เงื่อนไขรับสิทธิ์ สิทธิพิเศษ คุณรู้ ทรูรัก

เงื่อนไขและรายละเอียดรายการส่งเสริมการขาย “คุณรู้ ทรูรัก”

 

  1. สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช ปัจจุบัน แบบรายเดือนในนามบุคคลธรรมดาของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด เรียกว่า “บริษัท” ที่มีความประสงค์เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในข้อ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 หรือจนว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง 
  2. ผู้ใช้บริการสามารถรับสิทธิ์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ที่แอปพลิเคชั่นทรูไอดี โดยผู้ใช้บริการต้องลงทะเบียนทรูไอดีด้วยเลขหมายทรูมูฟ เอช เป็นไปตามตามเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายดังนี้

2.1 ผู้ใช้บริการปัจจุบัน แบบรายเดือนในนามบุคคลธรรมดา

2.2 มีอายุการใช้บริการมากกว่าหรือเท่ากับ 2 ปี

2.3 มีค่าบริการเหมาจ่ายรายเดือน มากกว่าหรือเท่ากับ 300 บาท 

2.4 ไม่ติดสัญญาหรือเงื่อนไขการใช้บริการ

2.5 ไม่ร่วมแพ็กเกจทรูมูฟ เอชแบบรายเดือนร่วมกับบริการทรูออนไลน์

  1. สิทธิพิเศษของรายการส่งเสริมการขายนี้ ผู้ใช้บริการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขรับสิทธิ์ สามารถเลือกรับสิทธิพิเศษสินค้าและบริการที่ร่วมรายการจากทรูยู “คุณรู้ ทรูรัก” ตามที่กำหนด ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายแต่ละรายการนั้น

 

  1. จำกัดสิทธิ 1 เลขหมาย สามารถแลกสิทธิพิเศษได้​ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้​ยกเว้น​ประกันอุบัติเหตุ​ 30​ วัน​ ของ​ FWD​ จะสามารถแลกสิทธิได้​ 1 ครั้ง​ ต่อ​ 1 หมายเลขบัตรประชาชน​ (รวมทุกแคมเปญของทรูยู)​
  2. สิทธิพิเศษนี้ ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถโอนไปให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดได้ด้วย
  3. หากผู้ใช้บริการกระทำการอันเป็นการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัทมีสิทธิในการยกเลิกการให้บริการตามสัญญาได้ทันที 

6.1 กระทำการฝ่าฝืนข้อห้ามในสัญญา: หากผู้ใช้บริการกระทำผิดวัตถุประสงค์แห่งสัญญา ให้ถือเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามในสัญญา “วัตถุประสงค์แห่งสัญญา” ผู้ใช้บริการจะต้อง 

(ก.) ใช้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้เพื่อการสื่อสารเฉพาะตนโดยมีเจตนาสุจริตตามวิธีการใช้บริการเยี่ยงปกติประเพณีของบุคคลธรรมดาทั่วไปที่จะพึงกระทำเท่านั้น มิใช่เพื่อประโยชน์ หรือสิ่งอื่นใดที่อาจถือเอาประโยชน์ได้ และจะไม่นำบริการไปใช้ในเชิงพาณิชย์หรือให้บริการต่อ

(ข.) ผู้ใช้บริการต้องไม่ใช้ ไม่นำบริการมาใช้ ไม่ดัดแปลง หรือไม่กระทำการใดๆ ในเทคโนโลยีหรือระบบหรือสิ่งอื่นใดเพื่อเชื่อมต่อ หรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการดังกล่าว รวมทั้งไม่กระทำการอันมีลักษณะหรือคาดหมายได้ หรือเชื่อได้ว่าจะก่อให้เกิดการผิดศีลธรรม หรือเกิดความเสียหาย หรือเกิดความไม่เป็นธรรมต่อบริษัท หรือบุคคลอื่นใด ทั้งในทางตรงและทางอ้อม หรือไม่ทำการรบกวน หรือก่อความไม่สะดวก หรือเป็นอันตรายต่อเครือข่าย หรือทำให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเครือข่ายหรือส่วนใด ๆ ของเครือข่ายเกิดความขัดข้องไม่เป็นไปตามปกติ 

6.2 กระทำการที่มีเหตุผลอันเชื่อได้ว่าผู้ใช้บริการทุจริต หรือมีการปลอมแปลงเอกสารในการสมัครใช้ หรือรับข้อเสนอของบริการ หรือมีพฤติกรรมฉ้อฉลในการใช้บริการ หรือนำบริการไปใช้โดยผิดกฎหมาย

  1. บริษัทมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และโดยสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย หรือส่วนลดอื่น ๆ ได้