ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการรับสิทธิ์อัปสปีดทรูออนไลน์ หรือรับทรูพอยท์

การรับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้บริการปัจจุบัน ทรูออนไลน์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช และ/หรือ ทรูวิชั่นส์ โดยบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น และ/หรือ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด (รวมเรียกว่า "บริษัทฯ")
1)


ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับสิทธิพิเศษ เพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ตบ้าน


1. ผู้ใช้บริการมีความประสงค์ขอรับสิทธิพิเศษจากการใช้บริการทรูออนไลน์ ดังนี้
(1) บริการทรูออนไลน์: รับสิทธิเพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ตบ้านไฟเบอร์ โดยมีความเร็วสูงสุด 1000/1000 Mbps เฉพาะพื้นที่ โครงข่ายFTTH ที่พร้อมให้บริการเท่านั้น (โดยแต่ละระดับความเร็วเป็นไปตามระดับของทรูการ์ดของลูกค้า) เป็นระยะเวลานาน 30 วันจากวันที่กดรับสิทธิ โดยสามารถกดรับสิทธิได้สูงสุด 12 ครั้งต่อปี โดยรายละเอียดของแต่ละประเภททรูการ์ดแบ่งเป็น
ทรู กรีน และ ทรู บลู ไม่ได้รับสิทธิ เพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ตบ้านไฟเบอร์
ทรู เรด รับสิทธิเพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ตบ้านไฟเบอร์ โดยมีความเร็วสูงสุด 500/500 Mbps (หากลูกค้าไม่สามารถรับสิทธิได้ เนื่องจากเทคโนโลยีไม่รองรับ หรือ พื้นที่ไม่รองรับ หรือ ลูกค้ามีบริการเสริมอย่างอื่น จะได้รับสิทธิทรูพอยท์ 30 ทรูพอยท์ ทดแทน)
ทรู แบล็ค รับสิทธิเพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ตบ้านไฟเบอร์ โดยมีความเร็วสูงสุด 1000/1000 Mbps (หากลูกค้าไม่สามารถรับสิทธิ์ได้ เนื่องจากเทคโนโลยีไม่รองรับ หรือ พื้นที่ไม่รองรับ หรือ ลูกค้ามีบริการเสริมอย่างอื่นจะได้รับสิทธิทรูพอยท์ 30 ทรูพอยท์ ทดแทน)

2. ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิพิเศษตามข้อ 1 ส่วนของ (1) ข้างต้นเมื่อมีการใช้งานเบอร์มือถือทรูมูฟเอช อย่างน้อย 1 เบอร์ และสถานะของการใช้บริการได้ตามปกติ (Active Status) โดยชำระค่าบริการทุกบริการอย่างครบถ้วน และสามารถรับสิทธิผ่าน TrueID ที่ Login เข้าระบบด้วยเบอร์มือถือทรูมูฟเอช เท่านั้น
3. ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิพิเศษข้างต้น เมื่อมีสถานะของการใช้บริการได้ตามปกติ (Active Status) โดยชำระค่าบริการทุกบริการอย่างครบถ้วน และไม่อยู่ในสถานะ Blacklist ของทรู
4. ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิพิเศษตามข้อ 1 ส่วนของ (1) ข้างต้น เริ่มรับสิทธิ์อัพสปีดTOL ได้ตั้งแต่วันแรกที่ติดตั้งสำเร็จ และใช้งานแพ็กเกจ ราคา 599 ขึ้นไป *มีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2563
5. สิทธิพิเศษข้างต้นนี้ ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายหรือข้อเสนออื่นได้
6. บริษัทฯ มีสิทธิเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกการให้สิทธิพิเศษ ในเวลาใดๆ ก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า หากมีข้อกำหนด คำสั่ง หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง กำหนดให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงื่อนไขการให้บริการใดๆ ที่เกี่ยวของกับการให้สิทธิพิเศษอันเป็นการเพิ่มภาระในการดำเนินการของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้มีการกำหนดเงื่อนไขโดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ นอกเหนือจากการดำเนินการข้างต้นแล้ว บริษัทฯ มีสิทธิแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงื่อนไขการให้สิทธิพิเศษได้ตามที่บริษัทฯ เห็นว่าเหมาะสม โดยจะได้แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางที่บริษัทฯ เห็นสมควร
7. ความเร็วสำหรับบริการอินเทอร์เน็ตบ้าน อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือมีความเร็วไม่เท่ากับความเร็วที่ได้รับตามใบรับสิทธิพิเศษฉบับนี้ โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สายโทรศัพท์ภายในของสมาชิก เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ อุปกรณ์เซิร์ฟเวอร์และ Router ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าเยี่ยมชม
8. สิทธิพิเศษเพิ่มความเร็วบริการอินเทอร์เน็ตบ้านที่ความเร็วสูงสุด 500/500 และ 1000/1000 Mbps ผู้ใช้บริการจะต้องอยู่ในพื้นที่ที่เทคโนโลยีไฟเบอร์ออฟติก(FTTH) ครอบคลุมพื้นที่ที่ใช้งาน และใช้งานแพ็กเกจตั้งแต่ราคา 599 ขึ้นไป และกรณีลูกค้าใช้บริการใน Package ตระกูลสุข ได้แก่ Sook2 และ Sook3 จะต้องดำเนินการปลี่ยน Profile เป็น True Super Fiber ก่อนจึงจะสามารถรับสิทธิได้
9. ความเร็วสำหรับบริการอินเทอร์เน็ตบ้าน อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือมีความเร็วไม่เท่ากับความเร็วที่ได้รับตามใบรับสิทธิพิเศษฉบับนี้ โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สายโทรศัพท์ภายในของสมาชิก เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เซิร์ฟเวอร์และ Router รวมถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าเยี่ยมชม
10. สิทธิพิเศษข้างต้นนี้ ไม่สามารถรับสิทธิ์ ซ้ำ หรือซ้อนกันกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้
11. ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการทรูออนไลน์ เป็นไปตามที่กำหนดในคำขอ/สัญญาใช้บริการในกลุ่มทรู และ/หรือ ที่บริษัทฯ ผู้ให้บริการกำหนด
12. ผู้ใช้บริการได้อ่านและเข้าใจ และตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นโดยตลอดแล้วก่อนกดตอบรับรับสิทธิพิเศษตามช่องทางที่บริษัทฯ กำหนด