมีการร้องขอข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขอเอาประกันภัย