• เงื่อนไข
    - เงินที่ได้จากการบริจาคจะนำเข้าสู่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือประชาชนยามทุกข์ยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่รุนแรงโดยไม่หักค่าใชจ่าย
    - ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนคะแนน TruePoint หลังจากกดบริจาค
    - เป็นการบริจาคในนามของบริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จํากัด โดยไม่มีการออกใบเสร็จบริจาคให้กับลูกค้า
    - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
    - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้