• ใช้ 100 ทรูพอยท์ แทนเงินบริจาค 10 บาท เพื่อสนับสนุนศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย

    ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย (The Thai Red Cross Organ Donation Centre) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2537 เป็นศูนย์รับแจ้งผู้เสียชีวิตที่บริจาคอวัยวะและเนื้อเยื่อ ประสานงานการบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ จัดสรรอวัยวะที่ได้รับบริจาคแก่ผู้ป่วยทั่วประเทศ ด้วยความเป็นธรรม เสมอภาค และถูกต้องตามหลักวิชาการ


    เงื่อนไข
    1. เงินที่ได้จากการบริจาคจะนำเข้าสู่ “ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย” โดยไม่หักค่าใช้จ่าย
    2. ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนคะแนน TruePoint หลังจากกดบริจาค