ข้อกำหนดและเงื่อนไข ในการรับสิทธิ์์รับสิทธิ์อัปแพ็กเกจทรูวิชั่นส์ หรือรับทรูพอยท์

ข้อกำหนดและเงื่อนไข ในการรับสิทธิ์์รับสิทธิ์อัปแพ็กเกจทรูวิชั่นส์ หรือรับทรูพอยท์
การรับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้บริการปัจจุบัน ทรูออนไลน์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช และ/หรือ ทรูวิชั่นส์ โดยบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น และ/หรือ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด (รวมเรียกว่า "บริษัทฯ")
1)
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับสิทธิพิเศษ เพิ่มช่องทรูวิชั่นส์
1. ผู้ใช้บริการมีความประสงค์ขอรับสิทธิพิเศษจากการใช้ทรู วิชั่นส์ ดังนี้
(1) บริการทรูวิชั่นส์: ลูกค้า ทรู บลู ทรู เรด และ ทรู แบล็ค รับสิทธิชมแพ็กเกจเพิ่มขึ้น 1 ระดับ โดยมีแพกเกจที่ปรับสูงขึ้นจะขึ้นอยู่กับแพ็กเกจที่ ใช้งาน ณ ปัจจุบัน เป็นระยะเวลานาน 30 วันจากวันที่กดรับสิทธิ โดยสามารถกดรับสิทธิได้สูงสุด 3 ครั้งต่อปี (เฉพาะแพ็กเกจแพลทตินัม จะได้รับสิทธิทรูพอยท์ 100 ทรูพอยท์ ) ยกเว้นกล่องทรูไอดี ทีวี ไม่สามารถรับสิทธิได้
2. ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิพิเศษตามข้อ 1 ส่วนของ (1) ข้างต้นเมื่อมีการใช้งานเบอร์มือถือทรูมูฟเอช อย่างน้อย 1 เบอร์ และสถานะของการใช้บริการได้ตามปกติ (Active Status) โดยชำระค่าบริการทุกบริการอย่างครบถ้วน และสามารถรับสิทธิผ่าน TrueID ที่ Login เข้าระบบด้วยเบอร์มือถือทรูมูฟเอช เท่านั้น
3. ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิพิเศษข้างต้น เมื่อมีสถานะของการใช้บริการได้ตามปกติ (Active Status) โดยชำระค่าบริการทุกบริการอย่างครบถ้วน
4. ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิพิเศษตามข้อ 1 ส่วนของ (1) ข้างต้น จะต้องใช้บริการทรูวิชั่นส์แล้วอย่างน้อย 6 เดือน และใช้งานแพ็กเกจ Happy familyHD ขึ้นไป
5. สิทธิพิเศษข้างต้นนี้ ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายหรือข้อเสนออื่นได้
6. บริษัทฯ มีสิทธิเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการให้สิทธิพิเศษ ในเวลาใดๆ ก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า หากมีข้อกำหนด คำสั่ง หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง กำหนดให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงื่อนไขการให้บริการใดๆ ที่เกี่ยวของกับการให้สิทธิพิเศษอันเป็นการเพิ่มภาระในการดำเนินการของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้มีการกำหนดเงื่อนไขโดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ นอกเหนือจากการดำเนินการข้างต้นแล้ว บริษัทฯ มีสิทธิแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงื่อนไขการให้สิทธิพิเศษได้ตามที่บริษัทฯ เห็นว่าเหมาะสม โดยจะได้แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางที่บริษัทฯ เห็นสมควร
7. ช่องรายการ เนื้อหารายการ หรือการถ่ายทอดสดรายการของบริการทรูวิชั่นส์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขที่ผู้ถือสิทธิกำหนด หรือตามที่ทรูวิชั่นส์เห็นสมควร
8. สิทธิพิเศษข้างต้นนี้ ไม่สามารถรับสิทธิ์ ซ้ำ หรือซ้อนกันกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้
9. ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการทรูออนไลน์ บริการทรูวิชั่นส์ หรือบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช เพิ่มเติม เป็นไปตามที่กำหนดในคำขอ/สัญญาใช้บริการในกลุ่มทรู และ/หรือ ที่บริษัทฯ ผู้ให้บริการกำหนด
10. ผู้ใช้บริการได้อ่านและเข้าใจ และตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นโดยตลอดแล้วก่อนกดตอบรับรับสิทธิพิเศษตามช่องทางที่บริษัทฯ กำหนด