ทำบุญได้ง่ายๆ แค่มีทรูพอยท์

รวดเร็วทันใจสมเป็นยุค 4G จริงๆ เพราะไม่ว่าจะทำอะไรก็สะดวกสบายง่ายแค่ปลายนิ้ว รวมถึงการทำบุญที่เดี๋ยวนี้สามารถร่วมบริจาคให้กับองค์กรการกุศลต่างๆ ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านแอปพลิเคชั่นทรูยู เพียงใช้ 100 ทรูพอยท์ ก็เท่ากับได้ร่วมบริจาค 10 บาท เข้าสมทบทุนในองค์กรการกุศลแต่ละองค์กร

มาดูกันว่ามีองค์กรไหนบ้าง ที่สามารถใช้ทรูพอยท์แทนเงินบริจาคได้บ้าง

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย (The Thai Red Cross Organ Donation Centre) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2537 เป็นศูนย์รับแจ้งผู้เสียชีวิตที่บริจาคอวัยวะและเนื้อเยื่อ ประสานงานการบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ จัดสรรอวัยวะที่ได้รับบริจาคแก่ผู้ป่วยทั่วประเทศ ด้วยความเป็นธรรม เสมอภาค และถูกต้องตามหลักวิชาการ


องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย

องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ทำงานเพื่อพิทักษ์สิทธิเด็กทุกคนในประเทศไทยและทั่วโลก โดยไม่คำนึงถึงสัญชาติ เพศ ศาสนา เชื้อชาติ การศึกษาและฐานะ สิทธิดังกล่าวหมายถึง สิทธิที่จะมีชีวิตรอด สิทธิที่จะได้รับการพัฒนา สิทธิที่จะได้รับความคุ้มครอง และสิทธิในการมีส่วนร่วม ยูนิเซฟให้ความช่วยเหลือแก่เด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสและมีความเสี่ยงต่อความรุนแรง การถูกกระทำ ถูกทอดทิ้ง และถูกแสวงประโยชน์โดยมุ่งแก้ที่ต้นเหตุของปัญหา การทำงานของยูนิเซฟเน้นการสร้างทักษะและมอบโอกาสให้แก่เด็ก เยาวชน และครอบครัว เพื่อให้พวกเขาสามารถช่วยเหลือตัวเองได้อย่างยั่งยืนในอนาคต นอกจากนี้ ยูนิเซฟยังรณรงค์ให้เกิดกฎหมาย นโยบาย และสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้เด็กทุกคนได้รับโอกาสในการพัฒนาและเติบโตขึ้นอย่างเต็มศักยภาพ


องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลก สำนักงานประเทศไทย

องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (WWF) คือหนึ่งในองค์กรเพื่อการอนุรักษ์ที่ได้รับความเชื่อถือมากที่สุด และเป็นอิสระมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีผู้ให้การสนับสนุนมากกว่า 5 ล้านคน และมีเครือข่ายทำงานอยู่ในประเทศต่าง ๆ กว่า 100 ประเทศ พันธกิจของ WWF คือ ลดการบุกรุก และยับยั้งการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพของโลก พร้อมกับสร้างอนาคตใหม่ให้มนุษย์อยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างกลมกลืน ด้วยการอนุรักษ์ไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพของโลก สร้างหลักประกันให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ผลักดันให้เกิดการลดมลภาวะ และลดการบริโภคอย่างสิ้นเปลือง


ศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย (Thai Red Cross Eye Bank) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2508 มีหน้าที่จัดเก็บและรวมรวมดวงตาจากผู้บริจาคที่เสียชีวิต เพื่อมอบให้แก่จักษุแพทย์ไปใช้ในการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา โดยมีการจัดสรรดวงตาบริจาคอย่างเท่าเทียม และยุติธรรม รวมถึงเป็นศูนย์กลางแห่งเดียวของประเทศไทยในการรับจองดวงตาบริจาคเพื่อการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา


มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ

มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ก่อตั้งโดย ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ อาจารย์ตาบอดผู้จบ Harvard Law School เป็นอาจารย์สอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ผลักดันกฎหมายคนพิการต่าง ๆ ซึ่งต้องการสร้างโอกาสให้แก่ผู้พิการ และ “เปลี่ยนภาระให้เป็นพลัง” โดยจัดตั้งโครงการต่าง ๆ ของมูลนิธิฯ เช่น ร้านกาแฟคนหูหนวก หอศิลป์ผลงานคนพิการ ศูนย์เด็กเล็กผู้พิการบ้านยิ้มสู้ ศูนย์บริการถ่ายทอดล่ามภาษามือทางไกลคนหูหนวก ศูนย์บริการคนพิการ ซึ่งขณะนี้ มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ กำลังจัดสร้างศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน เพื่อฝึกอาชีพอย่างยั่งยืนให้แก่คนพิการทุกประเภทได้หลุดพ้นจากความยากจน จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเปลี่ยนภาระให้เป็นพลัง กับมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ


มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี หรือ รพ.เด็ก เป็นโรงพยาบาลของรัฐแห่งเดียวในประเทศไทยที่ดูแลโรคเฉพาะทางในเด็ก มีความเชี่ยวชาญในการดูแลและให้การรักษาทุกโรคที่เป็นปัญหาสุขภาพและการเจ็บป่วยในเด็ก โดยมีโครงการดูแลรักษาเด็กผิดปกติแต่กำเนิดแบบครบวงจร เพื่อให้การดูแลช่วยเหลือเด็กเหล่านี้ได้มีโอกาสเข้าสู่กระบวนการรักษาและฟื้นฟูโดยเร็ว มีพัฒนาการที่ดี เติบโตสมวัย และสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสมบูรณ์ ไม่เป็นภาระให้กับครอบครัวและสังคม


มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ดำเนินการช่วยเหลือเด็กไทยที่ขาดพ่อแม่ ญาติมิตร ซึ่งให้การเลี้ยงดูในรูปแบบครอบครัวทดแทนถาวรระยะยาว เด็กจะมีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวอีกครั้ง โดยได้รับความรักความอบอุ่นจากแม่โสสะ และยังได้รับการศึกษาสูงสุดตามความสามารถ ปัจจุบันมีเด็กอยู่ในการดูแลของครอบครัวโสสะประมาณ 700 คน ในหมู่บ้านเด็กโสสะทั้ง 5 แห่ง ได้แก่ บางปู สมุทรปราการ หาดใหญ่ สงขลา หนองคาย เชียงราย และภูเก็ต ซึ่งมีเด็กที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่ออกไปประกอบอาชีพพึ่งพาตนเอง และอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขได้แล้วกว่า 500 คน


มูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ (องค์กรสาธารณประโยชน์)

มูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญโญ (องค์กรสาธารณประโยชน์) จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนตลอดจนพระภิกษุ – สามเณร ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา ในปัจจุบันทางมูลนิธิฯ ได้รับอุปการะสงเคราะห์เลี้ยงดูเด็กกำพร้ายากไร้ให้ได้รับการศึกษาที่ดี ตลอดเวลาที่ผ่านมาทางมูลนิธิฯ ได้ริเริ่มโครงการเพื่อการกุศลหลายโครงการ เช่น โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้องโครงการบรรพชาสามเณร “เพื่อสร้างศาสนทายาท” เป็นต้น นั่นนี้ทางมูลนิธิพระครูบาน้อย เขมปัญญา ได้รับความเมตตาจากพุทธศาสนิชนตลอดจนผู้ใจบุญ ช่วยเหลืออุปถัมภ์ โดยท่านสามารถร่วมสนับสนุนโครงการได้ผ่านการบริจาค น้ำใจท่านจะช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็กและเยาวชนเหล่านี้ให้ดีขึ้น


โครงการ "ก้าวคนละก้าว"

โครงการ "ก้าวคนละก้าว" มุ่งเน้นการช่วยเหลือโรงพยาบาล และจะเพิ่มเติมการช่วยเหลือไปถึงโรงพยาบาลชุมชน หรือโรงพยาบาลขนาดเล็ก เนื่องจากเป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับชุมชนมากที่สุด เป็นประตูด่านแรกที่ประชาชนจะเข้ารับการบริการ หากโรงพยาบาลชุมชนสามารถพัฒนาศักยภาพในการรักษา ก็จะสามารถแบ่งเบาภาระให้กับโรงพยาบาลประจำจังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์ได้

  • ใช้ 100 ทรูพอยท์ แทนเงินบริจาค 10 บาท

  • ใช้ 500 ทรูพอยท์ แทนเงินบริจาค 50 บาท

  • ใช้ 1,000 ทรูพอยท์ แทนเงินบริจาค 100 บาท

  • ใช้ 3,000 ทรูพอยท์ แทนเงินบริจาค 300 บาท


มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม(ภาวะปากแหว่งเพดานโหว่)

ในทุกๆ 3 นาที ทั่วโลกมีเด็กหนึ่งคนที่เกิดพร้อมกับภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ในประเทศไทยโดยเฉลี่ยจะมีเด็กภาวะปากแหว่งหรือเพดาโหว่เพิ่ม 2,000 รายต่อปี สิ่งที่พวกเขาต้องเผชิญไม่ใช่แค่เรื่องความสวยงามแต่รวมถึงเรื่องการหายใจ การกลืนอาหาร การสื่อสาร รวมถึงความกังวลต่ออนาคต คุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการเติมรอยยิ้มให้กับน้องๆได้ เพราะการให้ของเราจะเปลี่ยนชีวิตของใครคนหนึ่งได้ตลอดกาล

  • ใช้ 100 ทรูพอยท์ แทนเงินบริจาค 10 บาท

  • ใช้ 500 ทรูพอยท์ แทนเงินบริจาค 50 บาท

  • ใช้ 1,000 ทรูพอยท์ แทนเงินบริจาค 100 บาท


มูลนิธิเดอะวอยซ์ (เสียงจากเรา)

มูลนิธิเดอะวอยซ์ (เสียงจากเรา) ก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือสัตว์จรจัดที่ไม่มีทั้งที่พึ่งและที่พักพิงและแก้ปัญหาสุนัขและแมวจรจัดที่มีอยู่ในประเทศไทยให้หมดไป มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและรักษาสัตว์ที่ถูกทิ้ง ถูกทำร้าย ได้รับอุบัติเหตุ และจัดหาผู้รับอุปการะ, จัดสวัสดิภาพสัตว์ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อย่างรอบด้าน โครงการระดมทุนรับบริจาคผ่านช่องทางออนไลน์ จุดออกบูธ และตู้รับบริจาค ซึ่งรายได้จากการรับบริจาคนั้น ถูกนำไปใช้เพื่อ รักษาสัตว์ที่บาดเจ็บ, โครงการทำหมันและวัคซีน, โครงการปลูกต้นกล้า ไม่พร้อมไม่เลี้ยง (เพื่อแก้ปัญหาหมาแมวจรจัดจากต้นเหตุ), ค่าใช้จ่ายดูแลสัตว์หลังจากที่ได้รับการรักษาแล้ว แต่ไม่สามารถหาบ้านได้ (Shelter)


บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

“ทรูยู…ส่งต่อน้ำใจไทยช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี” เพื่อระดมความช่วยเหลือผ่านการใช้ทรูพอยท์ 100 คะแนน แทนเงินบริจาค 10 บาท โดยร่วมบริจาคได้แล้ววันนี้" #Saveubon


มูลนิธิออทิสติกไทย

ส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพ ความสนใจ และความถนัดของแต่ละบุคคล เพื่อการดำรงชีวิตอย่างอิสระ มูลนิธิออทิสติกไทย เป็นองค์กรสาธารณะประโยชน์ ได้รับการรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการระดับดีมากจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จัดบริการเตรียมความพร้อม ศูนย์การเรียนและศูนย์ฝึกอาชีพออทิสติกไทย แก่บุคคลออทิสติกและบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ในพื้นที่ทั่วประเทศ

_________________________________________________________________________________

“วิ่งไปไม่ทิ้งกัน 2020 No One Left Behind” จัดโดยมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ

กิจกรรมโครงการ “วิ่งไปไม่ทิ้งกัน 2020 No One Left Behind” จัดโดยมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ซึ่งเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ที่คนพิการจัดกิจกรรมชวนคนทั่วไปมาร่วมวิ่งคู่กับคนตาบอดและคนพิการทุกประเภท ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานจาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในวันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 06.00 น. ณ บริเวณสวนหลวง ร.9 เพื่อรณรงค์สื่อสารสังคมให้มีเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการ ส่งเสริมการสร้างสังคมที่ให้โอกาสคนพิการได้อยู่ร่วมกันกับคนในสังคมอย่างเท่าเทียม และเชิญชวนให้บริจาคเงินสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2560 ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดฝึกอบรมทักษะอาชีพทางการเกษตร และการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพื่อให้คนพิการและครอบครัว สามารถประกอบอาชีพ มีรายได้สามารถเลี้ยงดูแลตนเอง ไม่ถูกมองว่าเป็นภาระทางสังคม โดยมีคนพิการทั้งจากบริเวณใกล้เคียงและจากจังหวัดอื่นๆโดยเฉพาะภาคกลาง ประสงค์เข้าอบรมทักษะอาชีพอีกเป็นจำนวนมาก แต่ยังประสบปัญหาเรื่องการเดินทางและที่พักจึงมีความจำเป็นต้องสร้างอาคารที่พัก และโรงอาหาร รวมทั้งห้องสำนักงาน เพื่อรองรับการฝึกอบรมของกลุ่มคนพิการดังกล่าว ด้วยงบประมาณทั้งสิ้น 34 ล้านบาท

_________________________________________________________________________________

มูลนิธิรามาธิบดีฯ โครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19


จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลกนั้น คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาพยาบาล และการให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่สังคมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ตลอดจนการเตรียมความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือแพทย์ ห้องผู้ป่วย เพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตทั้งระยะสั้นและระยะยาว หากมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นดังเช่นในประเทศกลุ่มเสี่ยงในเอเชียและยุโรป ด้วยเหตุนี้ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และมูลนิธิรามาธิบดีฯ จึงได้จัดตั้งกองทุนพิเศษ "โครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19" เพื่อสร้างความพร้อมและความคล่องตัวในการบริหารจัดการด้านต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติมจากที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ เป็นที่ทราบดีว่า ในสถานการณ์เช่นนี้ ประชาชนทุกคนต่างเผชิญกับความลำบาก หากแต่น้ำใจของท่านเพียงคนละเล็กละน้อย สามารถแปรเปลี่ยนเป็นพลังการให้ที่ยิ่งใหญ่เพื่อช่วยเหลือชีวิตของพี่น้องชาวไทยด้วยกันต่อไป ดังปณิธานที่ว่า "คำว่าให้...ไม่สิ้นสุด"

  • ใช้ 100 ทรูพอยท์ แทนเงินบริจาค 10 บาท

  • ใช้ 500 ทรูพอยท์ แทนเงินบริจาค 50 บาท

  • ใช้ 1,000 ทรูพอยท์ แทนเงินบริจาค 100 บาท

 

แบบนี้ต้องบอกว่า ทำบุญได้ง่ายแถมสบายกระเป๋าอีกต่างหาก อิ่มบุญสุดๆ ไปเลย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >> www.trueyou.net/truepoint