สแกนแหลก แจกกระหน่ำ ช่วยคนไทย

ประหยัดเงินสูงสุด 150.-/เดือน

เมื่อสแกนจ่ายป้าย QR ทรู ด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท 30 บาทขึ้นไป/รายการ ภายในเดือน

(สูงสุด 3 ร้านค้า/วัน 15 ร้านค้า/เดือน)

สแกนจ่ายครั้งแรก ประหยัดทันที 10.- สแกนจ่ายครั้งที่ 2-15
- ไม่ซ้ำร้านค้า รับเงินคืน 10.-/รายการ
- ร้านค้าเดิม รับเงินคืน 5.-/รายการ

 

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย :
1 ก.ค. 63 - 30 ก.ย. 63

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายและของรางวัล :

1.มีบัญชี ทรูมันนี่วอลเล็ทและได้ทำการยืนยันตัวตนในแอปพลิเคชัน ทรูมันนี่วอลเล็ทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

2.ทำการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการผ่านแอปพลิเคชันทรูมันนี่วอลเล็ท ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ ที่มีสัญลักษณ์ True Point & Pay ตั้งแต่ 30 (สามสิบ) บาทขึ้นไป ต่อ 1(หนึ่ง) รายการ ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย

รายละเอียดของรางวัล :

ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล จะได้รับเงินคืนเข้าบัญชีทรูมันนี่วอลเล็ททันที ตามอัตราและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

ได้รับเงินคืน 10 (สิบ) บาท เมื่อชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการที่ร้านค้าที่ร่วมรายการ เป็นครั้งแรก ใน 1 (หนึ่ง) รอบเดือนปฏิทิน

ได้รับเงินคืน 5 (ห้า) บาท ต่อ 1 (หนึ่ง) รายการ เมื่อชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการที่ร้านค้าเดิม ภายใน1 (หนึ่ง) รอบเดือนปฏิทิน

บริษัทจำกัดสิทธิในการรับรางวัลตามจำนวนครั้งและเงื่อนไขที่กำหนดต่อ 1 (หนึ่ง) รอบเดือนปฏิทินดังนี้

- จำกัดสิทธิ1 (หนึ่ง) สิทธิ ต่อ 1 (หนึ่ง) บัญชีทรูมันนี่วอลเล็ท ต่อ 1 (หนึ่ง) ร้านค้า ต่อวัน

- จำกัดสิทธิ3 (สาม) สิทธิ ต่อ 1 (หนึ่ง) บัญชีทรูมันนี่วอลเล็ท ต่อวัน

- จำกัดสิทธิ15 (สิบห้า) สิทธิ ต่อ 1 (หนึ่ง) บัญชีทรูมันนี่วอลเล็ท ต่อเดือน

ทั้งนี้ จำนวนสิทธิดังกล่าวจะเริ่มนับใหม่ทุกสิ้นเดือนปฏิทินตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย

 

รายละเอียดเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย

ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “สแกนแหลก แจกกระหน่ำ ช่วยคนไทย” (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะต้องยอมรับและตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไขดังต่อไปนี้

  1. รายการส่งเสริมการขายดังกล่าวนี้จัดขึ้นโดยบริษัททรูมันนี่จํากัด และบริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด (“บริษัท”)
  2. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่มีสิทธิได้รับรางวัลคือผู้ที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายและรายละเอียดเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายถูกต้องครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้ เท่านั้น
  3. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่มีสิทธิได้รับรางวัล จะได้รับรางวัลทันทีนับตั้งแต่การทำรายการเสร็จสมบูรณ์ เว้นแต่เกิดเหตุขัดข้อง หรือเหตุอันอยู่เหนือการควบคุมของบริษัท และในกรณีที่บริษัทตรวจพบว่าเกิดความผิดพลาดในการให้รางวัล บริษัทมีสิทธิดำเนินการยกเลิกการให้รางวัล และ/หรือการเรียกรางวัลคืนได้โดยทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบแต่อย่างใด

นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบดีว่าในกรณีที่มีการกำหนดระยะเวลาการใช้รางวัล หากไม่ใช้รางวัล หรือใช้รางวัลไม่หมด ภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกของรางวัล ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ นอกจากนี้ รางวัลที่ไม่ได้ใช้ หรือใช้ไม่หมด ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นใดได้ทั้งสิ้น

  1. ในกรณีที่บริษัทพบว่าผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลหรือผู้ที่ได้รับรางวัลภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ (ก) ยกเลิกการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการและ/หรือขอคืนเงินที่ชำระ หรือ (ข) มีเจตนา หรือ พฤติกรรม ที่จะนำรางวัลไปใช้ในเชิงธุรกิจหรือโดยมิชอบ หรือ (ค) กระทำผิดเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งของรายการส่งเสริมการขายนี้หรือ (ง) กระทำการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันผิดต่อกฎหมาย หรือ (จ) มีเหตุอื่นใดที่ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับรางวัลไม่สามารถอ้างสิทธิในการได้รับหรือใช้รางวัลได้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิรับรางวัลใดๆภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ และ/หรือ ดำเนินการเรียกคืนรางวัลที่ได้มอบให้และ/หรือดำเนินการอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควรโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบแต่อย่างใด
  2. บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
  3. รางวัลภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลกคืน และ/หรือ เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ รวมถึงไม่สามารถโอนสิทธิในการได้รับให้แก่บุคคลอื่น และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
  4. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร.1240