• ลูกค้าทรูรับโบนัส TruePoint เพิ่ม 30% คะแนนที่โอนจาก คะแนนสะสมบัวหลวง Thank You Rewards 1,000 คะแนน เป็น 100 TruePoint สำเร็จ เป็นครั้งแรก ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 31 กรกฏาคม 2563 เท่านั้น

  - ลูกค้าจะได้รับโบนัส TruePoint เพิ่ม 30 ทรูพอยท์ (30%) รวมเป็น 130 ทรูพอยท์ โดยคะแนนโบนัสจะถูกเพิ่มเข้าบัญชี TrueID ของลูกค้าภายใน 7 วันทำการ

  วิธีแลกคะแนน
  - ลูกค้าโทรไปยัง 026384000 แจ้งพนักงาน Call Center เพื่อขอโอนคะแนน บัวหลวง Thank You Rewards เป็นคะแนนสะสม TruePoint
  - แจ้งหมายเลขหมายเลขบัตรประชาชนของลูกค้าใช้ลงทะเบียนไว้กับแอพพลิเคชั่น TrueID หรือ TrueYou และแจ้งจำนวนคะแนนสะสมบัวหลวง Thank You Rewards ที่ลูกค้าต้องการแลก
  - ลูกค้าจะได้รับคะแนนสะสม TruePoint ภายใน 7 วันทำการหลังจากการทำรายการเสร็จสมบูรณ์

  เงื่อนไข
  - จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/แคมเปญ
  - สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าทรู ที่ถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ เท่านั้น
  - กิจกรรม “รับโบนัส เมื่อโอนคะแนนสะสม Thank You Rewards เป็น TruePoint เป็นครั้งแรก” ถูกจัดขึ้นโดยบริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด (“TrueYou”)
  - สิทธิ์มีจำนวนจำกัด
  - เมื่อเข้าร่วมในกิจกรรมนี้แล้ว ย่อมหมายความว่าผู้เข้าร่วมทั้งหมดได้อ่าน ทำความเข้าใจและตกลงยินยอมที่จะมีพันธะสัญญากับข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมนี้ ดังที่ได้กล่าวไว้ในหนังสือฉบับนี้และในข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมใดๆซึ่งกำหนดขึ้นโดยผู้จัด (หากมีอยู่) รวมไปถึงคำตัดสินของผู้จัดในทุกประเด็นที่มีความเกี่ยวข้อง
  - กิจกรรมนี้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 31 กรกฏาคม 2563 โดยผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือขยายระยะเวลาของกิจกรรมตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  - ผู้เข้าร่วมแต่ละรายจะมีสิทธิ์รับคะแนนโบนัส TruePoint ได้เพียงครั้งเดียว เฉพาะในการทำธุรกรรมครั้งแรกของการโอนคะแนนจากคะแนนสะสม Thank You Rewards ไปเป็น TruePoint ตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรม เท่านั้น
  - คะแนน TruePoint จะถูกโอนไปยังบัญชีสมาชิก TrueID ของผู้เข้าร่วมที่มีสิทธิ์ภายใน 7 วันทำการร้องขอโอนคะแนนหรือรับคะแนน คำร้องขอโอนคะแนนและรับคะแนนไม่สามารถเพิกถอนได้
  - ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวที่จะตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต้องของรายการธุรกรรมและผู้เข้าร่วม ณ เวลาใด ๆ ก็ตามผู้เข้าร่วมตกลงยินยอมที่จะจัดเตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่ผู้จัดเมื่อได้รับการร้องขอ
  - ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง และ / หรือ ทดแทนรางวัล TruePoint / คะแนนโบนัส TruePoint เป็นครั้งคราวโดยมิต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมทราบล่วงหน้า
  - TruePoint / คะแนนโบนัส TruePoint ไม่สามารถแลกเปลี่ยน และ/หรือส่งต่อได้ รวมถึงไม่สามารถแลกรับเป็นเงินสดได้ และถือว่าเป็นแพ็คเกจรางวัลชุดเดียวกัน และการใช้คะแนน TruePoint ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสมาชิก TrueYou
  - ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวที่จะทำการยกเลิก ยุติ หรือระงับกิจกรรม โดยทำการแจ้ง และ / หรือ บอกกล่าวเหตุผลประกอบใด ๆ ให้ทราบล่วงหน้าหรือไม่ก็ได้ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย การยกเลิก การยุติ หรือการระงับโดยผู้จัด ผู้เข้าร่วมไม่มีสิทธิ์ เรียกร้องขอค่าเสียหาย หรือค่าทดแทนจากผู้จัด ต่อความเสียหาย และ / หรือความสูญเสียใด ๆ ที่ได้รับ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม อันเป็นผลเนื่องมาจากการยกเลิก การยุติ หรือการระงับกิจกรรม
  - ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า สูญหาย ไม่สมบูรณ์ การส่งผิดพลาดล่าช้าเสียหาย ระบบช้า ระบบล่ม ไม่ว่าจะเกิดจากข้อผิดพลาด การละเลย การแก้ไขดัดแปลง การลบ การทำลาย การโจรกรรม หรือการถูกทำลายโดยวิธีใด ๆ ก็ตาม