• ประหยัด ฿30

  ที่ ทรูมูฟเอช

  ใช้ทรูพอยท์ 30 คะแนน แลกวันใช้งานเพิ่ม 365 วัน สำหรับลูกค้าแบบเเติมเงิน

  สามารถสะสมจำนวนวันใช้งานสูงสุดได้ไม่เกิน 365 วัน

   

  เงื่อนไข
  1. รายการส่งเสริมการขาย “ทรูพอยท์ แลกแพ็กเกจเสริม” นี้ สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอชกับบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (“ทียูซี”) ( “บริษัท”) ในระบบเติมเงิน ในนามบุคคลธรรมดา (“ผู้ใช้บริการ”) และเปิดใช้บริการมาแล้วอย่างน้อยเป็นระยะเวลา 90 วัน หรือมียอดการใช้งานสะสมตั้งแต่ 200 บาทขึ้นไป นับตั้งแต่วันที่เปิดใช้บริการไปจนถึงวันที่สมัครใช้บริการในระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นจากบริษัท
  2. วิธีการสมัครใช้บริการ: ผู้ใช้บริการสามารถสมัครใช้บริการนี้ โดยผ่านช่องทาง TrueID APPLICATION หรือ USSD ตามที่กำหนด ซึ่งผู้ใช้บริการจะเริ่มใช้แพ็กเกจเสริมนี้ได้ หลังจากได้รับข้อความ (SMS) ยืนยันการสมัครใช้บริการเรียบร้อยแล้วเท่านั้น โดยมีอัตราการใช้ทรูพอยท์ แลกวันใช้งาน พร้อมหมายเลข USSD มีรายละเอียดดังนี้
  จำนวนทรูพอยท์ (คะแนน) วันใช้งานที่ได้รับ USSD
  3 30 วัน *878*808118#โทรออก
  10 120 วัน *878*808119#โทรออก
  30 365 วัน *878*808120#โทรออก
  3. บริการทรูพอยท์ แลกวันใช้งาน สามารถสมัครใช้บริการได้ทั้งเลขหมายที่มีสถานะของการใช้งานปกติ หรืออยู่ในสถานะไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากวันใช้งานหมด โดย
  3.1. กรณีเลขหมายของผู้ใช้บริการมีสถานะของการใช้งานปกติ ต้องเปิดใช้บริการมาแล้วอย่างน้อย 90 วัน หรือมียอดการใช้งานสะสมตั้งแต่ 200 บาทขึ้นไป ณ วันที่สมัครใช้บริการ
  3.2. กรณีเลขหมายของผู้ใช้บริการอยู่ในสถานะที่ไม่สามารถใช้บริการได้แล้วเนื่องจากวันใช้งานหมด จะสามารถใช้บริการทรูพอยท์ แลกวันใช้งานได้ ต้องมียอดเงินคงเหลือตั้งแต่ 5 บาทขึ้นไป ณ วันที่สมัครใช้บริการ เมื่อได้รับวันใช้งานเพิ่มจากบริการบริการทรูพอยท์ แลกวันใช้งาน เพิ่มวันทันใจแล้ว เลขหมายจะมีสถานะปกติและสามารถใช้งานได้อีกครั้ง
  4. ผู้ใช้บริการสามารถใช้ทรูพอยท์ แลกวันใช้งานตามบริการนี้ได้ 1 เลขหมายต่อ 1 สิทธิ์ต่อวัน แต่สามารถสะสมจำนวนวันใช้งานสูงสุดได้ไม่เกิน 365 วัน หรือ ตามจำนวนวันใช้งานในข้อกำหนดในรายการส่งเสริมการขายปัจจุบันที่ผู้ใช้บริการแต่ละรายเลือกใช้อยู่
  5. วันใช้งานที่ได้รับจากบริการทรูพอยท์ แลกวันใช้งาน นี้ไม่สามารถแลกคืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถโอนสิทธิดังกล่าวให้แก่บุคคลอื่นใดได้ด้วย
  6. สิทธิใด ๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถโอนไปให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดได้ด้วย หากผู้ใช้บริการกระทำการอันเป็นการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัทมีสิทธิในการยกเลิกการให้บริการตามสัญญาได้ทันที
  6.1 กระทำการฝ่าฝืนข้อห้ามในสัญญา: หากผู้ใช้บริการกระทำผิดวัตถุประสงค์แห่งสัญญา ให้ถือเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามในสัญญา “วัตถุประสงค์แห่งสัญญา” ผู้ใช้บริการจะต้อง
  (ก.) ใช้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้เพื่อการสื่อสารเฉพาะตนโดยมีเจตนาสุจริตตามวิธีการใช้บริการเยี่ยงปกติประเพณีของบุคคลธรรมดาทั่วไปที่จะพึงกระทำเท่านั้น มิใช่เพื่อประโยชน์ หรือสิ่งอื่นใดที่อาจถือเอาประโยชน์ได้ และจะไม่นำบริการไปใช้ในเชิงพาณิชย์หรือให้บริการต่อ
  (ข.) ผู้ใช้บริการต้องไม่ใช้ ไม่นำบริการมาใช้ ไม่ดัดแปลง หรือไม่กระทำการใดๆ ในเทคโนโลยีหรือระบบหรือสิ่งอื่นใดเพื่อเชื่อมต่อ หรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการดังกล่าว รวมทั้งไม่กระทำการอันมีลักษณะหรือคาดหมายได้ หรือเชื่อได้ว่าจะก่อให้เกิดการผิดศีลธรรม หรือเกิดความเสียหาย หรือเกิดความไม่เป็นธรรมต่อบริษัท หรือบุคคลอื่นใด ทั้งในทางตรงและทางอ้อม หรือไม่ทำการรบกวน หรือก่อความไม่สะดวก หรือเป็นอันตรายต่อเครือข่าย หรือทำให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเครือข่ายหรือส่วนใดๆ ของเครือข่ายเกิดความขัดข้องไม่เป็นไปตามปกติ
  6.2 กระทำการที่มีเหตุผลอันเชื่อได้ว่าผู้ใช้บริการทุจริต หรือมีการปลอมแปลงเอกสารในการสมัครใช้ หรือรับข้อเสนอของบริการ หรือมีพฤติกรรมฉ้อฉลในการใช้บริการ หรือนำบริการไปใช้โดยผิดกฎหมาย
  7. เลขหมายทรูมูฟ เอช ที่รับสิทธิแลกซื้อแพ็กเกจเสริมนี้ได้จะต้องมีการลงทะเบียนผู้ใช้บริการด้วยเลขที่บัตรประชาชนของผู้ใช้บริการถูกต้องครบถ้วนเท่านั้น
  8. บริษัทมีสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อกำหนด คำสั่ง หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกำหนดให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงื่อนไขของบริการนี้หรือคำสั่งดังกล่าวเป็นการเพิ่มภาระในการดำเนินการของบริษัท เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น
  9. บริษัทมีสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ระงับหรือยกเลิกข้อกำหนดนี้ได้ตามความเหมาะสมโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันผ่านช่องทางที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร
  10. แพ็กเกจนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทกำหนด ผู้ใช้บริการจะต้องศึกษาข้อมูล
  11. เพิ่มเติมก่อนเลือกใช้บริการที่ www.truemoveh.com และสำหรับการตั้งค่าเชื่อมต่อระบบ 4G/3G/EDGE/GPRS ที่ http://www3.truecorp.co.th/phonefirst หรือ ทรูมูฟ เอช แคร์ โทร 1242 หรือสอบถามพนักงานขาย