ข้อกำหนดและเงื่อนไขกิจกรรม

ข้อกำหนดและเงื่อนไขกิจกรรม เลขรับโชค

 1. กิจกรรม“เลขรับโชค”(“กิจกรรม”) นี้ จัดขึ้นโดย บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด ("บริษัทฯ") สำหรับลูกค้าทรูที่ได้ลงทะเบียนบัญชีทรูไอดี ถูกต้องสมบูรณ์แล้ว ("ผู้ร่วมกิจกรรม") โดยผู้ร่วมกิจกรรมสามารถร่วมกิจกรรม "เลขรับโชค" บนแอปพลิเคชันทรูไอดี ("แอปพลิเคชัน") ได้โดยใช้ User Name และ Password ที่ใช้ในการลงทะเบียนกับทรูไอดี
 2. ผู้ร่วมกิจกรรม จะได้รับสิทธิ์ร่วมกิจกรรม 1 บัญชีทรูไอดี ต่อ 1 สิทธิ์ ต่อวัน ตลอดระยะเวลากิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 หรืออาจเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 3. ผู้ร่วมกิจกรรม สามารถเลือกหมายเลขที่ชื่นชอบ ตั้งแต่หมายเลข 00-99 จำนวน 1 หมายเลข ที่คาดว่าจะมีผู้เลือกน้อยที่สุดในวันนั้นๆ โดยจะต้องกดเลือกหมายเลขภายในเวลา 23.59 น. ของวันนั้น ๆ
 4. ทุกรายการกดร่วมสนุกกับกิจกรรมของผู้ร่วมกิจกรรม จะถูกบันทึก และเก็บรวบรวมไว้ เพื่อคัดเลือกผู้โชคดี โดยมีรายละเอียดดังนี้
  1. 4.1 ผู้ร่วมกิจกรรมที่เลือกหมายเลขที่มีผู้เลือกน้อยที่สุดในวันนั้นๆ จะได้รับรางวัลทรูพอยท์จำนวน 100 คะแนน ในกรณีที่มีหมายเลขที่มีผู้ร่วมกิจกรรมเลือกน้อยที่สุดมากกว่า 1 หมายเลข ทางบริษัทฯ จะให้รางวัลกับผู้ร่วมกิจกรรมทั้งหมดที่เลือกหมายเลขที่มีผู้เลือกน้อยที่สุด โดยผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทรูพอยท์จำนวน 100 คะแนน จะได้รับทรูพอยท์ภายใน 24 ชั่วโมงของวันทำการถัดไป นับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี
  2. เงื่อนไขการได้รับรางวัลทรูพอยท์
   1. - ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลทรูพอยท์จะต้องเป็นลูกค้าทรูที่ทำการล็อคอินและลงทะเบียนทรูไอดีโดยใช้ User Name และPassword ที่ใช้กับทรูไอดีพร้อมผูกโปรดักส์ของทรูบนแอปพลิเคชันทรูไอดีให้ถูกต้องครบถ้วน
  3. เงื่อนไขในการใช้งานทรูพอยท์ สำหรับผู้โชคดีได้รับ มีดังนี้
   1. ทรูพอยท์ที่ได้รับภายในเดือนเมษายน 2564 จะหมดอายุในวันที่ 30 มิถุนายน 2564
   2. ทรูพอยท์ที่ได้รับภายในเดือนพฤษภาคม 2564 จะหมดอายุในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564
   3. ทรูพอยท์ที่ได้รับภายในเดือนมิถุนายน 2564 จะหมดอายุในวันที่ 31 สิงหาคม 2564
   4. ทรูพอยท์ที่ได้รับภายในเดือนกรกฎาคม 2564 จะหมดอายุในวันที่ 30 กันยายน 2564
   5. ทรูพอยท์ที่ได้รับภายในเดือนสิงหาคม 2564 จะหมดอายุในวันที่ 31 ตุลาคม 2564
   6. ทรูพอยท์ที่ได้รับภายในเดือนกันยายน 2564 จะหมดอายุในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
   7. ทรูพอยท์ที่ได้รับภายในเดือนตุลาคม 2564 จะหมดอายุในวันที่ 31 ธันวาคม 2564
   8. ทรูพอยท์ที่ได้รับภายในเดือนพฤศจิกายน 2564 จะหมดอายุในวันที่ 31 มกราคม 2565
   9. ทรูพอยท์ที่ได้รับภายในเดือนธันวาคม 2564 จะหมดอายุในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
  4. 4.2 ผู้ร่วมกิจกรรมที่เลือกหมายเลขที่มีผู้เลือกน้อยที่สุดครบ 2 ครั้ง ในรอบระยะเวลา 1 เดือนตามปฏิทิน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 00:00 น. - 31 กรกฎาคม 2564 เวลา 23:59 น. จะได้รับรางวัลโค้ดรับสิทธิ์แลกซื้อเครื่องดื่ม TrueCoffee ในราคา 45 บาท 1 รางวัล ต่อ 1 บัญชีทรูไอดี ต่อ 1 เดือน
  5. 4.3. ผู้ร่วมกิจกรรมที่เลือกหมายเลขที่มีผู้เลือกน้อยที่สุดครบ 3 ครั้ง ในรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 เวลา 00:00 น. - 31 สิงหาคม 2564 เวลา 23:59 น. จะได้รับรางวัลสร้อยคอทองคำหนัก 1 สลึง 1 รางวัล ต่อ 1 บัญชีทรูไอดี ต่อ 1 เดือน
  6. 4.4 ผู้ร่วมกิจกรรมที่เลือกหมายเลขที่มีผู้เลือกน้อยที่สุดครบ 5 ครั้ง ในรอบระยะเวลา 1 เดือนตามปฏิทิน จะได้รับรางวัลสร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท 1 รางวัล ต่อ 1 บัญชีทรูไอดี ต่อ 1 เดือน หากมีผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลมากกว่า 1 ท่าน บริษัทฯ จะมอบรางวัลให้กับผู้ร่วมกิจกรรมที่เลือกหมายเลขที่มีผู้เลือกน้อยที่สุดครบ 5 ครั้ง ที่เป็นท่านแรก (นับจากเวลาที่กดร่วมสนุกกับกิจกรรม) ของเดือนนั้นๆ เพียง 1 รางวัล ต่อเดือนเท่านั้น
  7. 4.4.1 ในกรณีที่ไม่มีผู้โชคดีได้รับรางวัลสร้อยคอทองคำในเดือนนั้นๆ รางวัลสร้อยคอทองคำจะถูกนำไปรวมกับของรางวัลสร้อยคอทองคำในเดือนถัดไป และหากตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 จนถึงเดือนธันวาคม 2564 ยังไม่มีผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลสร้อยคอทองคำ ของรางวัลสร้อยคอทองคำนี้ จะถูกมอบให้กับผู้ร่วมกิจกรรมที่เลือกหมายเลขที่มีผู้เลือกน้อยที่สุด ที่ได้ครบตามจำนวนครั้งมากที่สุดจากตลอดระยะเวลากิจกรรม และหากมีผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลมากกว่า 1 ท่าน บริษัทฯ จะมอบรางวัลให้กับผู้ร่วมกิจกรรมที่เลือกหมายเลขที่มีผู้เลือกน้อยที่สุด ที่ได้ครบตามจำนวนครั้งมากที่สุด ที่เป็นท่านแรก (นับจากเวลาที่กดร่วมสนุกกับกิจกรรม) จากตลอดระยะเวลากิจกรรม
  8. 4.5 ผู้ร่วมกิจกรรมที่เลือกหมายเลขที่มีผู้เลือกน้อยที่สุดครบ 7 ครั้ง ในรอบระยะเวลา 1 เดือน ตามปฏิทินจะได้รับรางวัลรถจักรยานยนต์ Honda PCX 160 1 รางวัล ต่อ 1 บัญชีทรูไอดี ต่อ 1 เดือนหากมีผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลมากกว่า 1 ท่าน บริษัทฯ จะมอบรางวัลให้กับผู้ร่วมกิจกรรมที่เลือกหมายเลขที่มีผู้เลือกน้อยที่สุดครบ 7 ครั้ง ที่เป็นท่านแรก (นับจากเวลาที่กดร่วมสนุกกับกิจกรรม) ของเดือนนั้นๆ เพียง 1 รางวัล ต่อเดือนเท่านั้น
  9. 4.5.1 กรณีที่ไม่มีผู้โชคดีได้รับรางวัลรถจักรยานยนต์ Honda PCX 160 ตามเงื่อนไขของรางวัลที่บริษัทฯ กำหนดไว้ บริษัทฯ มีสิทธิ์งดการแจกรางวัลที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้น
  10. 4.6 ผู้ร่วมกิจกรรมที่ร่วมกิจกรรม ครบ 10 ครั้ง ในรอบระยะเวลา 1 เดือนตามปฏิทิน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 เวลา 00:00 น. – 31 ธันวาคม 2564 เวลา 23:59 น. จะได้รับทรูพอยท์ 20 คะแนน ภายใน 15 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี (ตามที่ระบุในข้อ 5.3)
  11. 4.6.1 ของรางวัลคะแนนทรูพอยท์ที่ได้รับ จะหมดอายุในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
  12. 4.7. ผู้ร่วมกิจกรรมที่ร่วมกิจกรรม ครบทุกวันในรอบระยะเวลา 1 เดือนตามปฏิทิน (ขึ้นอยู่กับจำนวนวันในเดือนนั้นๆ) ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 เวลา 00:00 น. – 31 ธันวาคม 2564 เวลา 23:59 น.จะได้รับทรูพอยท์ 100 คะแนน ภายใน 15 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี (ตามที่ระบุในข้อ 5.3)
  13. 4.7.1 ของรางวัลคะแนนทรูพอยท์ที่ได้รับ จะหมดอายุในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
 5. บริษัทฯ จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลผ่านทางแอปพลิเคชันทรูไอดี โดยมีรายละเอียด ดังนี้
  1. 5.1 ของรางวัลทรูพอยท์ 100 คะแนน ประกาศรายชื่อผู้โชคดีภายใน24 ชม.ของวันทำการถัดไป
  2. 5.2 ของรางวัลโค้ดรับสิทธิ์แลกซื้อเครื่องดื่ม TrueCoffee ในราคา 45 บาท ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทุกวันที่ 16 ของเดือน จำนวน 4 รอบดังนี้ 
   1. รอบที่ 1 วันที่ 16 พฤษภาคม 2564
   2. รอบที่ 2 วันที่ 16 มิถุนายน 2564
   3. รอบที่ 3 วันที่ 16 กรกฎาคม 2564
   4. รอบที่ 4 วันที่ 16 สิงหาคม 2564
  3. 5.3 รางวัลสร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท และรางวัลรถจักรยานยนต์ Honda PCX 160 ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทุกวันที่ 16 ของเดือน จำนวน 9 รอบดังนี้
   1. รอบที่ 1 วันที่ 16 พฤษภาคม 2564
   2. รอบที่ 2 วันที่ 16 มิถุนายน 2564
   3. รอบที่ 3 วันที่ 16 กรกฎาคม 2564
   4. รอบที่ 4 วันที่ 16 สิงหาคม 2564
   5. รอบที่ 5 วันที่ 16 กันยายน 2564
   6. รอบที่ 6 วันที่ 16 ตุลาคม 2564
   7. รอบที่ 7 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564
   8. รอบที่ 8 วันที่ 16 ธันวาคม 2564
   9. รอบที่ 9 วันที่ 16 มกราคม 2565
  4. 5.4 ของรางวัลทรูพอยท์ 20 คะแนน และ 100 คะแนน ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันที่ 16 ของเดือน จำนวน 5 รอบดังนี้
   1. รอบที่ 1 วันที่ 16 กันยายน 2564
   2. รอบที่ 2 วันที่ 16 ตุลาคม 2564
   3. รอบที่ 3 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564
   4. รอบที่ 4 วันที่ 16 ธันวาคม 2564
   5. รอบที่ 5 วันที่ 16 มกราคม 2565
 6. ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนมูลค่าเป็นเงินสดได้
 7. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมอย่างถูกต้อง บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการงดมอบของรางวัลหากผู้มีสิทธิ์ได้รับของรางวัลไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้
 8. หลังจากประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อผู้โชคดีทางโทรศัพท์ เพื่อทำการยืนยันบัญชีทรูไอดี จากนั้นเจ้าหน้าที่จะแจ้งรายละเอียด การชำระภาษีผ่านช่องทาง E-mail หากไม่ชำระภาษีภายในเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ จะถือว่าผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลสละสิทธิ์
 9. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาท ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ตามมูลค่าของรางวัล
 10. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลสร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท และรถจักรยานยนต์ Honda PCX 160 ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของมูลค่ารางวัล โดยชำระผ่านบัญชีธนาคารให้กับบริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด โดยใช้ฟอร์ม pay-in slip โดยผู้โชคดีจะต้องส่งเอกสารรายการที่กำหนด ให้บริษัทฯ ผ่านช่องทาง email: trueyouprivilege@truedigital.com เวลา 09:00 – 17:30 น. ภายใน 7 วัน นับจากวันประกาศรายชื่อผู้โชคดี หากผู้โชคดีไม่ได้ชำระภาษีหรือแจ้งหลักฐานตามเงื่อนไข ภายในวันและเวลาที่บริษัทฯ กำหนด ให้ถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ ไม่ขอรับรางวัลใดๆ ทั้งสิ้น
 11. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลสร้อยคอทองคำหนัก1บาทและรถจักรยานยนต์Honda PCX 160 ต้องเตรียมเอกสารรับรางวัล ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน เอกสารการชำระภาษี 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% โดยขอให้ส่งสำเนาเอกสาร มาที่อีเมล trueyouprivilege@truedigital.com
 12. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล สร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท และรถจักรยานยนต์ Honda PCX 160  จะต้องไม่เป็นพนักงานของ บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด, บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทกลุ่มบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และครอบครัว ตัวแทนโฆษณาที่มีส่วนเกี่ยวข้อง คณะกรรมการดำเนินรายการ  คณะกรรมการสักขีพยาน และลูกค้าที่จดทะเบียนเป็นลูกค้านิติบุคคล
 13. หลังจากผู้โชคดียืนยันตัวตน และชำระภาษีของรางวัลเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียดการรับของรางวัลผ่านทางอีเมล
 14. หากผู้โชคดีไม่สามารถเข้ามารับของรางวัลได้ด้วยตนเอง หรือต้องการให้ผู้อื่นเข้ามารับของรางวัลแทน จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้องมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่
 15. ผู้โชคดีจะต้องเข้ามารับรางวัลด้วยตนเอง ตามวัน และเวลาที่ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ โดยนำเอกสารสำหรับการรับรางวัล ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน เอกสารการชำระภาษี 5% และเอกสารชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% มอบให้แก่บริษัทฯ (ใบนำฝากเงิน pay-in slip) พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้องมาให้แก่บริษัทฯ ที่ อาคารทรูทาวเวอร์ ชั้น 26 ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310 ในวันและเวลาที่นัดรับของรางวัล มิเช่นนั้น ให้ถือว่าผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้รับของรางวัลสละสิทธิ์ไม่ขอรับรางวัล

  ทั้งนี้ ในกรณีที่สถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19 ยังคงมีอยู่ บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ และ/หรือ วันเวลา ในการรับรางวัลให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบผ่านเลขหมายโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนบัญชีทรูไอดี
 16. ผู้ร่วมกิจกรรมที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะต้องไม่มีเจตนาทุจริต หรือกระทำการอันผิดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม เช่น ต้องไม่ใช้โปรแกรมช่วยเหลือหรือเจาะระบบแอปพลิเคชัน หรือดำเนินการโดยเจตนาทุจริตเพื่อให้ได้ของรางวัล การตรวจสอบจะครอบคลุมไปถึงความผิดปกติในการใช้งานอื่น ๆ นอกเหนือไปจากที่กล่าวไว้ข้างต้น บริษัทฯ มีสิทธิในการตัดสิทธิผู้ร่วมกิจกรรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่ามีการกระทำใด ๆ ที่เข้าข่ายทุจริตหรือผิดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
 17. หากบริษัทฯ ตรวจพบว่ามีการทุจริตเกิดขึ้น หรือผู้ร่วมกิจกรรมไม่ปฏิบัติตามกติกาของกิจกรรมไม่ว่าในกรณีใด ๆ บริษัทฯจะตัดสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 18. ผู้ร่วมกิจกรรมต้องยินยอมให้บริษัทฯ ทำการบันทึกภาพผู้โชคดี เพื่อนำไปประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านทางเฟซบุ๊กทรูไอดี และเฟซบุ๊กทรูยู โดยบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเผยแพร่ หรือแสดงรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าวเพื่อประโยชน์สำหรับกิจกรรมทางการตลาด การโฆษณา รวมทั้งวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ที่เหมาะสมได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ สามารถใช้ภาพและข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ เพื่อการประชาสัมพันธ์โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งทางบริษัทฯ ถือว่าได้รับอนุญาตจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 19. บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลากิจกรรม, วิธีการร่วมกิจกรรม, รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือ รายละเอียดอื่นใด โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใด ๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
 20. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข และ/หรือ ปรับกลไกวิธีของกิจกรรมในครั้งนี้ และ/หรือข้อกำหนด และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับของรางวัลตามดุลพินิจของบริษัทฯ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 21. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่านและเข้าใจข้อความดีแล้ว ตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ
 22. การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุดและยุติ
 23. ทาง Apple และ Google ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับการจัดกิจกรรมนี้
 24. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1242