• ลูกค้าทรู แลกรับ Smile Cooler Bag & Lunch Box มูลค่า 599 บาท เมื่อรวบรวมใบเสร็จที่มียอดใช้จ่ายภายในห้างฯ หรือ ศูนย์ฯ ครบทุก 4,000 บาท ขึ้นไป ภายในวันเดียวกัน (ลูกค้าทั่วไป 5,000 บาท)

  เงื่อนไข
  - จำกดั 2 สิทธิ์ / 1 ท่าน / 1 หมายเลขบัตร M Card / แคมเปญ
  - จำกัด 3,700 สิทธิ์ / แคมเปญ
  - ลูกค้ากดรับสิทธิ์ผ่าน True ID หรือ TrueYou Application แล้วนำรหัสที่ได้รับจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อหน้าพนักงานได้ที่จุดรับสิทธิ์บริเวณเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น G เพื่อรับสิทธิ์
  - แสดงใบเสร็จรวมสะสมยอดใช้จ่ายภายในห้างฯ และ ศูนย์ฯ ครบ 4,000 บาทขึ้นไป ภายในวันเดียวกัน
  - หมดเขตแลกรับสินค้าสมนาคุณ ภายในวันที่ 31 ก.ค. 63 หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด
  - ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสิทธิ์จากการ Capture หน้าจอ และการทุจริตใดๆ
  - ไม่รวมใบเสร็จจากการชำระค่าบริการ
  - ไม่สามารถโอนสิทธิ์หรือใช้สิทธิ์แทนกันได้
  - สงวนสิทธิ์เฉพาะใบเสร็จที่ออกโดยเครื่องแคชเชียร์ หรือใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง หรือมีตราประทับของร้านเท่านั้น
  - สามารถรวมใบเสร็จใช้จ่ายภายในห้างฯ และ ศูนย์ฯ ภายในวันและสาขาเดียวกัน เฉพาะร้านค้าและสินค้าที่ร่วมรายการ ยกเว้น ใบเสร็จจากการซื้อสินค้า สุรา, Wine Cellar, ยา, นมผง, บัตรกำนัล, บัตรเงินสด, บัตรเติมเงิน, การทำธุรกรรมการเงินกับธนาคาร, การชำระค่าสาธารณูปโภค, ค่าดอกเบี้ย, ค่าปรับ, ค่าธรรมเนียมต่างๆ, สินค้าผ่อนชำระ, ชำระค่าบริการ, ชำระเบี้ยกรมธรรม์, ฟู้ดฮอลล์, กรูเม่ต์ มาร์เก็ต, พาวเวอร์มอลล์ และใบเสร็จจากร้านเพชร จิวเวลรี่ และร้านทอง
  - ใบเสร็จไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้ และไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
  - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ต่างๆตามความเหมาะสมรวมถึงความผิดพลาดในการพิมพ์โดยไม่ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  - การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
  - ตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย
  - ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์ในกรณีที่มีการใช้สิทธิ์ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้