• ประหยัด ฿20.00

  ที่ ทรูมูฟเอช

  ลูกค้าทรููมูฟ เอชแบบเติมเงิน ใช้ทรูพอยท์ 10 คะแนน แลกโบนัส 20 บาท นาน 1 วัน
  วิธีการตรวจสอบโบนัสคงเหลือกด *510*44# แล้วกดโทรออก
   
  รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับผู้ใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช (“ผู้ใช้บริการ”) ของบริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (“บริษัทฯ”) แบบชำระค่าบริการล่วงหน้า (Prepaid) ในนามบุคคลธรรมดา ระหว่างวันที่ 8 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 หรือจนกว่าบริษัทฯจะมีการเปลี่ยนแปลง

  1.สิทธิพิเศษ
  1.1 ผู้ใช้บริการใช้คะแนนทรูพอยท์ 10 คะแนน แลกรับโบนัสการใช้งานมูลค่า 20 บาท มีระยะเวลา 1 วันหลังจากได้รับข้อความสั้น(sms) ยืนยันจากบริษัทฯ โดยจะสิ้นสุดในเวลา 24.00 น. ของวันเดียวกัน
  เพื่อใช้บริการโทร อินเทอร์เน็ต 4G/3G/EDGE/GPRS SMS และMMS ตามอัตราค่าบริการที่กำหนดตามข้อกำหนดและเงื่อนไข ซึ่งผู้ใช้บริการจะสามารถใช้สิทธิพิเศษข้างต้นได้ ทั้งนี้ สถานะการใช้บริการของหมายเลขดังกล่าวจะต้องไม่ถูกระงับการให้บริการชั่วคราวหรือยกเลิกบริการไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ รวมถึงการเปลี่ยนสถานะการใช้บริการแบบเติมเงินเป็นชำระค่าบริการเหมาจ่ายรายเดือน

  1.2 ผู้ใช้บริการใช้คะแนนทรูพอยท์ 50 คะแนน แลกรับโบนัสการใช้งานมูลค่า 100 บาท มีระยะเวลา 2 วันหลังจากได้รับข้อความสั้น(sms) ยืนยันจากบริษัทฯ โดยจะสิ้นสุดในเวลา 24.00 น. ของวันสุดท้าย
  เพื่อใช้บริการโทร อินเทอร์เน็ต 4G/3G/EDGE/GPRS SMS และMMS ตามอัตราค่าบริการที่กำหนดตามข้อกำหนดและเงื่อนไข ซึ่งผู้ใช้บริการจะสามารถใช้สิทธิพิเศษข้างต้นได้ ทั้งนี้ สถานะการใช้บริการของหมายเลขดังกล่าวจะต้องไม่ถูกระงับการให้บริการชั่วคราวหรือยกเลิกบริการไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ รวมถึงการเปลี่ยนสถานะการใช้บริการแบบเติมเงินเป็นชำระค่าบริการเหมาจ่ายรายเดือน

  1.3 ผู้ใช้บริการใช้คะแนนทรูพอยท์ 100 คะแนน แลกรับโบนัสการใช้งานมูลค่า 200 บาท มีระยะเวลา 3 วันหลังจากได้รับข้อความสั้น(sms) ยืนยันจากบริษัทฯ โดยจะสิ้นสุดในเวลา 24.00 น. ของวันสุดท้าย
  เพื่อใช้บริการโทร อินเทอร์เน็ต 4G/3G/EDGE/GPRS SMS และMMS ตามอัตราค่าบริการที่กำหนดตามข้อกำหนดและเงื่อนไข ซึ่งผู้ใช้บริการจะสามารถใช้สิทธิพิเศษข้างต้นได้ ทั้งนี้ สถานะการใช้บริการของหมายเลขดังกล่าวจะต้องไม่ถูกระงับการให้บริการชั่วคราวหรือยกเลิกบริการไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ รวมถึงการเปลี่ยนสถานะการใช้บริการแบบเติมเงินเป็นชำระค่าบริการเหมาจ่ายรายเดือน

  2. อัตราการคิดค่าบริการสำหรับโบนัส(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  2.1 โทรในเครือข่ายทรูมูฟ เอช อัตราค่าบริการนาทีละ 2 บาท คิดค่าบริการตามการใช้งานจริงเป็นนาที เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที
  2.2 อัตราค่าใช้บริการดังกล่าว สำหรับการโทรไปยังเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือโทรศัพท์พื้นฐานที่ใช้หรือจดทะเบียนภายในประเทศ ตลอดจนบริการเสริมอื่นใดตามที่ระบุเท่านั้น ไม่รวมถึงการโทรไปยังเลขหมายพิเศษ การใช้บริการโทรศัพท์ทางไกลต่างประเทศ บริการข้ามแดนระหว่างประเทศ และการใช้บริการรับส่งข้อความบริการพิเศษ และบริการเสริมอื่นๆ
  2.3 4G/3G/EDGE/GPRS เมกะไบท์ละ 2 บาท เศษของเมกะไบท์คิดเป็นหนึ่งเมกะไบท์ ทั้งนี้ความเร็วในการใช้บริการขึ้นอยู่กับพื้นที่ให้บริการ อุปกรณ์ที่ใช้งาน และจำนวนผู้ใช้บริการข้อมูลในพื้นที่ ณ ขณะนั้น รวมถึงลักษณะของการใช้งาน สามารถตรวจสอบได้ที่ www.truemove-h.com/4
  2.4 ส่งข้อความสั้น (SMS) ข้อความละ 2 บาท
  2.5 ส่งข้อความมัลติมีเดีย (MMS) ครั้งละ 2 บาท
  ทั้งนี้ หากสิ้นสุดระยะเวลาการรับโบนัสตามข้อ 1.1 1.2 และ 1.3 แล้ว ผู้ใช้บริการจะได้รับการเรียกเก็บค่าบริการตามรายการส่งเสริมการขายปกติ และไม่สามารถสะสมการใช้งานโบนัสได้

  3. ผู้ใช้บริการสามารถใช้คะแนนทรูพอยท์เพื่อแลกรับโบนัสการใช้งานผ่านแอปพลิเคชั่นทรูไอดี สามารถรับสิทธิ์ได้ไม่จำกัด โดยผู้ใช้บริกาต้องลงทะเบียนทรูไอดีตามเงื่อนไขข้อตกลงของทรูไอดีเรียบร้อยแล้ว และระบบจะให้โบนัสตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ผู้ใช้บริการลงทะเบียนทรูไอดีไว้แล้วเท่านั้น และการรับสิทธิ์ผ่านแอปทรูยู / ทรูไอดี หรือเว็บไซต์ ลูกค้าต้องล็อคอินด้วยหมายเลขโทรศัพท์ทรูมูฟ เอช ที่ต้องการรับสิทธิ์

  4. ภายในระยะเวลาตามข้อ 1.1 1.2 และ 1.3 หากผู้ใช้บริการมีแพ็กเกจที่ชำระค่าบริการ ระบบจะคิดค่าบริการจากแพ็กเกจที่ชำระเงินก่อน จึงจะหักจากโบนัสการใช้งานตามมูลค่าที่แลกมา เมื่อครบจำนวนโบนัสที่ได้รับแล้ว หรือโบนัสสิ้นสุดลงด้วยเหตุใดๆ ผู้ใช้บริการจะได้รับการเรียกเก็บอัตราค่าบริการตามรายการส่งเสริมการขายปกติที่ผู้ใช้บริการใช้งานอยู่ โดยผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบโบนัสคงเหลือได้ที่ *510*44# แล้วกดโทรออก

  5. สิทธิใด ๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถโอนไปให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดได้ด้วย

  6. สิทธิในการยกเลิกสัญญา
  หากผู้ใช้บริการกระทำการอันเป็นการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัทฯ มีสิทธิในการยกเลิกการให้บริการตามสัญญาได้ทันที
  6.1 กระทำการฝ่าฝืนข้อห้ามในสัญญา: หากผู้ใช้บริการกระทำผิดวัตถุประสงค์แห่งสัญญา ให้ถือเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามในสัญญา “วัตถุประสงค์แห่งสัญญา”: ผู้ใช้บริการจะต้อง
  (ก.) ใช้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้เพื่อการสื่อสารเฉพาะตนโดยมีเจตนาสุจริตตามวิธีการใช้ บริการเยี่ยงปกติประเพณีของบุคคลธรรมดาทั่วไปที่จะพึงกระทำเท่านั้น มิใช่เพื่อประโยชน์ หรือสิ่งอื่นใดที่อาจถือเอาประโยชน์ได้ และจะไม่นำบริการไปใช้แสวงหาประโยชน์ไม่ว่าในลักษณะใดๆ ในเชิงพาณิชย์หรือให้บริการต่อ
  (ข.) ไม่ใช้ ไม่นำบริการมาใช้ ไม่ดัดแปลง หรือไม่กระทำการใดๆ ในเทคโนโลยีหรือระบบหรือสิ่งอื่นใดเพื่อเชื่อมต่อหรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการดังกล่าว รวมทั้งไม่กระทำการ อันมีลักษณะหรือคาดหมายได้หรือ เชื่อได้ว่าจะก่อให้เกิดการผิดศีลธรรมหรือเกิดความเสียหายหรือเกิดความไม่เป็นธรรมต่อบริษัท หรือบุคคลอื่นใด ทั้งในทางตรงและทางอ้อม หรือไม่ทำการรบกวน หรือก่อความไม่สะดวก หรือเป็นอันตรายต่อเครือข่าย หรือทำให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเครือข่ายหรือส่วนใด ๆ ของเครือข่าย เกิดความขัดข้องไม่เป็นไปตามปกติ
  (ค.) ผู้ใช้บริการจะโอนสิทธิการใช้บริการตามสัญญานี้ให้แก่บุคคลอื่นก่อนครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญามิได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากบริษัทฯ
  6.2 กระทำการที่มีเหตุผลอันเชื่อได้ว่าผู้ใช้บริการทุจริตหรือมีการปลอมแปลงเอกสารในการสมัครใช้หรือรับข้อเสนอของบริการหรือมีพฤติกรรมฉ้อฉลในการใช้บริการหรือนำบริการไปใช้โดยผิดกฎหมาย

  7. การให้ความยินยอมและคำรับรองของผู้ใช้บริการ
  ผู้ใช้บริการรับทราบว่ายินยอมให้ผู้ให้บริการ เก็บรวบรวม ประมวลผล ใช้ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อประโยชน์ในการให้บริการ หรือเพื่อปรับปรุงการให้บริการ และเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือเพื่อวัตถุประสงค์การวิจัยตลาดและการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือเพื่อวิเคราะห์และนำเสนอบริการหรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ของผู้ให้บริการ และ/หรือบุคคลที่เป็นผู้จำหน่าย เป็นตัวแทน หรือมีความเกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการ และ/หรือของพันธมิตรทางธุรกิจของผู้ให้บริการ และ/หรือ บริษัทในกลุ่มทรู หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่ใช้บังคับใช้กับผู้ให้บริการทั้งขณะนี้และในภายภาคหน้า โดยผู้ให้บริการสามารถส่ง โอน และ/หรือเปิดเผยข้อมูลข้างต้นให้แก่บริษัทในกลุ่มของผู้ให้บริการ พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ประมวลผลข้อมูล หรือหน่วยงาน/องค์กร/นิติบุคคลหรือบุคคลใดๆ ที่มีสัญญา ข้อตกลง หรือนิติสัมพันธ์ กับผู้ให้บริการหรือมีความสัมพันธ์ด้วยทั้งในประเทศและต่างประเทศ

  8. บริษัทฯ มีสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อกำหนด คำสั่ง หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกำหนดให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงื่อนไขของบริการนี้หรือคำสั่งดังกล่าวเป็นการเพิ่มภาระในการดำเนินการของบริษัทฯเว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น บริษัทฯ มีสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงื่อนไขและข้อกำหนดนี้ได้ตามความเหมาะสมโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันผ่านทางช่องทางที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร

  9. รายการส่งเสริมการขายนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด ผู้ใช้บริการจะต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนเลือกใช้บริการที่ TrueID หรือโทร 1242