• TrueID TV

  ลูกค้าทรู ใช้ 500 ทรูพอยท์ แลกรับส่วนลด 500 บาท กล่อง TrueID TV เหลือเพียง 1,990 บาท (ปกติ 2,490 บาท) ที่ True Shop ทุกสาขา

  รายละเอียดสินค้า
  1. DAP (สำหรับลูกค้า) อ้างอิงตามใบเสร็จ >> ระยะเวลา รับประกัน 7 วัน
  2. TrueID TV >> ระยะเวลารับประกัน 12 เดือน 
  3. Adapter + Remote >>> ระยะเวลารับประกัน 6 เดือน
  4. กล่อง + คู่มือ+ใบรับประกัน >>> ไม่รับประกัน
  **หมดอายุระยะประกันมีคาใช้จ่าย**
  *ก่อนกดรับสิทธิ์ ลูกค้าควรตรวจสอบสินค้าที่ True Shop ทุกครั้ง


  เงื่อนไข
  - ลูกค้านำรหัสที่ได้รับไปจากการกดรับสิทธิ์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ True Shop เพื่อรับสิทธิ์
  - สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่กำหนดเท่านั้น
  - สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่นๆ ได้
  - สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
  - หากลูกค้ากดแลกสิทธิแล้ว ขอสงวนสิทธิการคืนทรูพอยท์ทุกกรณี
  - สิทธิพิเศษนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทกำหนด ผู้ใช้บริการจะต้องศึกษาข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมก่อนเลือกใช้บริการที่ True Shop หรือโทร 1242

  ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ TrueID TV
  1. ผู้ใช้บริการต้องยอมรับข้อกำหนด และเงื่อนไขในการใช้บริการทรูไอดีทีวีทุกข้อ ทั้งนี้ เมื่อผู้ใช้บริการลงนามในใบคำขอรับบริการทรูไอดีทีวีให้ถือเป็นกรณีที่ผู้ใช้ บริการยอมรับและผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการทรูไอดีทีวีทุกข้อ แล้ว
  2. ผู้ใช้บริการต้องสมัครใช้บริการตามขั้นตอน และวิธีการที่ผู้ให้บริการกำหนดโดยถูกต้องครบถ้วน
  3. ผู้ใช้บริการตกลง และทราบถึงรายละเอียด และเงื่อนไขของการใช้บริการทรูไอดีทีวี ผ่านกล่องรับสัญญาณทรูไอดีทีวี โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
     3.1 กล่องทรูไอดีทีวีรองรับการใช้งานกับสัญญาณอินเตอร์เน็ตทุกเครือข่ายที่มีให้บริการในประเทศไทยเท่านั้น
     3.2 ในกรณีที่มีการอัพเดตซอฟแวร์เวอร์ชั่นของ ทรูไอดีทีวี ตามที่ผู้ให้บริการจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบถึงขั้นตอน และวิธีการอัพเดตซอฟแวร์แล้ว ผู้ใช้บริการจะต้องดำเนินการเพื่อให้กล่องรับสัญญาณทรูไอดีทีวีมีประสิทธิภาพใน การให้บริการที่ดีที่สุด
     3.3 การรับชมเนื้อหาหรือรายการใดที่มีเทคโนโลยีป้องกันการบันทึกรายการ (Digital Rights Management - DRM) เครื่องรับโทรทัศน์ หรืออุปกรณ์ใด ๆ จะต้องรองรับเทคโนโลยี (High Bandwidth Digital Content Protection – HDCP) Version ตั้งแต่ 1.3 ขึ้นไป หากผู้ใช้บริการไม่สามารถรับชมเนื้อหาหรือรายการได้อันเนื่องมาจากเครื่อง รับโทรทัศน์หรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่ไม่รองรับเทคโนโลยีดังกล่าวแล้ว ผู้ใช้บริการตกลงจะไม่เรียกร้องใดๆ ต่อผู้ให้บริการ
  4. ผู้ใช้บริการตกลง และรับทราบว่าระบบอินเทอร์เน็ต และความเร็วของอินเทอร์เน็ตมีผลต่อการใช้บริการทรูไอดีทีวี ทั้งนี้ ผู้ให้บริการแนะนำความเร็วที่เหมาะกับการใช้งานกล่องทรูไอดีทีวีที่ขั้นต่ำ 7 Mbps.
  5. ผู้ใช้บริการตกลง และยอมรับว่า หากมีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เชื่อมต่อเพิ่มเติมใด ๆ นอกจากอุปกรณ์ที่ผู้ให้บริการจัดเตรียมมาให้ในชุดกล่องรับสัญญาณทรูไอดีทีวีแล้ว (เช่น สาย LAN หรือสาย HDMI ที่ยาวกว่าที่จัดมาให้ในชุดกล่องรับสัญญาณทรูไอดีทีวี เป็นต้น) ผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ดังกล่าวเพิ่มเติมเอง
  6. ผู้ใช้บริการตกลง และยอมรับว่า ในกรณีที่มีรายการขายสินค้า และ/หรือ บริการใด ๆ ในบริการทรู ทีวี (เช่น บริการ Video on Demand, บริการสั่งซื้อแพ็คเกจช่องรายการ (top-up channel), การขายสินค้าผ่านรายการโทรทัศน์ เป็นต้น) และผู้ใช้บริการประสงค์จะซื้อสินค้า และ/หรือ บริการ ผู้ใช้บริการตกลงจะปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการที่ผู้ขายสินค้า หรือบริการกำหนด พร้อมทั้งชำระเงินค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับผู้ขายสินค้า และ/หรือ บริการนั้นเองโดยตรง 
  7. ผู้ใช้บริการตกลง และยอมรับว่า การกดดาวน์โหลดและ/หรือ ติดตั้งแอพพลิเคชั่นใด ๆ ของบุคคลภายนอกลงในกล่องรับสัญญาณทรูไอดีทีวี การสมัครใจในการดำเนินการของผู้ใช้บริการเอง ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบในส่วนของค่าใช้จ่ายใด ๆ (หากมี) แต่เพียงฝ่ายเดียว และจะต้องผูกพันต่อบุคคลภายนอกตามข้อกำหนด และเงื่อนไขของแอพพลิเคชั่นนั้นเองโดยตรง โดยผู้ให้บริการจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือ เข้ารับผิดชอบใด ๆ ต่อผู้ใช้บริการ และ/หรือบุคคลภายนอกนั้นเป็นอันขาด 
  8. เมื่อผู้ให้บริการอนุมัติการสมัครใช้บริการ ทรูไอดีทีวีแล้ว ผู้ใช้บริการต้องใช้ True ID ซึ่งประกอบด้วย Username และ Password ในการเข้าใช้บริการ ทรูไอดีทีวี ทั้งนี้ ผู้ให้บริการจำกัดสิทธิการใช้บริการประเภทต่าง ๆ ของบริการทรูไอดีทีวีพร้อมกัน (Concurrent user) ได้เพียงครั้งละ 1 (หนึ่ง) คน และใช้ได้ภายในประเทศไทยเท่านั้น ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องรักษา True ID ไว้เป็นความลับ และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่นเป็นอันขาด
  9. ผู้ใช้บริการยอมรับว่าหากมีการเข้าระบบเพื่อรับบริการ โดยใช้ True ID ของผู้ใช้บริการแล้ว ถือเป็นกรณีที่ผู้ใช้บริการได้ใช้บริการด้วยตนเองโดยผู้ใช้บริการจะต้องรับ ผิดชอบค่าบริการในส่วนที่เกี่ยวข้องที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ให้บริการทุกกรณี
  10. หากผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขในการใช้บริการทรูไอดีทีวี ซึ่งทำให้เกิดความเสียหายใดๆ ต่อผู้ให้บริการ และ/หรือบุคคลภายนอกแล้ว ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อบุคคลดังกล่าวเอง โดยตรง
  11. ผู้ให้บริการจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการให้บริการทรูไอดีทีวีเพื่อให้ผู้ ใช้บริการได้รับความพึงพอใจในบริการทรูไอดีทีวี อย่างไรก็ดี การบริการทรูไอดีทีวีเกิดความล่าช้า สะดุด หรือใช้งานไม่ได้ ซึ่งอาจเกิดจากระบบอินเตอร์เน็ต, เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่นำมาใช้ในการรับบริการทรูไอดีทีวีของผู้ใช้บริการ หรือไม่ว่าจะเกิดจากเหตุใด ๆ ก็ตามผู้ใช้บริการจะไม่ยกเอาเหตุดังกล่าวมาเรียกร้องค่าเสียหาย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ จากผู้ให้บริการเป็นอันขาด

  การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและลิขสิทธิ์
  1. ผู้ให้บริการรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไปใช้เพื่อ ประโยชน์อื่นใดโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ใช้บริการ เว้นแต่ข้อมูลนั้นจะถูกนำ ส่งแก่คณะกรรมการหรือหน่วยงานของรัฐตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถเพิกถอนความยินยอมที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นลายลักษณ์ อักษรต่อผู้ให้บริการเมื่อใดก็ได้
  2. ผู้ใช้บริการต้องไม่ดำเนินการ หรือยินยอมให้บุคคลอื่นนำเอาส่วนหนึ่งส่วนใดของการบริการ ทรูไอดีทีวี และ/หรือ บริการภายใต้ระบบปฏิบัติการ ทรูไอดีทีวี (ไม่ว่าจะกระทำโดยตรง หรือโดยอ้อม) ไปทำซ้ำ ดัดแปลง ขายต่อ โอน ให้เช่า และ/หรือกระทำการใดอันมีวัตถุประสงค์ในทางการค้า หรือเป็นการกระทำโดยทุจริตต่อผู้ให้บริการและ/หรือบุคคลผู้เป็นเจ้าของ ลิขสิทธิ์รายการใด ๆ ในบริการทรูไอดีทีวี เป็นอันขาด