สแกนแหลก แจกกระหน่ำ ช่วยคนไทย

สแกนแหลก แจกกระหน่ำ  

สแกนจ่ายไม่ซ้ำร้าน รับเงินคืนทันทีครั้งละ 10.-

เมื่อสแกนจ่ายป้าย QR ทรู ด้วย ทรูมันนี่ วอลเล็ท 30.- ขึ้นไป/รายการ (สูงสุด 3 ร้านค้า/วัน 15 ร้านค้า/เดือน)
สแกนจ่ายครั้งแรก ประหยัดทันที 10.-
สแกนจ่ายครั้งที่ 2-15
- ไม่ซ้ำร้านค้า รับเงินคืน 10.-/รายการ
- ร้านค้าเดิม รับเงินคืน 5.-/รายการ

 

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย :
1 ม.ค. 64 - 31 มี.ค. 64
 

วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขายและของรางวัล

 1. มีบัญชี ทรูมันนี่ วอลเล็ท และได้ทำการยืนยันตัวตนในแอปพลิเคชัน ทรูมันนี่ วอลเล็ท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 2. ทำการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการผ่านแอปพลิเคชัน ทรูมันนี่ วอลเล็ท ผ่านป้าย QR True Point & Pay เฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการ และ/หรือแสดงป้ายโปรโมชันเท่านั้น ตั้งแต่ 30 (สามสิบ) บาทขึ้นไป ต่อ 1 (หนึ่ง) รายการ ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย

 

รายละเอียดของรางวัล

ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล จะได้รับเงินคืนเข้าบัญชี ทรูมันนี่ วอลเล็ท ทันที ตามอัตราและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 • ได้รับเงินคืน 10 (สิบ) บาท เมื่อชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการที่ร้านค้าที่ร่วมรายการ เป็นครั้งแรก ใน 1 (หนึ่ง) รอบเดือนปฏิทิน
 • ได้รับเงินคืน 5 (ห้า) บาท ต่อ 1 (หนึ่ง) รายการ เมื่อชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการที่ร้านค้าเดิม ภายใน 1 (หนึ่ง) รอบเดือนปฏิทิน
 • บริษัทจำกัดสิทธิในการรับรางวัลตามจำนวนครั้งและเงื่อนไขที่กำหนด ต่อ 1 (หนึ่ง) รอบเดือนปฏิทิน ดังนี้

– จำกัดสิทธิ 1 (หนึ่ง) สิทธิ ต่อ 1 (หนึ่ง) บัญชี ทรูมันนี่ วอลเล็ท ต่อ 1 (หนึ่ง) ร้านค้า ต่อวัน

– จำกัดสิทธิ 3 (สาม) สิทธิ ต่อ 1 (หนึ่ง) บัญชี ทรูมันนี่ วอลเล็ท ต่อวัน

– จำกัดสิทธิ 15 (สิบห้า) สิทธิ ต่อ 1 (หนึ่ง) บัญชี ทรูมันนี่ วอลเล็ท ต่อเดือน

ทั้งนี้ จำนวนสิทธิดังกล่าวจะเริ่มนับใหม่ทุกสิ้นเดือนปฏิทินตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย

 

รายละเอียดเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย

ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “สแกนแหลก แจกกระจาย” (“รายการส่งเสริมการขาย”) ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายจะต้องยอมรับและตกลงในรายละเอียดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 1. รายการส่งเสริมการขายดังกล่าวนี้ จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู มันนี่ จํากัด และบริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด (“บริษัท”)
 2. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่มีสิทธิได้รับรางวัล คือ ผู้ที่ทำตามรายละเอียดวิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย และรายละเอียดเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายถูกต้องครบถ้วน ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้ เท่านั้น
 3. ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายที่มีสิทธิได้รับรางวัล จะได้รับรางวัลทันที นับตั้งแต่การทำรายการเสร็จสมบูรณ์ เว้นแต่เกิดเหตุขัดข้อง หรือเหตุอันอยู่เหนือการควบคุมของบริษัท และในกรณีที่บริษัทตรวจพบว่าเกิดความผิดพลาดในการให้รางวัล บริษัทมีสิทธิดำเนินการยกเลิกการให้รางวัล และ/หรือการเรียกรางวัลคืนได้โดยทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบแต่อย่างใด

นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบดีว่าในกรณีที่มีการกำหนดระยะเวลาการใช้รางวัล หากไม่ใช้รางวัล หรือใช้รางวัลไม่หมด ภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกของรางวัล ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ นอกจากนี้ รางวัลที่ไม่ได้ใช้ หรือใช้ไม่หมด ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นใดได้ทั้งสิ้น

 1. ในกรณีที่บริษัทพบว่าผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับรางวัลภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ (ก) ยกเลิกการชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการ และ/หรือขอคืนเงินที่ชำระ หรือ (ข) มีเจตนา หรือ พฤติกรรม ที่จะนำรางวัลไปใช้ในเชิงธุรกิจ หรือโดยมิชอบ หรือ (ค) กระทำผิดเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งของรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือ (ง) กระทำการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันผิดต่อกฎหมาย หรือ (จ) มีเหตุอื่นใดที่ผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับรางวัลไม่สามารถอ้างสิทธิในการได้รับหรือใช้รางวัลได้ บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิรับรางวัลใดๆ ภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ และ/หรือ ดำเนินการเรียกคืนรางวัลที่ได้มอบให้ และ/หรือ ดำเนินการอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบแต่อย่างใด
 2. เมื่อได้ชำระค่าสินค้าและ/หรือบริการผ่านป้าย QR True Point & Pay กับร้านค้าที่ร่วมรายการรายการส่งเสริมการขายดังกล่าวนี้ไม่สามารถได้รับเงินคืนร่วมกับรายการส่งเสริมการขายสแกนแหลก แจกนักเรียน
 3. 6. บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใด โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายทราบ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 4. 7. รางวัลภายใต้รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลก คืน และ/หรือ เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ รวมถึงไม่สามารถโอนสิทธิในการได้รับให้แก่บุคคลอื่น และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 5. 8. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร.1240