อยากให้เธอรู้..อยากให้เธอลอง..

ห้ามพลาด! รับ 15 ทรูพอยท์

เพียงสแกนจ่าย QR Code ครั้งแรก เริ่มต้น 30 บาท/รายการ

ด้วย True Money Wallet 

ณ ร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ True Point & Pay ที่ร่วมรายการ

เฉพาะผู้ใช้ ทรูมันนี่ วอลเล็ท ที่ได้รับการเลือกเข้าร่วมโครงการเท่านั้น

วิธีการร่วมกิจกรรม 
ผู้ใช้ทรูมันนี่วอลเล็ทที่ได้รับการเลือกเข้าร่วมโครงการ ชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ ณ ร้านค้าที่ได้รับการอนุมัติและมีสัญลักษณ์ True Point & Pay ตั้งแต่ 30 บาท ขึ้นไป ด้วยแอปพลิเคชันทรูมันนี่วอลเล็ทภายในช่วงเวลาที่กำหนด

ระยะเวลาแคมเปญ 
วันที่ 16 เมษายน 2563 - วันที่ 15 พฤษภาคม 2563

ของรางวัล 
รับ 15 ทรูพอยท์ เมื่อชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการด้วยทรูมันนี่วอลเล็ทที่ลงทะเบียนด้วยหมายเลขโทรศัพท์เครือข่าย TrueMove H ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการที่ได้รับการอนุมัติและมีสัญลักษณ์ True Point & Pay ตั้งแต่ 30 บาท ขึ้นไป

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้ทรูมันนี่วอลเล็ทที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “อยากให้เธอรู้..อยากให้เธอลอง..” ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย จะต้องยอมรับ ตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไขนี้

 1. รายการส่งเสริมการขายนี้เป็นของบริษัท ทรู ดิจิตอล กรุ๊ป  จำกัด (“ทรูยู”)  เรียกต่อจากนี้ว่า “บริษัท”
 2. ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล คือ ผู้ที่ได้รับเลือกเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการ ครบถ้วนภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และถูกต้องตามรายละเอียดเงื่อนไขนี้เท่านั้น
 3. ผู้ใช้ทรูมันนี่วอลเล็ทที่ได้รับการเลือกเข้าร่วมโครงการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการณร้านค้าที่ได้รับการอนุมัติและมีสัญลักษณ์True Point & Pay ตั้งแต่ 30 บาทขึ้นไปด้วยแอปพลิเคชันทรูมันนี่วอลเล็ทภายในช่วงเดือนที่ได้รับการแจ้งว่าได้เข้าร่วมรายการ
 4. บริษัทจำกัดจำนวนการได้รับ 30 ทรูพอยท์ต่อ 1 หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ใช้ทรูมันนี่วอลเล็ทที่ได้รับการอนุมัติเข้าร่วมเท่านั้น
 5. บริษัทจำกัดจำนวนสิทธิ์ในการรับเงินของผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับที่ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
 6. ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลที่มีหมายเลขประจำตัวบัตรประชาชนเดียวกับหมายเลขบัตรประชาชนที่ลงทะเบียนเป็นร้านค้าที่ร่วมรายการที่มีสัญลักษณ์ True Point & Pay จะไม่ได้รับเงินคืนจากร้านค้านั้นๆ
 7. บริษัทจะมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลโดยเพิ่มทรูพอยท์เข้าของผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลภายใน 15 วันหลังจากสิ้นสุดเดือนนั้น เว้นแต่จะเกิดเหตุขัดข้อง หรือเหตุสุดวิสัย
 8. รางวัลนี้ไม่สามารถแลก คืน เปลี่ยนเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นได้ รวมทั้งไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับรางวัลให้กับผู้อื่น และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่นๆ ได้
 9. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และ รายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้นคำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 10. การแจกของรางวัลเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น และบริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ยกเลิกการให้ของรางวัล นำของรางวัลกลับคืน และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย
 11. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายรับรองว่าข้อมูลที่ใช้ในการยืนยันตัวตนเป็นข้อมูลของตนและเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง หากบริษัทตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จและไม่ใช่ข้อมูลของผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้รางวัล รวมทั้งเรียกร้องค่าเสียหายต่อผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
 12. กรณีที่ซื้อสินค้าและ/หรือบริการ และภายหลังทำการยกเลิกการซื้อสินค้าและ/หรือบริการดังกล่าว (Void/ Refund/ Cancel) บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์การเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้และ/หรือรายการส่งเสริมอื่นใดของบริษัท กับผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมที่มีการกระทำดังกล่าว รวมทั้งยกเลิกการให้รางวัล หรือเรียกรางวัลคืนจากผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่มีการกระทำดังกล่าวได้
 13. สิทธิ์ในการรับทรูพอยท์จากรายการส่งเสริมการขายนี้ ต้องได้มาจากการชำระด้วยทรูมันนี่วอลเล็ทในร้านค้าที่ร่วมรายการ เพื่อรับสินค้าและ/หรือบริการของร้านค้าดังกล่าวจริงเท่านั้น หากบริษัทตรวจพบพฤติกรรมใดๆ ที่แสดง หรือส่อว่ารายการที่ทำให้ได้รับทรูพอยท์ไม่ได้มาจากการซื้อสินค้าและ/หรือบริการของร้านค้าที่ร่วมรายการจริง บริษัทมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกทรูพอยท์และเรียกคืนของรางวัลต่างๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร
 14. กรณีที่บริษัทตรวจพบว่าผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายมีพฤติกรรมหรือการกระทำใดๆ ที่แสดง หรือส่อเกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริตไม่ว่าทางใดหรือการดำเนินการอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ บริษัทมีสิทธิ์ที่จะยกเลิก และเรียกคืนของรางวัลต่างๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร
 15. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Call Center โทร. 1240