• ลูกค้าทรู ซื้อประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) รับทรูพอยท์สูงสุด 300 คะแนน รายละเอียด รับฟรี TruePoint มีดังนี้

  1. ซื้อประกันภัยไวรัสโคโรน่า แผน 4 (850 บาท/ปี) รับ 300 คะแนน ต่อ 1 กรมธรรม์
  2. ซื้อประกันภัยไวรัสโคโรน่า แผน 3 (450 บาท/ปี) รับ 150 คะแนน ต่อ 1 กรมธรรม์
  3. ซื้อประกันภัยไวรัสโคโรน่า แผน 2 (250 บาท/ปี) รับ 80 คะแนน ต่อ 1 กรมธรรม์
  4. ซื้อประกันภัยไวรัสโคโรน่า แผน 1 (150 บาท/ปี) รับ 50 คะแนน ต่อ 1 กรมธรรม์

  เงื่อนไข
  - ลูกค้านำรหัสที่ได้รับหลักจากการกดรับสิทธิ์ กรอกในช่อง"รหัสโปรโมชั่น" ก่อนการชำระเงินในช่องทาง https://bit.ly/2xpEBdQ
  - ผู้เอาประกันภัยจะต้องมีอายุตั้งแต่ 1-99 ปี ณ วันที่ทำประกันภัยและต้องมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแแรง ไม่พิการ ไม่เป็นโรคเรื้อรัง และผ่านการพิจารณาประกันภัย
  - กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองผู้ที่ติดเชื้อ หรือเป็นผู้ที่สงสัยว่าจะติดเชื้อ “โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV)” (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่เป็นอยู่ก่อนการเอาประกันภัย และยังมิได้รักษาให้หายขาด
  - จำกัดการซื้อ 1 คนต่อจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่เกิน 1 ล้านบาท และ/หรือค่ารักษาพยาบาลรวมกันไม่เกิน 1 แสนบาท
  - ขณะซื้อกรมธรรม์ประกันภัยส่วนบุคคลคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV) ผู้เอาประกันภัยต้องพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย (กรณีชาวต่างชาติต้องมี Passport และ Work permit หรือมีการพำนักอยู่ในประเทศไทยมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป)
  - บมจ.ทิพยประกันภัย จะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้หากผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยโรคจากแพทย์เป็นครั้งแรกว่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(Coronavirus (2019-nCoV) ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับความคุ้มครอง
  - ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV) ซึ่งรับประกันภัยโดย บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง แลก หรือ ทอนเป็นเงินสดได้
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  - ลูกค้าจะได้รับคะแนนทรูพอยท์ภายใน 30 วัน หลักจากที่ทำรายการชำระเบี้ยประกันภัย โดยผู้ที่จะได้รับทรูพอยท์จะต้องเป็นลูกค้าทรูผู้กดรับสิทธิ์และได้รหัสเท่านั้น
  - บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุมัติคะแนนทรูพอยท์ หากกรมธรรม์มีการยกเลิกภายใน 30 วัน จากวันที่ทำรายการชำระเบี้ยประกันภัย
  - ลูกค้าทรูจะได้รับคะแนนทรูพอยท์ ก็ต่อเมื่อลูกค้าได้ลงทะเบียน True ID แล้วเท่านั้น
  - คะแนนสะสมทรูพอยท์นี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้ รวมถึงทั้งไม่สามารถโอนให้แก่บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นใดได้
  - บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สิ้นสุด
  - TIP call center เบอร์ 1736