•  
  ใช้ทรูพอยท์ 50 คะแนน แทนเงิน 5 บาท ร่วมบริจาคให้กับ มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
   
  เงื่อนไข
  - เงินที่ได้จากการบริจาคจะนำเข้าให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
  - หากลูกค้ากดแลกสิทธิ์แล้ว ขอสงวนสิทธิ์การคืนทรูพอยท์ทุกกรณี
  - ไม่มีการออกใบเสร็จบริจาคให้กับลูกค้า

 •  
  ใช้ทรูพอยท์ 100 คะแนน แทนเงิน 10 บาท ร่วมบริจาคให้กับ มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
   
  เงื่อนไข
  - เงินที่ได้จากการบริจาคจะนำเข้าให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
  - หากลูกค้ากดแลกสิทธิ์แล้ว ขอสงวนสิทธิ์การคืนทรูพอยท์ทุกกรณี
  - ไม่มีการออกใบเสร็จบริจาคให้กับลูกค้า

 •  
  ใช้ทรูพอยท์ 150 คะแนน แทนเงิน 15 บาท ร่วมบริจาคให้กับ มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
   
  เงื่อนไข
  - เงินที่ได้จากการบริจาคจะนำเข้าให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
  - หากลูกค้ากดแลกสิทธิ์แล้ว ขอสงวนสิทธิ์การคืนทรูพอยท์ทุกกรณี
  - ไม่มีการออกใบเสร็จบริจาคให้กับลูกค้า