TOSHIBA ตู้เย็น 2 ประตู (12.8 คิว) รุ่น GR-A41KBZ 16,490 บาท

TOSHIBA ตู้เย็น 2 ประตู (12.8 คิว) รุ่น GR-A41KBZ มูลค่า 16,490 บาท จำนวน 1 รางวัล

  • ประตู/ขนาด:2 ประตู/12.80 คิว/363.2 ลิตร
  • ระบบทำความเย็น:กระจายด้วยพัดลม FAN COOL NO FROST
  • ระบบกระจายความเย็น:DEODOZRIZER
  • ระบบกำจัดกลิ่น:LED HYBIRD