ทดสอบ CD

ผสม mass + secret

C = noindex    secret

D = noindex    secret

thematic = noindex     secret