ตั๋วเครื่องบินแอร์เอเชีย (กรุงเทพ-นาโกย่า) 40,000 บาท

ตั๋วเครื่องบินแอร์เอเชียไป-กลับ เส้นทางกรุงเทพ (ดอนเมือง) - นาโกย่า จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง มูลค่า 40,000 บาท (20,000 บาทต่อที่นั่ง)

ที่นั่งเป็นแบบชั้นประหยัด (economy) ทั้งขาไปและขากลับ รวมน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง 20 kg. ต่อ 1 ที่นั่ง ทั้งขาไปและขากลับ)


*เดินทางภายในสิงหาคม 2562