ข้อกำหนดและเงื่อนไข "สิทธิพิเศษ TrueBonus"

ข้อกำหนดและเงื่อนไข "สิทธิพิเศษ TrueBonus"

1. "TrueBonus" คือ สิทธิพิเศษที่มอบแก่สมาชิก TrueID โดยคำนวณจากระยะเวลาการใช้สินค้าและ/หรือบริการของบริษัท นับตั้งแต่จดทะเบียนหรือเริ่มใช้บริการเป็นต้นไป โดยระบบจะคำนวณสิทธิพิเศษ TrueBonus ของผู้ใช้บริการทุกวันที่ 1 ของเดือนและมอบ TrueBonus ให้แก่ผู้ใช้บริการเป็นประจำทุกเดือน ซึ่งหากผู้ใช้บริการใช้ TrueBonus ไม่หมดภายในระยะเวลาที่กำหนด จะไม่สามารถโอนสิทธิ์คงเหลือของ TrueBonus ไปใช้ในเดือนถัดไปได้
อนึ่ง สมาชิก TrueID หมายถึง ผู้ใช้สินค้าและ/หรือบริการของบริษัท i ในนามบุคคลธรรมดา ภายใต้ชื่อ-นามสกุล และเลขที่บัตรประชาชน (13 หลัก) / เลขที่หนังสือเดินทาง (Passport) เดียวกัน โดยผู้ใช้บริการจะต้องลงทะเบียนเพื่อสมัครเป็นสมาชิก TrueID ตามช่องทางที่ระบุในข้อ 2. ก่อน

2. ช่องทางการลงทะเบียนเพื่อขอรับ TrueBonus
2.1 privilege.trueid.net/truebonuses
2.2 ทาง TrueID Application
3. หลักเกณฑ์การคำนวณสิทธิพิเศษ TrueBonus
สิทธิพิเศษ TrueBonus คำนวณจากระยะเวลาการใช้สินค้าและ/หรือบริการของบริษัท ตามด้านล่าง

ระยะเวลาที่ลูกค้าใช้บริการ

2เดือน-ไม่เกิน6เดือน

6เดือน-ไม่เกิน1ปี

1ปี-ไม่เกิน2ปี

2 ปี-ไม่เกิน3ปี

3 ปีขึ้นไป

60 - 179 วัน

180 - 364 วัน

365 - 729 วัน

730 - 1094วัน

1095 วัน ขึ้นไป

จำนวนสิทธิพิเศษที่ได้รับ

2

4

6

8

10


หลักเกณฑ์
3.1 ระยะเวลาที่ใช้บริการ
3.1.1 กรณีเป็นผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูมูฟ เอช ระบบรายเดือน ระยะเวลาที่ใช้บริการจะเริ่มต้นนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนเปิดใช้บริการ หรือระบบเติมเงิน ระยะเวลาที่ใช้บริการจะเริ่มต้นนับตั้งแต่วันที่ผู้ใช้บริการโทรออกครั้งแรก ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ใช้บริการแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จาก ทรูมูฟ มาเป็นทรูมูฟเอช ด้วยเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่เลขหมายเดิม (ภายใต้ชื่อผู้ใช้บริการเดิม) ระยะเวลาที่ใช้บริการจะนับตั้งแต่วันจดทะเบียนเปิดใช้บริการหรือวันที่ผู้ใช้บริการโทรออกครั้งแรกในระบบเดิม (ทรูมูฟ)
3.1.2 กรณีที่ผู้ใช้บริการมีการเปลี่ยนระบบการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จากระบบรายเดือนมาเป็นระบบเติมเงิน หรือจากระบบเติมเงินมาเป็นระบบรายเดือน สิทธิพิเศษทรูโบนัส จะเริ่มนับใหม่ และผู้ใช้บริการจะได้รับจำนวนสิทธิพิเศษตามเงื่อนไข และระยะเวลาการใช้บริการ
3.1.3 กรณีเป็นผู้ใช้บริการทรู วิชั่นส์ ระยะเวลาที่ใช้บริการจะเริ่มต้นนับตั้งแต่วันที่ติดตั้งอุปกรณ์รับชมช่องรายการแล้วเสร็จเป็นต้นไป และในกรณีผู้ใช้บริการเป็นสมาชิกทรู วิชั่นส์ มากกว่า 1 หมายเลขสมาชิก ระยะเวลาที่ใช้บริการจะยึดตามหมายเลขสมาชิกที่ใช้บริการมาแล้วนานที่สุด เช่น หมายเลขสมาชิกที่ 1 ใช้บริการมาแล้วเป็นระยะเวลา 8 เดือน (รับสิทธิพิเศษ TrueBonus จำนวน 4 สิทธิ์) และหมายเลขสมาชิกที่ 2 ใช้บริการมาแล้วเป็นระยะเวลา 65 เดือน (รับสิทธิพิเศษ TrueBonus จำนวน 10 สิทธิ์) ดังนี้ ระบบจะยึดระยะเวลาการใช้บริการหมายเลขสมาชิกที่ 2 เป็นหลัก (ระยะเวลาที่ใช้บริการ 65 เดือน) เป็นระยะเวลาที่ใช้บริการของทั้งสองหมายเลขสมาชิก
3.1.4 กรณีผู้ใช้บริการประสงค์รับสิทธิพิเศษ TrueBonus เป็นบริการ WiFi ผู้ใช้บริการไม่จำต้องเป็นผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตจากทรู ออนไลน์แต่อย่างใด แต่การคำนวณสิทธิพิเศษ TrueBonus ที่ผู้ใช้บริการจะได้รับ จะคำนวณจากการที่ผู้ใช้บริการเป็นผู้ใช้บริการสินค้าและ/หรือบริการใด ๆ ก็ได้ของบริษัท อย่างน้อย 1 สินค้าและ/หรือบริการ ที่นานที่สุด เช่น ผู้ใช้บริการ ได้ใช้บริการ 3 บริการ (ซึ่งอาจจะไม่ใช่บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูมูฟเอช หรือบริการรับชมช่องรายการจากทรู วิชั่นส์ ก็ได้) โดยมีระยะเวลาที่ใช้บริการในบริการที่1. นาน 5 เดือน, ระยะเวลาที่ใช้บริการในบริการที่2. นาน 30 เดือน และระยะเวลาที่ใช้บริการในบริการที่3. นาน 65 เดือน ดังนี้ ระบบจะยึดระยะเวลาการใช้บริการในบริการที่ 3 (นาน 65 เดือน) เป็นหลัก และผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิพิเศษ TrueBonus เป็นบริการ WiFi จำนวน 10สิทธิ์/เดือน เป็นต้น
3.2 สินค้าและ/หรือบริการ
3.2.1 กรณีผู้ใช้บริการเป็นผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูมูฟ เอช ในระบบเติมเงิน ผู้ใช้บริการสามารถนำเลขหมายโทรศัพท์เคลี่อนที่ทรูมฟ เอช ในระบบเติมเงินดังกล่าวมาลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิพิเศษ TrueBonus ได้สูงสุด 10 เลขหมาย กรณีที่เลขหมายดังกล่าวได้ลงทะเบียนยืนยันการเป็นเจ้าของสิทธิ์ใช้บริการในเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบเติมเงินแล้ว หรือสูงสุด 4 เลขหมาย กรณีที่เลขหมายดังกล่าวยังไม่ได้ลงทะเบียนยืนยันการเป็นเจ้าของสิทธิ์ใช้บริการในเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบเติมเงิน
ทั้งนี้ผู้ใช้บริการสามารถลงทะเบียนยืนยันการเป็นเจ้าของสิทธิ์ใช้บริการในเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูมูฟเอช ในระบบเติมเงินได้ที่
- กรณีเป็นลูกค้าใหม่ ii สามารถลงทะเบียนหมายเลขได้ที่ ทรูช้อป ทรูพาร์ทเนอร์ และตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ
- กรณีเป็นลูกค้าเก่า iii สามารถลงทะเบียนได้ที่ ทรูช้อปเท่านั้น
3.2.2 กรณีผู้ใช้บริการลงทะเบียนสินค้าและ/หรือบริการของบริษัทตามที่ผู้ใช้บริการเลือกใช้ในครั้งแรก ด้วยหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน (13 หลัก) หรือหมายเลขหนังสือเดินทาง (Passport) ที่ www.trueyou.co.th หรือที่ TrueYou Applicaiton ระบบจะทำการคำนวณและมอบสิทธิพิเศษ TrueBonus ให้ทันทีในวันที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เมื่อลูกค้าดำเนินการตามขั้นตอนและเงื่อนไขที่กำหนดถูกต้องครบถ้วนแล้ว

4. เงื่อนไขทั่วไป
4.1 สิทธิพิเศษ TrueBonus จะมอบให้แก่ผู้ใช้บริการโดยคำนวณตามระยะเวลาใช้บริการ โดยสิทธิพิเศษทรูโบนัสของลูกค้าทรูมูฟเอช นั้น ลูกค้าที่มีสิทธิ์ได้รับ TrueBonus จะต้องเป็นผู้ใช้บริการที่มียอดใช้บริการ หรือเติมเงินขั้นต่ำ 100 บาท และสามารถรับสิทธิพิเศษ TrueBonus ตามประเภทสินค้าและ/หรือบริการของบริษัทที่ผู้ใช้บริการเลือกใช้ เว้นแต่สิทธิพิเศษ TrueBonus ที่เป็นบริการ Wi-Fi ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 3.1.4
4.2 บริษัทขอสงวนสิทธิ์การให้สิทธิพิเศษ TrueBonus ในบริการ 4G/3G/EDGE และบริการส่งข้อความสั้น (SMS) สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูมูฟ เอช ในระบบรายเดือน (Postpaid) และแบบเติมเงิน (Prepaid) เท่านั้น
4.3 กรณีผู้ใช้บริการขอรับสิทธิพิเศษ TrueBonus อย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว จะไม่สามารถแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกได้
4.4 สิทธิพิเศษ TrueBonus ที่ผู้ใช้บริการขอรับ จะสามารถใช้บริการได้ถึงเวลา 23:59 น ของวันที่ขอรับสิทธิ์ หรือ 24 ชม นับจากได้รับสิทธิ์ (เว้นแต่สิทธิพิเศษ TrueBonus ในบริการรับชมช่องรายการจากทรู วิชั่นส์ จะสามารถใช้บริการได้ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อ 6.4 (3)) หากผู้ใช้บริการใช้สิทธิ์ไม่หมดภายในระยะเวลาที่กำหนด จะไม่สามารถนำมาแลก คืน ทอน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถโอนสิทธิ์คงเหลือให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดได้ด้วย และจะไม่สามารถทบยอดไปใช้ต่อไปได้
4.5 จำกัดจำนวนการขอรับสิทธิพิเศษ TrueBonus ประเภทเดียวกันได้วันละ 1 สิทธิ์เท่านั้น ยกเว้นสิทธิพิเศษ "ฟรี" บริการ 4G/3G/EDGE สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูมูฟเอช ระบบรายเดือนและระบบเติมเงินที่ใช้รายการส่งเสริมการขาย 4G/3G/EDGE แบบใช้งานได้ต่อเนื่อง ผู้ใช้บริการจะสามารถขอรับสิทธิ์ได้มากกว่า 1 ครั้งต่อวัน
4.6 สิทธิพิเศษ TrueBonus ตามที่ผู้ใช้บริการขอรับจะไม่สามารถนำมาแลก คืน ทอน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถโอนสิทธิ์คงเหลือให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดได้ด้วย
4.7 ทรูขอสงวนสิทธิ์ ในการแก้ไขเปลี่ยนเงื่อนไขสิทธิพิเศษทรูโบนัส โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขสิทธิพิเศษ TrueBonus
ทรูโบนัส รับสิทธิ์ฟรี Data 4G/3G/EDGE 24 ชั่วโมง
1"ฟรี" บริการ 4G/3G/EDGE : สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูมูฟเอช แบบรายเดือนและแบบเติมเงินที่ใช้รายการส่งเสริมการขาย 4G/3G/EDGE
1.1 ผู้ใช้แบบ Non-Stop (ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง) : รับสิทธิ์ใช้บริการ 4G/3G/EDGE เพิ่มเติมจากรายการส่งเสริมการขายหลักหรือแพ็กเกจเสริม (ถ้ามี) จำนวน 320MB/สิทธิ์
(1) รับสิทธิ์ และ ตรวจสอบสิทธิ์ ที่ TrueID Application หรือ TrueID Web
(2) สามารถใช้สิทธิพิเศษข้างต้นนี้ได้ถึงเวลา 24 ชม นับจากได้รับสิทธิ์ และหลังจากนั้นระบบจะตัดเข้าการใช้บริการตามสิทธิ์ในรายการส่งเสริมการขายหลักที่ผู้ใช้บริการเลือกใช้ปัจจุบัน
(3) สามารถกดขอรับสิทธิ์ได้เท่าจำนวนสิทธิพิเศษ TrueBonus ที่ผู้ใช้บริการมีสิทธิ์ได้รับสูงสุดภายใน 1 วัน
(4) สามารถกดขอรับสิทธิ์ได้หลายครั้งต่อวัน ทั้งนี้ ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์ตามเงื่อนไขที่กำหนด
1.2ผู้ใช้แบบคิดตามปริมาณการใช้งาน (Pay per use) : รับสิทธิ์ใช้บริการ 4G/3G/EDGE เพิ่มเติมจากรายการส่งเสริมการขายหลักหรือแพ็กเกจเสริม (ถ้ามี) นาน 1 วัน / สิทธิ์
(1) รับสิทธิ์ และ ตรวจสอบสิทธิ์ ที่ TrueID Application หรือ TrueID Web
(2) สามารถใช้สิทธิพิเศษข้างต้นนี้ได้ 24 ชม นับจากได้รับสิทธิ์
(3) สามารถใช้ความเร็วสูงสุดได้ 320MB/สิทธิ์ หลังจากนั้นระบบจะปรับความเร็วเป็น 128 Kbps (FUP)
(4) สามารถกดขอรับสิทธิ์ได้สูงสุด หลายครั้ง/วัน
1.3 ในกรณีที่มีการกดขอ รับสิทธิ์ในแบบ Non-Stop (ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง) ไปแล้วและผู้ใช้ขอรับสิทธิ์เพิ่มเติม ในขณะที่สิทธิ์ในแบบ Non-Stop (ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง) ก่อนหน้านั้น ยังไม่ครบ 24 ชั่วโมง ผู้ใช้จะได้รับสิทธิ์ในแบบคิดตามปริมาณการใช้งาน (Pay per use) และการตัดสิทธิ์4G/3G/EDGE ที่เกิดขึ้นในขณะใช้งานจะตัดสิทธิ์ ที่ได้จากแบบคิดตามปริมาณการใช้งาน (Pay per use) เป็นอันดับแรก
1.4 ในกรณีที่มีการกดขอ รับสิทธิ์ในแบบ Non-Stop (ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง)ไปแล้วและยังไม่ครบ 24 ชั่วโมง นับจากได้รับสิทธิ์ และผู้ใช้มีความประสงค์จะขอซื้อแพ็คแกจเสริมเพิ่มเติม แต่ไม่สามารถดำเนินการได้ สามารถกด *190# โทรออกจากเบอร์ ทรูมูฟเอช เพื่อยกเลิก สิทธิ์ในแบบ Non-Stop ก่อน แล้วจึงสามารถดำเนินการซื้อแพ็คแกจเสริมเพิ่มเติม ได้

ทรูโบนัส รับสิทธิ์ซื้อเน็ต 320 MB 24 ชั่วโมง ราคา 9 บาท
สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูมูฟเอช แบบรายเดือนและแบบเติมเงินที่ใช้รายการส่งเสริมการขาย 4G/3G/EDGE
1.ผู้ใช้แบบ Non-Stop (ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง) : รับสิทธิ์ซื้อเน็ต 320 MB 24 ชั่วโมง ราคา 9 บาท เพิ่มเติมจากรายการส่งเสริมการขายหลักหรือแพ็กเกจเสริม(ถ้ามี) จำนวน 320MB/สิทธิ์
1.1 รับสิทธิ์ และ ตรวจสอบสิทธิ์ ที่ TrueID Application หรือ TrueID Web
1.2 สามารถใช้สิทธิพิเศษข้างต้นนี้ได้ถึงเวลา 24 ชม นับจากได้รับสิทธิ์ และหลังจากนั้นระบบจะตัดเข้าการใช้บริการตามสิทธิ์ในรายการส่งเสริมการขายหลักที่ผู้ใช้บริการเลือกใช้ปัจจุบัน
1.3 สามารถกดขอรับสิทธิ์ได้เท่าจำนวนสิทธิพิเศษ TrueBonus ที่ผู้ใช้บริการมีสิทธิ์ได้รับสูงสุดภายใน 1 วัน
1.4 สามารถกดขอรับสิทธิ์ได้หลายครั้งต่อวัน ทั้งนี้ ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์ตามเงื่อนไขที่กำหนด
2.ผู้ใช้แบบคิดตามปริมาณการใช้งาน (Pay per use) : รับสิทธิ์ซื้อเน็ต 320 MB 24 ชั่วโมง ราคา 9 บาท เพิ่มเติมจากรายการส่งเสริมการขายหลักหรือแพ็กเกจเสริม (ถ้ามี) นาน 1 วัน / สิทธิ์
2.1 รับสิทธิ์ และ ตรวจสอบสิทธิ์ ที่ TrueID Application หรือ TrueID Web
2.2 สามารถใช้สิทธิพิเศษข้างต้นนี้ได้ 24 ชม นับจากได้รับสิทธิ์
2.3 สามารถใช้ความเร็วสูงสุดได้ 320MB/สิทธิ์ หลังจากใช้งานครบ 320 MB แล้ว จะคิดค่าบริการเพิ่มตามแพ็กเกจหลักของลูกค้าที่ใช้งานอยู่
2.4 สามารถกดขอรับสิทธิ์ได้สูงสุด หลายครั้ง/วัน
3.ในกรณีที่มีการกดขอ รับสิทธิ์ในแบบ Non-Stop (ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง) ไปแล้วและผู้ใช้ขอรับสิทธิ์เพิ่มเติม ในขณะที่สิทธิ์ในแบบ Non-Stop (ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง) ก่อนหน้านั้น ยังไม่ครบ 24 ชั่วโมง ผู้ใช้จะได้รับสิทธิ์ในแบบคิดตามปริมาณการใช้งาน (Pay per use) และการตัดสิทธิ์4G/3G/EDGE ที่เกิดขึ้นในขณะใช้งานจะตัดสิทธิ์ ที่ได้จากแบบคิดตามปริมาณการใช้งาน (Pay per use) เป็นอันดับแรก
4.ในกรณีที่มีการกดขอ รับสิทธิ์ในแบบ Non-Stop (ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง)ไปแล้วและยังไม่ครบ 24 ชั่วโมง นับจากได้รับสิทธิ์ และผู้ใช้มีความประสงค์จะขอซื้อแพ็คแกจเสริมเพิ่มเติม แต่ไม่สามารถดำเนินการได้ สามารถกด *190# โทรออกจากเบอร์ ทรูมูฟเอช เพื่อยกเลิก สิทธิ์ในแบบ Non-Stop ก่อน แล้วจึงสามารถดำเนินการซื้อแพ็คแกจเสริมเพิ่มเติมได้

ทรูโบนัส รับสิทธิ์ส่งข้อความฟรี 50 ข้อความ 1วัน/ สิทธิ์ (รายเดือน) ทุกเครือข่าย
1.รับสิทธิ์ได้เฉพาะลูกค้าทรูมูฟ เอช ระบบรายเดือน
2.รับสิทธิ์ และ ตรวจสอบสิทธิ์ ที่ TrueID Application หรือ TrueID Web
3.สามารถรับสิทธิ์ได้เฉพาะลูกค้าทรูมูฟ เอช ที่มีอายุการใช้งานบริการถึง 60 วัน และมียอดใช้บริการหรือ
เติมเงินในรอบบิลล่าสุดอย่างน้อย 100 บาท
4.สิทธิ์ที่กดขอรับสามารถใช้งานได้จะถึงเวลา 23.59 น.ของวันที่กดขอรับสิทธิ์
5.สิทธิ์คงเหลือไม่สามารถทบยอดไปใช้ในวันถัดไปได้ และ ไม่สามารถเปลื่ยนแปลงเป็นอื่นใดได้ แต่หากใช้สิทธิ์ครบตามจำนวนก่อนเวลา 23.59 น.
ระบบจะคิดค่าใช้บริการตามอัตราสิทธิ์ในรายการส่งเสริมการขายหลักที่ผู้ใช้บริการเลือกใช้ปัจจุบัน
6.ลำดับการหักการใช้งาน ระบบจะหักจากแพ็กเกจเสริมก่อนโปรโมชั่นหลัก โดยระบบจะหักจากแพ็กเกจเสริมที่ได้รับจากสิทธิพิเศษทรูโบนัสก่อนเป็นอันดับแรก
7.สิทธิพิเศษการส่ง SMS ใช้ได้สำหรับการส่งข้อความระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ใช้และจดทะเบียนภายในประเทศเท่านั้น
8.สิทธิพิเศษการส่ง SMS ใช้ได้สำหรับการส่งข้อความระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนที่ไปยังปลายทางได้ทุกเครือข่าย
9.การส่งข้อความสั้น (SMS) ไม่รวมถึงการโทรหมายเลขพิเศษ, หมายเลขฉุกเฉิน, หมายเลขเพื่อร่วมกิจกรรมทางการตลาด, การโหวตร่วมสนุก และเกมส์ต่างๆ หรือหมายเลขที่มีการคิดค่าบริการเชิงพาณิชย์ เป็นต้น

ทรูโบนัส รับสิทธิ์ส่งข้อความฟรี 50 ข้อความ 1 วัน / สิทธิ์ (เติมเงิน) ทุกเครือข่าย
1.รับสิทธิ์ได้เฉพาะลูกค้าทรูมูฟ เอช ระบบเติมเงิน
2.รับสิทธิ์ และ ตรวจสอบสิทธิ์ ที่ TrueID Application หรือ TrueID Web
3.สามารถรับสิทธิ์ได้เฉพาะลูกค้าทรูมูฟ เอช ที่มีอายุการใช้งานบริการถึง 60 วัน และมียอดใช้บริการหรือ
เติมเงินในรอบบิลล่าสุดอย่างน้อย 100 บาท
4.สิทธิ์ที่กดขอรับสามารถใช้งานได้จะถึงเวลา 23.59 น. ของวันที่กดขอรับสิทธิ์
5.สิทธิ์คงเหลือไม่สามารถทบยอดไปใช้ในวันถัดไปได้ และ ไม่สามารถเปลื่ยนแปลงเป็นอื่นใดได้ แต่หากใช้สิทธิ์ครบตามจำนวนก่อนเวลา 23.59 น.
ระบบจะคิดค่าใช้บริการตามอัตราสิทธิ์ในรายการส่งเสริมการขายหลักที่ผู้ใช้บริการเลือกใช้ปัจจุบัน
6.ลำดับการหักการใช้งาน ระบบจะหักจากแพ็กเกจเสริมก่อนโปรโมชั่นหลัก โดยระบบจะหักจากแพ็กเกจเสริมที่ได้รับจากสิทธิพิเศษทรูโบนัสก่อนเป็นอันดับแรก
7.สิทธิพิเศษการส่ง SMS ใช้ได้สำหรับการส่งข้อความระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ใช้และจดทะเบียนภายในประเทศเท่านั้น
8.สิทธิพิเศษการส่ง SMS ใช้ได้สำหรับการส่งข้อความระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนที่ไปยังปลายทางได้ทุกเครือข่าย
9.การส่งข้อความสั้น (SMS) ไม่รวมถึงการโทรหมายเลขพิเศษ, หมายเลขฉุกเฉิน, หมายเลขเพื่อร่วมกิจกรรมทางการตลาด, การโหวตร่วมสนุก และเกมส์ต่างๆ หรือหมายเลขที่มีการคิดค่าบริการเชิงพาณิชย์ เป็นต้น

ทรูโบนัส รับสิทธิ์ฟรี Wi-Fi 60 นาที 1วัน / สิทธิ์
1.สิทธิพิเศษนี้เริ่มใช้ได้ในวันที่ 6 ตุลาคม 2554 - จนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลง
2.รับสิทธิ์ และ ตรวจสอบสิทธิ์ ที่ TrueID Application หรือ TrueID Web
3.การใช้งานจะสามารถใช้ได้ถึงเวลา 23.59 น. ของวันที่ลูกค้ากดขอรับสิทธิ์
4.ปัจจุบัน wifi by Truemove/Truemove-h ลูกค้าสามารถใช้ username True ID แบบเบอร์ mobile ในการ login wifi ดังนั้น กรณีลูกค้า ขอสิทธิพิเศษ wifi ฟรี 60 นาที/ 1 สิทธิ์ ของ True Reward Bonus แล้วครบระยะเวลาที่ได้รับสิทธิพิเศษฟรี แต่หลังจากนั้นลูกค้ายังสามารถ login wifi ได้ ลูกค้าจะถูกคิดเงินแบบ Pay Per Use ของ package wifi by Truemove/Truemove-h ทันที
5.กรณีที่ลูกค้าใช้เบอร์ทรูมูฟ เอช ที่มีแพ็กเกจ Wi-Fi แบบไม่จำกัด (Wi-Fi Unlimited) จะไม่สามารถรับสิทธิพิเศษฟรี Wi-Fi 60 นาที
6.ลูกค้าที่เข้าเงื่อนไขได้รับ TrueBonus ในส่วนของสิทธิพิเศษ True WiFi จะต้องเป็นลูกค้าทรูมูฟ เอช เท่านั้น โดยลูกค้าจะต้องใช้ TrueID ที่เป็นหมายเลขทรูมูฟ เอช ในการ log in เพื่อใช้สิทธิ์

ทรูโบนัส รับสิทธิ์ชมช่องเพิ่ม ฟรี
1.สิทธิพิเศษนี้เริ่มใช้ได้ในวันที่ 1 สิงหาคม 2557 - จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
2.รับสิทธิ์ และ ตรวจสอบสิทธิ์ที่ TrueID Application หรือ TrueID Web
3.ผู้ใช้บริการสามารถกดรับสิทธิ์ชมช่องเพิ่ม ฟรี ได้ 1 สิทธิ์/วัน และสามารถใช้สิทธิ์ได้ถึงเวลา 23.59 น. ของวันที่กดขอรับสิทธิ์
4.ลูกค้าสามารถขอรับสิทธิ์พิเศษนี้ได้ในทุกหมายเลข
5.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขอรับสิทธิ์ กรณีที่ลูกค้ามีบริการ ตรงกับสิทธิ์พิเศษไว้อยู่ก่อนแล้ว
6.ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด และ ใช้ร่วมกับโปรโมช่นอื่น ๆ
7.ลูกค้าสามารถตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการฯ ได้ที่ช่องทาง http://www.truevisionstv.com
8.แพ็กเกจที่ไม่สามารถขอรับสิทธิ์ได้ Enjoy Package / CVG ทุก Package